eurostudent wydanie karierowe, listopad 2017

inżynier / www.eurostudent.pl Produkujemy coraz więcej śmieci. Co roku w samej tylko Unii Europejskiej wytwarza się około 2 515 mln ton odpadów. Ta liczba stale rośnie, a to oznacza rozwój branży gospodarowania odpadami. Ten – nieco niszowy – sektor oferuje ciekawą pracę. Czeka szczególnie na inżynierów, oferując immożliwość rozwoju na wielu płaszczyznach i kusząc atrakcyjną ścieżką kariery. Tekst: Wiktoria Osenkowska Przeciętny mieszkaniec Polski wytworzył w 2014 roku 268 kg odpadów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycz- nego. Choć ta liczba przeraża, i tak nie jest najgorzej. Oka- zuje się, że to jeden z najniż- szych wskaźników w UE, gdzie średnia to 481 kg. Najwię - cej odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkań- ca wytworzyły: Dania 747 kg, Luksemburg 653 kg, Cypr 624 kg oraz Niemcy 617 kg. W Pol- sce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów. Wykształcenie ważna rzecz Tak duża ilość śmieci sprawia, że firmy zajmujące się ich go- spodarką oraz recyklingiem mają pełne ręce roboty. A to z kolei oznacza, że wciąż po- szukują pracowników. Stale potrzeba tu osób do działów ochrony środowiska, admini- stracji, księgowości, sprzedaży, obsługi klientów, analizy da- nych. Najbardziej poszukiwani są jednak inżynierowie. Poszu- kuje się specjalistów ochro- ny środowiska i BHP. Ceni się szczególnie studentów i absol- wentów studiów kierunkowych, a więc ochrony środowiska. Są oni przygotowani do obiektyw- nej oceny stanu środowiska, potrafią prognozować zmiany, wybierać odpowiednie mecha- nizmy ekonomiczne i społecz- ne. Przede wszystkim jednak znają przepisy. A znajomość tych jest przez pracodawców z tego sektora szczególnie ce- niona. Na korzyść kandydatów działa znajomość zagadnień związanych ze sprawozdaw- czością środowiskową, norma- lizacją ISO, BHP. Czy warto? Branża gospodarowania odpa- dami polecana jest szczególnie osobom, które interesują się sprawami środowiska i nie prze- chodzą obojętnie obok proble- mów z nim związanych. To też branża dla osób, które szukają pracy przy innowacyjnych pro- jektach. Firmy zajmujące się gospodarką odpadami muszą nadążać za technologiami, dla- tego praca tu wiąże się z byciem na bieżąco z innowacyjnymi roz- wiązaniami. Nie tylko jednak to sprawia, że warto rozwijać tu ka- rierę. To praca z misją. To nie tyl- Inżynierze! Zaopiekuj się środowiskiem! megafon Kosmopolis (Granna) Czy zdecydujesz się wysłać swoich obywateli do pracy wgwiezdnej stolicy i skorzystać z ich specjalnychumiejętności?Amożewolisz,żeby budowali potęgę twojego rodzinnegomiasta i zwiększali jego wartość?Takie dylematy bę- dziecie mieć, grając w grę karcianą Kosmo- polis. Taktyka, strategia, skuteczny blef czy trzymanie się ustalonego planu? Co zapewni zwycięstwo?Sprawdźsięwpraktyce.Wejdźdo świata Kosmopolis. Sherlock (Granna) Togra,którawciągniecięwświatniezwykłych postaci.Holmes,JohnWatson,JamesMoriarty, Irene Adler – to na nich pada cień podejrze- nia. Na pewno jeden z nich jest przestępcą. Naszym zadaniem jest rozwiązanie zagadki i wskazanie złoczyńcy ukrywającego się wśród prawych obywateli. Potrzebna będzie precy- zja myślenia, umiejętność łączenia faktów i wyciągania poprawnych wniosków. Będzie- my się ścigać, kto pierwszy rozwiąże zagadkę iprawidłowowskażeprzestępcę.Towspaniała intelektualna uczta dla każdego detektywa! Dowygraniawkonkursie:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=