eurostudent wydanie karierowe, listopad 2017

raport specjalny / www.eurostudent.pl Do 20 listopada trwa rejestracja do dwóch konkursów dla studentów – EYe on Tax oraz EY Financial Challenger. Znalezienie do zespołu kolegów/koleżanek o podobnym poziomie wiedzy jest kluczowym elementem niezbędnym do sukcesu. Konkur- sy EY nie są przeznaczone dla indywidualistów, gdyż tak jak i w pracy w naszej firmie, ważna jest w nich współpraca. Oczywiście ważną postacią w drużynie jest lider zespołu, który potrafi stworzyć spójnie działającą drużynę. Warto, aby zespoły organizowały spotkania przed poszczególnymi etapami konkursu: ćwiczyli prezentacje, robili case’y biznesowe, roz- wiązywali testy z obszaru finansów, ekonomii i podatków, a przede wszystkim zintegrowali się. Powinni również przeglądać aktualne in- formacje z prasy biznesowej. Głośne przypadki fuzji i przejęć z ostat- nich lat oraz aktualne zmiany prawne i podatkowe mogą się znaleźć w treści zadań. Poza tym studenci mogą się przygotować do udziału w naszych kon- kursach, wykonując zadania podatkowe i transakcyjne na platformie EYstars.pl, rozmawiając z chatbotem na fanpage’ach konkursowych oraz biorąc udział w warsztatach. Finaliści konkursów EY Financial Challenger i EYe onTax orazTalentTeam EY Jak zapewnić sobie dobry start na rynku pracy? To pytanie zadaje sobie wielu studentów. Jednym z ciekawszych sposobów na to, by otworzyć drogę do kariery, pozyskać cenne kontakty, a także doświadczenie poszukiwane na rynku, jest udział w konkursach organizowanych przez wiodących na rynku pracodawców. Na czym one polegają i jak się do tego zabrać? Tekst: Beata Pałac Choć obecnie mówić możemy o tzw. rynku pracownika, czyli sytuacji, kiedy mamy do czy- nienia z dużą liczbą ofert pracy i utrudnionym pozyskiwaniem przez firmy odpowiednich kan- dydatów, młodzi ludzie tuż po studiach wciąż bor ykają się z trudnościami w znalezieniu ambitnej posady zgodnej z ich wykształceniem. Z danych Eu- rostatu wynika, że w Polsce na koniec ubiegłego roku bezrobo- cie wśród osób do 25. roku ży- cia wynosiło ponad 18 procent. Ma to miejsce w sytuacji, gdy sytuacja na rynku pracy wśród ogółu populacji jest najlepsza od 1991 r. Według danych Mini- sterstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie w Polsce w lipcu 2017 r. było na poziomie 7,1 proc. Dobry start Według ekspertów kłopoty ab- solwentów w znalezieniu dobrej pracy związane są z biernością zawodową młodych osób, któ- – Niewątpliwymi korzyściami są także: uzyskanie konkretnych materialnych nagród (pienięż- nych oraz rzeczowych, a także voucherów na specjalistyczne szkolenia, dostępów do prenu- meraty branżowej prasy i in.). Wygrana w tego typu konkursie to zaś przepustka do przyszłej pracy (w postaci stażu, praktyki w danej firmie) oraz wpis w CV pozwalający na konkurowanie z najlepszymi kandydatami na rynku pracy – mówi Agnieszka Put, kierownik Działu Nowych Mediów w Biurze Komunikacji Marketingowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Win – win situation Należy zaznaczyć, że także pra- codawcy organizujący konkur- sy skierowane do studentów re podczas studiowania nie podejmują dodatkowych ak- tywności pozwalających im na zdobycie pierwszych zawodo- wych szlifów. Dlatego według nich tak ważne są wszystkie działania aktywizujące młodych ludzi do pracy, jeszcze na etapie nauki. Jednym z ciekawszych pomysłów, pozwalających na wprowadzenie w życie wiedzy zdobytej na studiach, jest udział w konkursach organizowanych przez renomowanych praco- dawców. Uczestnictwo w nich to niewątpliwie wyjście poza strefę komfortu. Studenci, któ- rzy zdecydowali się na udział w tego typu przedsięwzięciach zgodnie twierdzą jednak, że było to dla nich jedno z najcie- kawszych wyzwań, jakie podjęli w okresie studiów. Pozwala nie tylko na zdobycie nowej wiedzy, interesujących doświadczeń, ale także kontaktów, które pro- centują przez najbliższe lata. To tylko niewielki wycinek z licz- nych możliwości, jakie oferuje udział w tego typu konkursie. czerpią z tego faktu określo- ne korzyści. – Ich celem jest przede wszystkim promocja marki i zwiększenie zaintereso- wania studentów firmą. Wielu pracodawcom zależy na tym, by docierać do potencjalnych przyszłych pracowników już w czasie ich studiów, ponieważ dzięki temu zyskują dostęp do największych młodych talen- tów w danej branży. W tym celu pozyskują oni często ambasa- dorów w postaci studentów uczelni, którzy współorganizują z nimi różne inicjatywy, w tym konkursy na terenie kampu- su – wyjaśnia Agnieszka Put z Uniwersytetu Ekonomiczne- go w Katowicach. Warto także podkreślić, że dla wielu mło- dych osób udział w tego typu inicjatywach to świetny sposób, by przekonać się, czy wybrane Wygraj karierę Dlaczego warto brać udział w konkursach

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=