eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

reklama Z sondy Szkoły Języka Niemieckie- go Structura z Katowic wynika, że Polacy coraz chętniej uczą się języ- ka niemieckiego. Najczęściej naukę podejmują zmyślą o pracywNiem- czech lub Austrii. Liczba kursantów deklarująca naukę języka w celach zarobkowych tylko w ciągu ostat- niego roku niemal się podwoiła. – Polacy zmieniają kierunek wyjaz- dów zarobkowych, a tym samym kierunek nauki językówobcych. Co- raz więcej rodaków wraca na kursy niemieckiego z myślą o pracy u za- chodnich sąsiadów. W tym roku aż 33 proc. uczniów rozpoczynających naukę robi to z myślą o pracy za Odrą, a aż 9,5 proc. chce znać język, żeby móc uczyć się w Niemczech – mówi Mateusz Ślezioński ze Szkoły Języka Niemieckiego Structura w Katowicach. Jak przypomina, ro- śnie także liczba osób ubiegających się o certyfikat językowy Goethe- -Institut. Ten ostatni uznawany jest na wszystkich rynkach pracy. Zale- dwie w ciągu roku zainteresowanie tymcertyfikatemwzrosło o 20 proc. Dziś chce go zdawać już co trzeci kursant. Na polski rynek Co ciekawe, motyw zawodowy na- uki niemieckiego dotyczy nie tylko emigracji zarobkowej. Aż 19 proc. kursantów podejmie w tym roku naukę z myślą o znalezieniu lepszej pracy w Polsce, ale u niemieckiego pracodawcy lub z myślą o awansie wdotychczasowej firmie. Osoby ak- tywne zawodowowwieku26–35 lat stanowią już 40 proc. uczących się języka. Jednocześnie taki samodse- tek przypada na studentów. – Nie- mieckie firmy w Polsce zatrudniają nie tylko do produkcji i przemysłu, coraz częściej poszukują także pra- cownikóww sektorze ubezpieczeń, bankowości, IT, mediach w bran- ży deweloperskiej i doradczej. To dobrze płatne posady, które jed- nak wymagają znajomości języka niemieckiego. Ta zmiana profilu przedsiębiorstww ostatnich latach powoduje także zmianę moty- wów nauki języka. Widać to przede wszystkimw rosnącej popularności certyfikatów językowych wśród osób pracujących –mówi przedsta- wiciel Structury. Kusząca praca Niemieckie i austriackie firmy, za- równo w Polsce, jak i za granicą przyciągają pracowników przede wszystkim bardzo atrakcyjnym wynagrodzeniem. Oprócz stałej pensji, można tu liczyć na premie motywacyjne czy atrakcyjne na- grody dla pracowników z najlep- szych działów. Oprócz tego, firmy oferują liczne benefity pozapłaco- we: pakiety socjalne, medyczne, dofinansowanie do sportu, trans- port do pracy, karnety do pubów czy restauracji pracowniczych, a nawet opiekę nad dziećmi. Firmy oferują też wiele możli- wości rozwoju i jasną ścieżkę kariery, którą pomagają skutecz- nie realizować. Można tu liczyć na treningi z zakresu marketin- gu i sprzedaży, specjalistyczne szkolenia, seminaria z zakresu zarządzania, treningi osobowo- ści. Oferują też pracę w między- narodowym środowisku. W niektórych firmach zatrud- nione osoby pochodzą nawet z 40 krajów. To daje możliwość nie tylko podszkolenia języka, ale i poznania wielu interesują- cych ludzi. Język niemiecki przepustką do kariery Język niemiecki staje się przepustką do kariery. Wszystko przez wzgląd na rosnącą liczbę firm niemieckich i austriackich, które wybierają na swoją działalność Polskę. Ale nie tylko. Praca czeka też za granicą. Firmy niemieckie i austriackie stale poszukują specjalistów z różnych dziedzin. Chętnie szukają ich wśród Polaków. Tekst: Wiktoria Osenkowska języki / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=