eurostudent wydanie inżynierskie targowe, wrzesień/październik 2017

Naukę języka obcego zacznijmy od wyznaczenia sobie celu, za- stanówmy się, czy zależy nam na przełamaniu bariery języko- wej, sprawnym porozumiewa- niu się w pracy, uzupełnieniu braków w gramatyce, przygo- towaniu do egzaminu, czy też do wyjazdu za granicę. Od tego będzie zależało, jaki powinni- śmy wybrać kurs i metodę na- uki języka oraz na co położyć nacisk. Skute c zna nauka języków Uczymy się języków obcych kolejny rok i ciągle jesteśmy na poziomie średnim. Jak to zmienić i uczyć się skuteczniej? Tekst: Gmj Odpowiedni poziom Aby pomóc sobie w precyzyj- nym określeniu naszych potrzeb w zakresie nauki języka obcego, warto sięgnąć do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ- kowego, w którym znajdziemy szczegółowo opisane poziomy zaawansowania w skali od A1 do C2, gdzie A1 oznacza minimal- ne opanowanie, a C2 najwyższy stopień zaawansowania w da- nej umiejętności. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, ja- kie umiejętności są przydatne w różnych sytuacjach życiowych i odnieść do tego, jakie mamy potrzeby w kontekście nauki ję- zyków obcych. Pokonanie barier Jeżeli borykamy się z barierą ję- zykową, powinniśmy próbować mówić jak najwięcej, zawsze brać udział w ćwiczeniach w szkole językowej, zwłaszcza podczas rozmów w parach, w grupach. To idealne miejsce na rozpoczę- cie mówienia – bez strachu, iż nikt nas nie zrozumie. Pomocne może być także osłuchanie się z językiem, np. poprzez ogląda- nia filmów w oryginale, słuchanie piosenek. Jeżeli motywacją do nauki języka obcego w szkole językowej jest uzupełnienie luk, chociażby gra- matycznych, rozważmy indywi- dualne lekcje. Dzięki temu lektor sprawdzi, jakie mamy braki, i po- może nam je nadrobić. Umożli- wi nam to kontynuowanie nauki w grupie odpowiadającej nasze- mu poziomowi zaawansowania i szybsze postępy. Inny rodzaj motywacji będziemy mieć, jeżeli podejmujemy pracę wymagającą posługiwania się językiem obcym. Może warto rozważyć naukę języka specjali- stycznego, biznesowego. Ważne jest zwrócenie uwagi, czy bę- dziemy więcej mówić, czy więcej pisać w danym języku i w pierw- szej kolejności położenie na to nacisku. Planując zagraniczny wyjazd, skupmy się podczas nauki raczej na tematach i sytuacjach związa- 255 / języki / www.eurostudent.pl nych z podróżą, a także kulturą danego kraju. Poznanie historii i tradycji sprawia, że łatwiej bę- dzie nam zrozumieć rozmowy osadzone w danym kontekście kulturowym. Jeżeli chcemy przygotować się do egzaminu, który umożliwi nam studiowanie za granicą, po- winniśmy poszukać szkoły, która pomoże opanować umiejętności językowe na wymaganym pozio- mie w jak najkrótszym czasie, by efektywnie zdać egzamin typu IELTS. Skuteczne metody Pierwszy krok do sukcesu to właśnie ustalenie celów i cza- su ich realizacji. Jest to bardzo ważne podczas wyboru kursu językowego. Już na tym etapie możemy sprofilować swój wybór i zdecydować się na odpowied- ni kurs: np. języka specjalistycz- nego, kurs przygotowujący do danego egzaminu. Wybierając kurs, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na metodę nauczania da- nego języka w szkole językowej. Jest ich wiele – zwracają uwagę na komunikację, naukę słówek, gramatyki, łączą te obszary, wy- korzystują systemy powtórek, nowoczesne technologie itp. Niektóre metody uczą języka bardzo dynamicznie, w szybkim tempie – kładą nacisk na mó- wienie, pokonywanie bariery językowej, inne natomiast wy- magają koncentracji, a jeszcze inne wskazują na skuteczność relaksu podczas nauki. Są także kursy proponujące zanurzenie w języku czy też szersze jego po- znanie, np. poprzez kulturę (zaję- cia w muzeum), kulinaria (kursy gotowania w języku obcym). 12.10.2017 godz. 10.00 – 15.00 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE kariery.uek.krakow.pl PREZENTACJE FIRM CV POINT PRAKTYKI ZAGRANICZNE reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=