eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

raport specjalny/ U przyszłych pracowników KFC szukamy mo- tywacji, pozytywnej energii, umiejętności pracy w zespole, orientacji na klienta i zaangażowania. Nie wymagamy doświadczenia. Nasze programy szkoleniowe, doświadczeni instruktorzy i mana- gerowie w restauracjach nauczą Cię wszystkiego, co niezbędne do pracy w KFC . To nasi pracownicy sprawiają, że nasi goście otrzy- mują produkty najwyższej jakości, dlatego też w KFC dbamy o rozwój. Ponad 85% awansów odbywa się wwewnętrznych procesach rekrutacyjnych. W KFC możesz połączyć pracę z nauką i dobrą zabawą. Pakiet benefitów, szkoleń, rozwijanie kom- petencji w zespołach są kluczem do sukcesu w na- szej firmie. Do Ekipy KFC szukamy osób otwartych, komunikatywnych, takich, które nie boją się nowych wyzwań. Chcesz poznać nas bliżej? Odwiedź nas tutaj: www.praca.kfc.pl. Branża FMCG to bogactwo różnorodnych stanowisk. W jej skład wchodzą bowiem super- i hipermarkety, bary i restau- racje szybkiej obsługi, centra magazynowe i logistyczne, biura, z których kieruje się funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, sklepów czy restau- racji. To też same produkty, głównie te codziennego użyt- ku, jak żywność, chemia go- spodarcza oraz napoje. Szeroki zakres działalności to nie jedy- na zaleta tej branży. Oferuje ona wiele możliwości rozwoju studentom, i to już na wcze- snym etapie edukacji. Trampolina do kariery Branża FMCG jest skarbnicą stanowisk, na których pracę, dzięki elastycznym grafikom, można pogodzić ze studiami. Jednym z najbardziej perspek- tywicznych jest stanowisko sprzedawcy, który, dzięki co- dziennej pracy z produktami firmy oraz codziennemu kon- taktowi z klientami, zdobywa bardzo cenną wiedzę zarówno o tym, czego oczekują klienci, jak i o działalności firmy. Praca z klientem wyposaża w bardzo oczekiwane w każdej organi- zacji i na każdym stanowisku kompetencje miękkie. Mowa przede wszystkim o otwarto- ści, komunikatywności, umie- jętności sprawnej obsługi klienta, odporności na stres. Stanowisko sprzedawcy jest t ym, z k tórego na j ł atwi e j awansować. W wielu orga- nizacjach aż 80 proc. awan- sów odbywa się wewnętrznie, a osoby, które pracowały przy obsłudze klientów, zajmują stanowiska kierownicze. Jak wygląda standardowa ścieżka kariery sprzedawcy? Najpierw może awansować na posadę lidera zespołu, a dalej – kie- rownika zmiany. Tutaj zakres obowiązków nieco się zmie- nia, bo zamiast obsługi klien- ta organizuje się pracę całego zespołu i czuwa nad funkcjono- waniem wszystkich elementów, a więc sprawnej obsługi klienta oraz pracowniczego grafiku. Nabierz wiatru w żagle w branży FMCG Choć branża FMCG kusi mnóstwem stanowisk i oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju, to spośród nich wyróżnia się szczególnie kilka posad, które dają bardzo obiecujące perspektywy kariery. Można tu szybko rozwijać umiejętności i szybko awansować. Zostańmenedżerem Ze stanowiska kierownika zmiany jest kilka różnych dróg rozwoju. Jedną z nich jest moż- liwość bycia kierownikiem re- stauracji. Można też starać się stąd o stanowisko manedżera albo wybrać rozwój w struk- turze biura głównego. To, jaką ścieżkę się obierze, wynika z jednej strony z własnych pre- ferencji, z drugiej z posiadanych umiejętności i kompetencji. Analiza umiejętności pracowni- ka i jego oczekiwaniań wspólnie z przełożonym pozwala wypra- cować najlepsze rozwiązania i obrać najlepiej dopasowaną do praciownika ścieżkę kariery. Stanowisko kierownika restau- racji to również trampolina do ciekawej kariery. Może prowa- dzić na stanowiska menedżer- skie w biurze głównym, może być też drogą do posiadania własnego baru szybkiej ob- sługi. Pracownicy na każdym

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=