eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

kariera / www.eurostudent.pl Polska w ciągu ostatnich lat stała jest zagłębiem światowych finansów. Z danych KNF wynika, że na koniec września 2017 roku w bankowości pracowało 165 431 osób, a banki dysponowały 13 839 placówkami. W centrach usług największych europejskich i amerykańskich instytucji finansowych pracę znajdują najczęściej młode osoby pragnące rozwijać się jako analitycy, pracownicy działów raportowania, HR czy obsługi klienta. Jakie są obecnie najbardziej poszukiwane specjalizacje w obszarze finansów? Najciekawsze stanowiska pracy w finansach i bankowości W związku z postępującymi procesami globalizacji oraz informatyzacji usług finan- sowych (w tym bankowych), które przejawiają się choćby w tworzeniu w naszym kraju europejskich bądź amerykań- skich centrów usług finanso- wych, poszerza się z każdym rokiem zakres specjalizacji w obrębie tego sektora. Jakie są obecnie najbardziej poszu- kiwane profesje w obszarze finansów i czy trend ten utrzy- ma się w najbliższych latach? – W tym obszarze najbar- dziej poszukiwani są specjali- ści, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu finansów, międzynarodowych regulacji rachunkowości (MSR/MSSF oraz US GAAP), audytu fi- nansowego oraz umiejętność stosowania narzędzi analitycz- nych i statystycznych – uwa- ża dr hab. Konrad Grabiński z Katedry Rachunkowości Fi- nansowej Uniwersytetu Eko- nomicznego w Krakowie. W ostatnim czasie na pol- skim rynku pracy obserwuje się także rozwój funkcji, które wymagają połączenia wiedzy finansowej z umiejętnościami technicznymi w zakresie opro- gramowania. – Przykładem tego są departamenty mode- lowana ryzyka. W ślad za tym podążają także wynagrodzenia. Największe wzrosty notujemy w obszarze związanym z tech- nologiami informatycznymi. Najlepiej płatnymi stanowiska- mi są te bezpośrednio związane z programowaniem oraz bez- pieczeństwem – mówi Katarzy- na Potrzuska, Senior Account Manager SSC/BPO w Randstad Polska, firmie będącej strate- gicznym partnerem ABSL. Międzysektorowe specjalizacje Coraz silniejszy trend przeja- wiający się na styku sektora finansowego i nowych tech- nologii sprawia, że wiele firm z branży finansowej deklaruje chęć ścisłej współpracy z pol- skimi uczelniami wyższymi. Na czym może ona polegać i jak skorzystać na tym mogą młodzi absolwenci zaintereso- wani karierą w tym obszarze? W wielu miastach Polski sek- tor finansów i nowych tech- nologii związany jest ściśle z rozwojem usług outsour- cingowych, które przejmują coraz bardziej skomplikowane procesy księgowe, finansowe i inne. – Zapotrzebowanie na rynku wskazuje na rosnące po- trzeby pracodawców w zakre- sie angażu specjalistów, takich jak np. tzw. quanci, czyli anali- tycy ilościowi, znający dosko- nale metody ekonometryczne i potrafiący stosować pakiety statystyczne, zajmujący się tzw. big data oraz data mining. Podobne zapotrzebowanie jest zgłaszane na biegłych rewi- dentów, programistów, dorad- ców finansowych, doradców podatkowych itd. – wymie- nia dr hab. Konrad Grabiński z Katedry Rachunkowości Fi- nansowej Uniwersytetu Eko- nomicznego w Krakowie. Nowe perspektywy Niedawne, duże inwestycje firm z sektora finansów w Pol- sce sprawiają, że kolejni inwe- storzy coraz chętniej lokują w Polsce projekty typu back & middle office. Oznacza to, że absolwenci kierunków ekono- micznych liczyć mogą na roz- poczęcie kariery zawodowej m.in. w takich obszarach jak tworzenie czy wprowadzanie nowych produktów czy usług finansowych do oferty firmy, analityka i raportowanie o po- ziomie efektywności danych procesów, usług a także wdra- żanych strategii. Wynika to z tego, że obecnie, szczegól- nie w korporacjach, wszystkie działy firmy są ukierunkowane na wzrost wydajności poprzez dostarczanie klientowi pro- duktów i usług jak najwyższej jakości. Tylko w ten sposób mogą one dziś wygrać z stale rosnącą konkurencją. – Działy firmy zlokalizowane w Polsce i postrzegane tradycyjnie jako middle lub back office są ukie- runkowane na doskonalenie procedur i przejmowanie no- wych funkcji. W związku z tym absolwenci kierunków ekono- micznych mogą liczyć na sta- nowiska związane m.in . z pracą w audycie i kontroli wewnętrz- nej, analizą danych liczbowych (Quant, XVA trading, analiza WYDAWCA: FeniksMediaGroup, ul.NaWierzchowinach1D,30-222Kraków, tel.122570151, fax:122630622; REDAKCJA: Redaktornaczelny: DariuszWajs; Z-ca redaktoranaczelnego: RadosławUrban; Redaktorprowadząca: EwaKoczwara; Redaktor: JolantaWitkowska; Współpraca: Justyna Sobolak, Beata Pałac, Aleksandra Soboń-Smyk; KoordynatorprojektuPraktykiStażePraca: Grażyna Jancik, tel.122570150 ,grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; STUDIOGRAFICZNE: KrzysztofKusiak (kierownikstudia),MarcinMasłyk Działprodukcji ikolportażu: KrzysztofChachlowski; tel.122630662, e-mail :produkcja@feniksmedia.pl ; magazyn akademicki MARKETINGIREKLAMA: reklama@feniksmedia.pl ; Kierownikmarketinguwydawnictwa/ProjectManager: GrażynaJancik,tel.122570150,600064711 ,grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; Z-cakierownikamarketinguwydawnictwa/ProjectManager : MarekCzaja,tel.122630661,600064717 ,marek.czaja@feniksmedia.pl ; DRUK: LSCCommunications,ul.ObrońcówModlina11,30-733Kraków; WmagazyniewykorzystanozdjęciazbibliotekiShutterstock.com. Zastrzegamy sobieprawo skracania iadiustacji tekstóworazzmiany tytułów.Materiałówniezamówionychniezwracamy.PrzedrukizMagazynu AkademickiegoEurostudentdozwolone sąwyłączniezauprzedniąpisemną zgodąwydawcy.Redakcjanieodpowiadaza treść reklam iogłoszeń.Wydawca maprawoodmówićzamieszczeniaogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzecznez liniąprogramową lubcharakterempismaorazwydawcy (art.36,pkt4Prawaprasowego). Grafikanaok ładce:www.shutterstock.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=