eurostudent wydanie inżynierskie targowe, wrzesień/październik 2017

reklama Kiedy odkładamy pieniądze do skarbonki albo trzymamy je na lokacie bankowej, mówimy o oszczędzaniu. Kiedy kupujemy złoto, akcje lub mieszkanie pod wynajem, jesteśmy skłonni uznać takie działanie za inwestowanie. W obu sytuacjach zależy nam na bezpieczeństwie zgromadzonego kapitału, ale w przypadku inwestowania myślimy także o jego pomnożeniu przy założeniu jakiegoś poziomu ryzyka. Aby osiągnąć nasz cel, najlepiej jest rozkła- dać ryzyko w odpowiednich proporcjach pomiędzy bardzo bezpieczne formy oszczę- dzania oraz bardziej ryzykowne sposoby inwestowania, które mogą przynieść duże zyski, ale także i straty. Bezpieczne inwestycje Powszechnie uważa się, że państwo nie może zbankrutować. Dlate- go też za bardzo bezpieczny sposób oszczędzania, albo też inwestowania z bar- dzo małym marginesem r yzyka, uznaje się za- kup obligacji sk ar bu państwa. Za podobnie bezpieczne uważa się lokaty bankowe. Wyni- ka to z faktu, że banki są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a na- sze wkłady w bankach chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Za inną bezpieczną lokatę kapitału, nieza- leżną od sytuacji finansowej państwa, uwa- ża się nieruchomości, grunty i postawione na nich budynki. Kolejnym powszechnie uznawanym za bezpieczny sposobem inwe- stowania jest kupowanie złota. Zakup tego kruszcu przez tysiące lat służył do przecho- wywania zasobów finansowych wielu po- koleń ludzi. Pieniądze można drukować, obligacje moż- na emitować, natomiast podaż gruntów czy złota jest ograniczona. Dzięki temu ziemia i złoto zawsze mają większą lub mniejszą wartość – w przeciwieństwie do pieniądza krajowego czy obligacji rządowych, które w ekstremalnych sytuacjach, takich jak woj- na czy światowy kryzys finansowy, mogą okazać się bezwartościowe. Nie zakładając jednak najczarniejszych scena- riuszy i patrząc na historię państw wysoko- rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy kraje skandynaw- skie, należy przyjąć, że lokowanie pieniędzy w obligacjach rządowych i w bankach jest bardzo bezpieczne. Jednak taka inwestycja przynosi mały zysk, a w sytuacji, kiedy stopy procentowe są na rekordowo niskim pozio- mie, tego zysku może w ogóle nie być. Większy zysk Na szczęście są także inne sposoby inwesto- wania, które mogą przynieść większe zyski, ale mogą też narazić nas na stratę. Te inne najbardziej popularne sposo- by inwestowania to zakup akcji, obligacji firm lub obligacji in- nych instytucji, a także inwe- stowanie poprzez fundusze inwestycyjne. Im wyższe ryzyko, tym z reguły możli- wy wyższy zysk lub wyższa strata. Jeśli mówimy o mądrym i bezpiecznym inwestowaniu, to powinniśmy przyjąć założe- nie, że nie inwestujemy za poży- czone pieniądze. Najlepiej jest zacząć oszczędzać i inwestować jak najwcześniej. Im dłuższy horyzont czasowy, tym lepsze będą nasze wyniki. *** Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, którego celem jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym, pracownikom bankowym i seniorom praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówko- wego, realizowany jest przez Warszawski In- stytut Bankowości. Inwestuj z głową finanse / www.eurostudent.pl wewnątrz pomieszczeń. – Ze względu na dy- namiczny rozwój rozwiązań stosowanych np. przy inteligentnym zarządzaniu budyn- kami wzrost popytu obserwują dziś firmy oferujące systemy wentylacji i klimatyzacji. W związku z tym poszukiwani są kandyda- ci na stanowiska związane z doradztwem techniczno-handlowym, kierowaniem i nadzorowaniem budów oraz projektowa- niem instalacji – dodaje Agnieszka Sadecka z Randstad Polska. Cechy dobrego inżyniera Firmy z sektora HVAC, stawiając na innowa- cyjność opierają swój sukces na talentach zatrudnianych przez nich inżynierów. Cze- go oczekują od nich prócz kierunkowego wykształcenia? Z badań Hays Poland wyni- ka, że aż 84% pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że absolwenci uczelni tech- nicznych potrzebują nie tylko umiejętno- ści technicznych, ale również umiejętności miękkich, aby wyróżnić się na rynku pracy i odpowiadać na potrzeby firm. - Aż 98% or- ganizacji wskazuje wśród pożądanych kom- petencji skuteczną komunikację z innymi. Kolejno wymieniają proaktywną podstawę i podejście do pracy (78%), umiejętność pra- cy w zespole (76%), umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów (56%), elastycz- ność (52%), asertywność (27%) oraz umie- jętność zarządzanie czasem/ sobą w czasie (32%) – mówi Karolina Szyndler – Business Manager w Hays Poland. Rozwój zawodowy w obszarze HVAC Jakie możliwości rozwoju zawodowego daje absolwentom i studentom obranie ścieżki kariery w sektorze HVAC? Według prognoz największe zapotrzebowanie na inżynierów w obszarze HVAC przewiduje się na stanowiska związane z projektowaniem układów HVAC – wynika to z dużego popy- tu na szeroką gamę wytrzymałych i wielo- funkcyjnych produktów, w tym utrzymania ciśnienia, usuwania zanieczyszczeń i odga- zowania, rozwiązań termostatycznych i in.. – Poszukiwani są także specjaliści na sta- nowiska doradcze (techniczno-handlowe) i kosztorysantowe – spowodowane jest to m.in . zmianą przepisów prawa dotyczących progów energooszczędności, a także osoby, pełniące funkcje koordynujące i kierownicze na budowach, co wiąże się z dużą liczbą in- westycji, rozwojem miast oraz rosnącym zapotrzebowaniem na lepszą specyfikację budynków – zauważa Agnieszka Sadecka z Randstad Polska. Innowacyjne firmy z sektora HVAC zdają sobie sprawę, że pomoc w rozwijaniu umie- jętności i kompetencji ich pracowników oznacza jednocześnie wspieranie rozwoju samej organizacji. Dlatego oferują liczne programy stażowe oraz absolwenckie, pod- czas których pozwalają młodym inżynierom wykazać się talentem oraz pomysłowością w zakresie kreowania nowych rozwiązań technologicznych.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=