eurostudent wydanie inżynierskie targowe, wrzesień/październik 2017

reklama Czy wiesz, że wg raportu firmy re- krutacyjnej Hays Poland, partnera boot campa programistycznego Reaktor PWN, średnie wynagrodze- nie programisty to ponad 6 tys. zł brutto? Jednocześnie w Polsce, według OECD, 0,2% osób to pro- gramiści. To niewiele, dlatego firmy konkurująmiędzy sobą i oferują co- raz lepsze warunki pracy. Ten rynek jest jeszcze niezapełniony. Czym jest boot camp? Boot camp (z języka angielskie- go: obóz szkoleniowy dla re- krutów) to metodologia oparta o intensywną naukę przez prak- tykę, dzięki której w krótkim czasie przygotujesz się do pracy w określonym zawodzie. Jest to świetna alternatywa dla studiów podyplomowych, bo nauka trwa 6 tygodni, a nie rok... Dodatkowo trenerzy skupiają się na pracy praktycznej. Takie ćwiczenia po- zwolą Ci stworzyć swoje portfolio już na starcie kariery. Zrób pierwszy krok Jeśli zdecydujesz się na naukę metodą boot camp, rozejrzyj się i wybierz odpowiedni kurs. Przeglądając oferty, sprawdź ko- niecznie, ile godzin trwa dany kurs. Minimum to 150 h, ale optymalna liczba to aż 240 h nauki pod okiem wyspecjalizowanych trenerów. Bożena Jamka-Czyż, manager projektu Reaktor w szkole PWN, jest przekonana, że taki kurs to dobry wybór, nawet dla osób, które nigdy nie miały do czynie- nia z programowaniem. – Mamy przygotowane autorskie progra- my kursów i korzystając z wielo- letniego doświadczenia w branży edukacji, wiemy, jak nauczać pro- gramowania – mówi. Front-end czy Back-end? Wszystko zależy od tego, czy wolisz robić to, co widać, czy poznawać tajniki tego, co jest „na zapleczu”. Jako Front-end Developer będziesz zajmować się wizualną częścią stron internetowych, gier, new- sletterów. Z kolei Back-end to silnik aplikacji, czyli wszystko to, co dzia- ła po stronie serwera, ale bez czego aplikacja nie mogłaby wykonywać określonych operacji. Programiści Back-end projektują mechanizmy, na podstawie których funkcjonuje cała aplikacja. Co po kursie? Po każdym kursie typu boot camp otrzymujesz certyfikat, ale to nie wszystko. W niektórych szkołach, jak np. w Reaktor PWN, nie zosta- wiają Cię samego – będziesz mieć wsparcie partnerów rekrutacyjnych projektów. Na co więc czekać? www.reaktor.pwn.pl/promocja Chcesz po studiach mieć przyszłościowy zawód i dobrze zarabiać? Zostań programistą Pasjonuje Cię tworzenie stron WWW, aplikacji mobilnych lub gier? Chcesz w przyszłości pracować w IT? Jeśli tak, kurs Reaktor jest dla Ciebie. lecz również ugruntowaną wiedzę w obszarach nauk społecznych (socjologia, psychologia, ekono- mia) – zwraca uwagę dr inż. Jerzy Jaworowski z PK. Co się liczy Sektor IT to obszar pokrywający szerokie spektrum specjalizacji, z których wiele jeszcze kilka lat temu nie były znane. Czymożna za- temprzewidzieć, jakie umiejętności przydadzą się nam, gdy opuścimy już mury uczelni? - Obecnie dynamika rynku jest tak duża, że w obrębie IT z roku na rok powstaje wiele nowych zawodów. W związku z tym, warto dokładnie śledzić najnowsze trendy i rozwi- jać się w kierunkach, w których dany kandydat odnajduje się naj- lepiej – radzi Marek Mrozowski, kierownik Działu Rekrutacji IT w IT LeasingTeam. Według Grażyny Śli- wińskiej z CentrumKarier Akademii Górniczo-Hutniczej dla rekrutują- cych na stanowiska IT warunkiem progowym jest wykształcenie kie- runkowe, ale na niektórych mniej wymagających stanowiskach wystarczą określone umiejętności nabyte na innych kierunkach po- łączone z pracą własną oraz pasją. – Przy obecnej koniunkturze pra- codawcy nie ograniczają się tylko do kandydatów z wykształceniem technicznym. Często sami prowa- dzą „akademie”, w których szkolą przyszłych programistów czy kon- sultantów– dodajeMarekMrozow- ski z LeasingTeam. Weź karierę w swoje ręce Jak studenci mogą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w tym sek- torze? Warto pamiętać, że będąc studentemposiadamy już doświad- czenie i należy ująć je w swoim CV. - To odpowiednie miejsce na opisanie projektu realizowanego na studiach wraz z technologiami, których użyto. Znajomość języków programowania, narzędzi można ująć w części‚Umiejętności’określa- jąc ichpoziomznajomości. Poza tym świetnym miejscem do poznania branży są targi pracy, obecność na forach internetowych dedykowa- nych specjalistom IT i dniach otwar- tych realizowanych przez firmy z tej branży – radzi Edyta Pawka, Konsul- tant w Dziale Rekrutacji Advisory GroupTEST Human Resources. Stu- denci mogą znacząco wpłynąć na przyszłość swojej kariery zawodo- wej uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach lubwarsztatach organi- zowanych przez firmy informatycz- ne. Mają też oni do wyboru wiele praktyk i staży, które pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. - Bardzo częstopo za- kończeniu takiego stażu, otrzymują oni propozycję stałego zatrudnienia. W poszerzeniu wiedzy pomagają też wszelkiego rodzaju webinaria (szkolenia online). Atrakcyjne wa- runki zatrudnienia i ciekawą pracę zapewni też znajomość języków obcych. Wiele zagranicznych firm otwiera swoje biura w Polsce, a zatrudniani w tychoddziałachpra- cownicy częstowspółpracują z kole- gami z innych lokalizacji na świecie – podkreśla Justyna Cichorz z HAYS. Choć ze względu na specyfikę sek- tor ICT wymaga od kandydatów do pracy przedewszystkimumiejętno- ści twardychwartopamiętać, żepra- ca w branży ICT od lat prowadzona jest wzespołach, co sprawia, iż przy- datne są w niej również umiejętno- ści interpersonalne. - Złożoność oraz skala rozwiązywanych problemów wbranży ITwymagają z jednej stro- ny inwencji i kreatywności, z drugiej zaś szybkiej i precyzyjnej komunika- cji ze współpracownikami.Wkształ- towaniu umiejętności miękkich szczególny nacisk położyć trzeba na samorozwój w zakresie organi- zacji czasu pracy, komunikatywno- ści, motywacji, odporności na stres, czywreszcie umiejętności skupienia i samodyscypliny – podsumowuje dr inż. Jerzy Jaworowski z PK. IT / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=