eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

raport specjalny/ www.eurostudent.pl stanowisku dowiadu- ją się, jakie mają przed sobą możliwości rozwo- ju i jak mogą piąć się po wyznaczonych w danej strukturze szczeblach k a r i e r y. S ł u ż ą t emu przede wszystkim pro- gramy rozwojowe. Jed- nym z najważniejszych ich elementów są szko- lenia. Obejmują one zarów- no kompetencje miękkie, jak i twarde, oraz są dopasowane do potrzeb pracowników. Zacznij od praktyk Choć karierę na studiach w bran- ży FMCGwarto rozpocząć na sta- nowisku sprzedawcy, to rozwinąć skrzydła pozwalają też organizo- wane przez pracodawców staże, praktyki i programy rozwojowe. Niektóre firmy przygotowują dla studentów dedykowane progra- my menedżerskie. Przechodząc przez wszystkie szczeble organi- zacji, zdobywa się wiedzę, która pozwala szybciej uzyskać stano- wisko menedżera. Praktyki i staże natomiast umożliwiają realizowa- nie ciekawej ścieżki karieryw biu- rach głównych firm. Tutaj także jest wiele stanowisk, począwszy od marketingu, prawa, finansów, kontrollingu, aż po księgowość czy HR. Z siedzib głównych firm z branży FMCG steruje się całą organizacją, to dlatego czeka tu mnóstwo możliwości rozwoju. Benefity pozapłacowe Branża FMCG przyciąga nie tylko jasną ścieżką kariery i sta- nowiskami, na których można rozwinąć skrzydła, ale także atrakcyjnym wynagrodzeniem i wieloma benefitami pozapła- cowymi. Na co można liczyć? Niektóre firmy oferują roczny system premiowy. Coraz popu- larniejsze są systemy kafete- ryjne. To pracownik decyduje, które świadczenie wybierze. U niektórych pracodawców do wyboru jest ponad 200 świad- czeń, wśród których wymienić można między innymi: opiekę medyczną, ubezpieczenie, fun- dusz inwestycyjny, kartę Mul- tisport, tańsze bilety do kina czy też oszczędzanie pieniędzy na wakacje. Na tym korzyści z pracy w bran- ży FMCG się nie kończą. Wiele firm ma korzenie międzynarodo- we. Możliwość pracy wmultikul- turowym środowisku nie tylko pozwala poznać różne kraje, ale i podszkolić umiejętności języko- we, a te z kolei są wartością do- daną przy awansach. W związku z tym, że pracodawcy z branży FMCG wyznaczają jasną ścieżkę kariery i pomagają ją realizować, warto już na wczesnym eta- pie studiów szukać możliwości związania się z tym sektorem. Mając na uwadze to, że z firmą najpewniej zwiążemy się na lata, warto poświęcić uwagę wyborze pracodawcy. Sprawdźmy, czy odpowiada nam kultura pracy, ale też jakie elementy rozwoju oferuje firma. Odpowiedni wy- bór pozwoli cieszyć się pracą i zdobywaniem kolejnych szcze- bli kariery. Justyna Sobolak

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=