eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

finanse / www.eurostudent.pl Podstawy wiedzy finansowej jak znajomość języków obcych czy obsługi komputera? Obszar, który kiedyś wydawał się być zarezerwowany dla profesjonalistów, dziś staje się jednym z elementów świadomego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Jak wynika z badań, wśród Polaków poziom znajomości podstaw ekonomii, wiedzy na temat finansów osobistych czy cyberbezpieczeństwa systematycznie podnosi się, ale wciąż daleko nam do mieszkańców Europy Zachodniej. Wiedza finansowa to nie luksus, to konieczność W październiku 2016 r. Organizacja Współ- pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała wyniki badania poziomu świa- domości finansowej wśród stowarzyszonych w niej państw i innych. Już dane Narodowego Banku Polskiego z 2015 r. („Stanwiedzy i świa- domości ekonomicznej Polaków”) były alar- mujące – aż 51% respondentów oceniła stan swojej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki na negatywnym poziomie, a jedy- nie 5% jako zadawalający. Diagnoza OECD potwierdziła jeszcze dobit- niej problem niedostatku tych umiejętności wśród Polaków – w badaniu obejmującym 30 krajów Polska znalazła się na ostatnim miejscu. Maksymalny możliwy do uzyskania wynik wynosił 21 punktów – średnio wśród przebadanych krajów współczynnik ten wy- niósł 13.2, a dla państw będących członkami OECD – 13.7. Polska z wynikiem 11.6 znala- zła się na ostatnim miejscu, ustępując m.in. Białorusi, Tajlandii czy Czechom. Na szczęście ten trend, choć powoli, jednak się zmienia. Jak wynika z raportu BGŻOpti- ma „Polak Oszczędny 2017” stopa oszczęd- ności w Polsce (3,6%) jest wprawdzie wciąż znacząco niższa od średniej europejskiej (11%), ale obecnie Polacy oszczędzają najwięcej od pięciu lat. Autorzy raportu podają, że ponad 65% Polaków posiada- jących co najmniej 1 tys. zł oszczędności twierdzi, że gromadzenie pieniędzy jest dla nich naturalne. Według połowy badanych najlepszym rozwiązaniem jest oszczędza- nie według planu – odkładanie co miesiąc określonej kwoty. Oszczędzanie to jednak jeden z wielu obsza- rów szeroko rozumianej świadomości ekono- micznej, coraz intensywniej wymaganej przez otaczającą nas rzeczywistość. – Taki jest świat współczesny, że jeszcze rewolucja cyfrowa do tego dołożyła dodatkową szybkość, kie- dy z każdego miejsca na świecie przy pomo- cy swojego smartfona dokonujemy operacji, przelewów, posługujemy się swoimi kontami i im wcześniej ludzie będą się tego uczyć, tym lepiej – powiedział podczas ubiegłorocznego ForumBankowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński. Największe braki sami odczuwamy właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz systemu podatkowego. Z kolei młodzi mają poczucie, że zbyt mało wiedzą o emeryturach – to główne wnioski raportu „Poziom edukacji finanso- osób zarabiających powyżej 5000 zł netto deklaruje, że ma dużą wiedzę finansową osób z wykształceniem podstawowym uważa, że ma dużą wiedzę o finansach „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018” (badanie IBRIS dla Warszawskiego Instytutu Bankowości) 45% Polaków ocenia swoją wiedzę o finansach osobistych jako zadowalającą 38% mieszkańców wsi twierdzi, że ma dużą wiedzę o finansach 17% Polaków uważa, że ich wiedza finansowa jest mała 57% mieszkańców metropolii ocenia, że wie dużo o finansach 72% Tylko 23% wej Polaków 2018”, zaprezentowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Co ciekawe, na braki w wiedzy o cyberbezpieczeństwie i podatkach nieco częściej wskazują mężczyźni (odpowiednio 40 i 39 proc.) niż kobiety (36 i 32 proc. wskazań). Temat emerytur i kredytówsta- nowi największą trudność dla osób pomiędzy 18. a 29. rokiem życia – taką odpowiedź wska- zało odpowiednio 49% i 46% respondentów. Na uwagę zasługuje fakt, że badani dość pozy- tywnie oceniają swoją wiedzę o finansach oso- bistych – dużą wiedzę zadeklarowało 44 proc. z nich. Najlepiej oceniają się osoby pomiędzy 30. a 39. rokiem życia – 58 proc. z nich mówi w swoim przypadku o dużej wiedzy. Najmniej takich deklaracji jest wśród seniorów – zaled- wie 19 proc. wskazań. Okazuje się, że immniej zarabiamy, tym mniej wiemy, jakimi prawami rządzi się świat pieniądza. Dobrą notę w tym obszarze wystawiają sobie przede wszystkim osoby o dochodach między 3 a 4 tys. zł netto miesięcznie oraz ci, którzy zarabiają więcej niż 5 tys. (odpowiednio 67 i 72 proc. wskazań). Na małą lub bardzo małą wiedzę o finansach wskazuje aż 30 proc. osób pomiędzy 18. a 29. rokiem życia. Wiedza o finansach niezbędna w codziennymżyciu i dla bezpieczeństwa Połowa badanych wskazała, że odpowied- nia wiedza o finansach i gospodarce poma-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=