eurostudent wydanie karierowe, listopad 2017

Inwestuj w siebie Studiuj podyplomowo Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie. Jednym ze sposobów na stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności są studia podyplomowe. Poszerzają horyzonty, wyposażają w nową wiedzę, pozwalają na spełnienie marzeń o dodatkowym dyplomie. Ale nie tylko… Studia podyplomowe to je - den z najlepszych sposobów na kontynuowanie edukacji. Umożliwiają zdobycie wielu nowych kompetencji i umiejęt- ności, które mogą przyczynić się do uzyskania lepszej pracy lub awansu. Nie bez powodu coraz więcej firm decyduje się na finansowanie bądź dofinan- sowywanie studiów podyplo- mowych swoim pracownikom. To jeden z najlepszych sposo- bów na to, by pracownicy roz- winęli posiadane umiejętności lub uz yskali nowe, a dzięk i temu pięli się po szczeblach kariery. Wybierz właściwie Absolwenci mają do wyboru wiele różnych kierunków stu- diów podyplomowych. Mogą kontynuować dotychczasowe kierunki kształcenia, wybierając nową specjalizację, mogą też studiować zupełnie nowy kieru- nek. Ciekawą propozycję, opartą na obecnych trendach na rynku pracy, przygotowało Kolegium Europejskie (College of Europe). Kształci ono specjalistóww zakresie komunikacji międzykulturowej, innowacyjnych negocjatorów, administratorów, analityków, badaczy oraz liderów posiada- jących kompetencje i doświad- c zen i e i nte rdys c yp l i na r ne, regionalne oraz międzynarodo- we. Kolegium Europejskie było pierwszą na świecie placówką akademicką oferującą studia podyplomowe oraz szkolenie w zakresie spraw europejskich i do dzisiaj posiada innowacyjną ofertę w tym zakresie. (10 proc.), polityki społecz- nej (10 proc.), prawa (8 proc.), e k o n om i i ( 6 p r o c . ) , p r aw człowieka (6 proc.) i mediów (6 proc.). Studia podyplomowe w Kole- gium Europejskim poszerzają horyzonty, rozwijają wiedzę na temat naszego regionu, Eu- ropy i świata, a przede wszyst- kim wyzwalają innowacyjność. Polecane są więc wszystkim, którzy chcieliby uzyskać nową wiedzę o świecie. Sprzyja temu międzynarodowa społeczność studentów. Osoby uczące się w Kolegium Europejskim po- Otwórz się na świat Kolegium Europejskie oferu- je studia polecane szczegól- nie osobom, które chciałyby pracować w instytutach zaj- mujących się sprawami mię- dzynarodowymi. Ale nie tylko. Absolwenci Kolegium pracują w: instytucjach europejskich (30 proc.), sektorze pr ywat- nym (21 proc.), administracji publicznej (18 proc.), sektorze akademickim (8 proc.), poza- rządowym (7 proc.), specjali- zując się w m.in . w obszarze stosunków międzynarodowych (24 proc.), kultury i edukacji chodzą z 30 różnych s t ron świata. To uczy otwartości i sza- cunku, sprzyja powstawaniu innowacyjnych pomysłów, uła- twia zrozumienie innych kultur oraz pozwala na subiektywne spojrzenie na samego siebie. W K o l e g i um E u r o p e j s k i m studenci biorą także udział w licznych warsztatach rozwo- ju umiejętności. Absolwenci opuszczają więc mury uczelni bogatsi nie tylko o nową wie- dzę, ale także o bagaż nowych kompetencji. A to z pewnością docenią obecni lub przyszli pra- codawcy. studia / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=