eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

raport/ www.eurostudent.pl Nie ma uniwersalnego sposobu na zrobienie dobrego wrażenia podczas rozmowy kwalifikacyj- nej i przekonanie rekrutera, że to właśnie my jesteśmy ideal- nym kandydatem na dane sta- nowisko. Jednak pewne aspekty mogą nam zdecydowanie po- móc w tym zadaniu. Pierwszym, najważniejszym krokiem jest przygotowanie CV, które wy- różni nas z tłumu aplikujących. Na co pracodawcy szczegól- nie zwracają uwagę? Liczy się przede wszystkim doświad- czenie. Nawet jeśli mamy wy- kształcenie kierunkowe w pełni odpowiadające wymogom da- nego stanowiska, ale brakuje nam sprawdzenia wiedzy teo- retycznej w praktyce, znale- zienie ciekawej pracy zgodnej z naszymi oczekiwaniami może być znacznie trudniejsze. Jak zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie podczas stu- diów? Można to zrobić nie tyl- ko podczas praktyk i staży, ale także w ramach konkursów HR, które corocznie są organizowa- ne przez wiele firm. Możliwości jest wiele, a odniesienie sukcesu w takim przedsięwzięciu będzie nie tylko ciekawym wpisem do CV, ale także łączy się z wymier- nymi korzyściami finansowymi i często ofertami pracy. Współpraca się opłaca Niezależnie od miejsca pracy niemalże wszędzie mamy bądź będziemy mieć do czynienia z innymi współpracownikami. W takich sytuacjach niezwy- kle ważne jest szybkie znale- zienie porozumienia i dobre relacje, nie tylko na gruncie zawodowym, ale także po godzinach pracy. Brak dobrej komunikacji często przera- dza się w chaos, który nigdy nie był i nie będzie pożądany w szanującym się przedsię- biorstwie bądź korporacji. To właśnie dlatego duża część konkursów HR dających nie- zwyk ł ą s zansę na rozwó j , skierowanych jest do niewiel- kich grup – 3-4-osobowych. Przy takiej liczbie osób łatwo zaobserwować, jak współpra- cują one między sobą i roz- dzielają zadania, czyniąc je prostszymi bądź trudniejszy- mi do wykonania. To swoisty test na współpracę w grupie, która jest niezwykle ważna w środowisku pracy. To także szansa na sprawdzenie innych cennych kompetencji mięk- kich – umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji, ana- lizowania ich i odpowiedniego Konkursy HR szansą na wymarzoną karierę Na polskich uczelniach nie brakuje studentów zdolnych, którzy od początku do końca wiedzą, jaką ścieżką chcą zmierzać do osiągnięcia założonych celów. Często wydaje się ona prosta, oparta o konsekwencję w działaniu i ciężką pracę dzień po dniu. Czy istnieje przepis na wymarzony start zawodowej kariery? ich prezentowania, pracy pod presją czasu, radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialności za zadania wykonywane w gru- pie. Trudno takie kompetencje sprawdzić w warunkach uczel- nianych, dlatego udział w tego typu konkursach potrafi przy- nieść wiele korzyści. Takie wyzwanie może stanowić dla nas również informację zwrot- ną dotyczącą naszych umie- jętności i tego, jak pod tym względem wypadamy na tle rówieśników. Nawet jeśli nie odniesiemy sukcesu w zma- ganiach, to przekonamy się, w czym jesteśmy dobrzy, a ja- kie kompetencje powinniśmy jeszcze doskonalić. Na początku drogi zawodowej nie jest łatwo świadomie wybrać właściwą ścieżkę kariery. Decydując, w którą stronę ją pokierować, warto opierać się o praktyczne doświadczenie. Nie każdy może jednak pogodzić pracę lub praktyki z codziennymi zajęciami czy sesją. EY wychodzi do studentów z inną formą zdobywania cennego doświadczenia. Podczas największych, najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów branżowych, Eye onTax oraz EY Financial Challenger , studenci mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat podatków czy transakcji.Wszystko wygodnie, wspólnie ze znajomymi, bez opuszczania zajęć. Jeśli transakcyjna lub podatkowa ścieżka okaże się ciekawa i wciągnie zespół do dłuższej zabawy – czekają nagrody. Do zgarnięcia jest 24 000 lub 30 000 zł oraz vouchery na szkolenia, bilety lotnicze, Kindle i iPady mini. Sprawdzenie się w konkursach nic nie kosztuje – zapraszamy do rejestracji, szczegóły znajdziecie na stronie eykonkursy.pl Czekamy tylko do 20 listopada. Dominika Radzikowska Associate Recruiter w EY Polska Anna Gricman Associate Recruiter w EY Polska

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=