eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

języki/ www.eurostudent.pl Znajomość języków obcych jest istotna nie tylko wtedy, gdy chcemy studiować czy pracować za granicą czy my- ślimy o zatrudnieniu u pra- codawcy z obcym kapitałem. Kontakty z obcojęzycznymi klientami, zagraniczne kon- trakty, międzynarodowe zle- cenia to codzienność wielu firm z większości branż – od finansów, przez FMCG, audyt, doradztwo, prawo, logistykę po przemysł i IT. Języki obce a zarobki Znajomość języka angielskie- go to jedno z podstawowych wymagań wobec potencjal- nych kandydatów na więk- szość stanowisk. Trudno dziś znaleźć ofertę pracy, w której pracodawca nie oczekiwałby posługiwania się tym językiem chociaż na poziomie komuni- katywnym. Z tym, szczegól- nie wśród młodych Polaków, nie jest najgorzej – według raportu EF EPI Polska znaj- duje się na 11. miejscu wśród 80 krajów z całego świata pod względem znajomości języka angielskiego. Znajomość języ- ka obcego korzystnie wpływa na wysokość zarobków wła- ściwie w każdej branży, w nie- których obszarach pracownicy posługujący się językiem ob- cym w stopniu biegłym mogą l i c z yć na z a robk i wy ż s ze o nawet 35 proc. niż osoby Języki obce inwestycją w karierę W czasach zglobalizowanej gospodarki znajomość języków obcych staje się przepustką do kariery i może przechylić szalę na naszą korzyść podczas procesu rekrutacji. Im bardziej nietypowy język opanujemy, tym większa jest nasza szansa na ciekawą karierę. Dlaczego jest to tak ważna umiejętność? na podobnym stanowisku ze słabszą znajomością języka. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, media- na wynagrodzeń pracowników z zaawansowaną znajomością języka angielskiego wyniosła w 2017 r. 6 076 zł. Oznacza to, że połowa tej grupy ba- danych zarabiała w przedzia- le od 4 200 zł do 9 600 zł brutto miesięcznie. Niższe płace otrzymywali pracowni- cy o średniozaawansowanej znajomości języka angielskie- go. Mediana ich zarobków wynosiła 4 210 zł. To wię- cej, niż w przypadku dekla- rowanej znajomości języka niemieckiego. Pracownicy znający niemiecki na poziomie zaawansowanym otrzymywali zarobki w wysokości 5 876 zł. Osoby z podstawową znajo- mością tego języka zarabiały 4 100 zł.  Gdzie najbardziej liczą się języki obce? Znajomość języka angielskie- go to konieczność, innych ję- zyków obcych – dodatkowy atut. Trudno myśleć o karierze w takich branżach jak IT, public relations, doradztwo, konsul- ting, marketing czy ekonomia bez znajomości języka obcego. Nawet 87 proc. pracodawców z tych sektorów stawia takie wymagania, zazwyczaj oczeku- jąc znajomości języka obcego na poziomie co najmniej średnioza- awansowanym. Kurs językowy może okazać się świetną inwe- stycją w przyszłość, ponieważ wielu pracodawców nagradza umiejętności językowe swo- ich pracowników. Szczególnie istotne jest to w branżach, któ- re wymagają bezpośredniego kontaktu z zagranicznym kon- trahentem. Oczywiście angiel- ski jest uniwersalnym językiem biznesu, którym można poro- zumieć się z przedstawicielami większości krajów, jednak wiele firm decyduje się na zatrudnie- nie pracownika, który będzie w stanie kontaktować się z waż- nym klientem w jego rodzimym języku. Stanowi to wyjście na- przeciw potrzebom zagranicz- nego kontrahenta. Dodatki językowe Znajomość języków obcych jest cenną umiejętnością, dlatego pracodawcy ją wynagradzają, często pod postacią dodatków

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=