eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

ga uchronić się przed niebezpieczeństwami, takimi jak wpadnięcie w spiralę zadłużenia czy utrata oszczędności związana ze złymi decyzjami finansowymi, ale także ułatwia uzyskanie odpowiedniego finansowania na realizację celów prywatnych oraz zawo- dowych. Najczęściej wskazywali na to naj- młodsi respondenci – w wieku pomiędzy 18. a 29. rokiem życia (56 proc.), a także osoby zarabiające pomiędzy 4 a 5 tys. zł net- to miesięcznie (aż 74 proc. wskazań). Jedna trzecia badanych uważa, że wiedza taka po prostu jest potrzebna i pomaga w codzien- nym życiu. Mieszkańcywsi potrzebują większegowsparcia O ile osoby mieszkające w największych miastach aż w 57 proc. uważają, że ich wie- dza finansowa jest duża, w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców) poziom takich ocen spada już do 39 proc, a na wsi osią- ga najniższy wskaźnik i wynosi 38 proc. Dla tych ostatnich, wiedza finansowa ma przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeń- stwa i uchronić przed utratą oszczędności – 52 proc. osób mieszkających na wsi wska- zuje na taką odpowiedź. Mieszkańcy małych miast oraz wsi naj- częściej wskazywali także na niski poziom wiedzy o cyberzagrożeniach (aż 44 proc. ba- danych z tej grupy). Co ciekawe, najmniej- sze braki w wiedzy odczuwają w zakresie oszczędzania oraz inwestowania – zaledwie 18 proc. badanych zaznaczyło taką odpo- wiedź, wymieniając swoje braki w wiedzy. Podsumowując, można pokusić się o ogólny wniosek – jest lepiej, ale wciąż niesatysfakcjo- nująco.Wieloletnie zaniedbaniawzakresie edu- kacji finansowej Polaków choć systematycznie niwelowane, wciąż są widoczne szczególnie wśród starszych mieszkańcówmniejszych miej- scowości. A z finansami osobistymi, oszczędza- niem czy inwestowaniem jest jakwpopularnym porzekadle: jak sobie pościelesz, tak sięwyśpisz. Michał Polak twierdzi, że wiedza o finansach jest niezbędna w codziennym życiu Niespełna 9% Polaków uważa, że ma za małą wiedzę o produktach finansowych 37% Polaków odczuwa braki w wiedzy o cyberbezpieczeństwie 35% Polaków twierdzi, że zbyt mało wie o systemie podatkowym Polaków uważa, że wiedza o finansach pozwala uniknąć nadmiernego zadłużenia czy utraty oszczędności 49% 33% „Poziom edukacji finansowej Polaków 2018” (badanie IBRIS dla Warszawskiego Instytutu Bankowości) Pracodawcy bardzo chętnie podejmują współpracę z Uniwersytetem Szczeciń- skim. Obecnie można to zauważyć dzięki zaangażowaniu w staże współfinan- sowane ze środków Unii Europejskiej, współorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach których zaoferowano nie- malże dwieście miejsc stażowych dla studentów. Należy dodać, że rekrutacja pracodawcówwciąż trwa i ta liczba będzie się zwiększać. Poza stażami pracodawcy chętnie przyjmują studentóww ramach bezpłatnych praktyk na okres od miesiąca do trzech miesięcy. Nabór na praktyki trwa przez cały rok. Na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego znajduje się aktualnie ponad pięćdziesiąt ofert praktyk. Ponadto pracodawcy regularnie przysyłają oferty pracy oraz staży, które zamieszczane są na stronie internetowej oraz w social mediach Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. W pierwszym kwartale 2018 roku zamieszczono prawie 200 ogłoszeń o pracę, staże czy praktyki. Dużym zainteresowaniempra- codawców cieszą się Giełdy Pracy – cykliczne wydarzenie, organizowane dwa razy do roku: wiosną i je- sienią. Wmarcu br. odbyła się ichVII edycja, w której udział wzięło ponad pięćdziesięciu pracodawców. Podczas dwóch dni przedstawiciele firmprzeprowadzili czterywarsztaty praktyczne dla studentóworaz odbyło się 120 piętnastominutowych rozmów rekrutacyjnych. Chęć wzięcia udziału we wstępnych roz- mowach rekrutacyjnych podczas Giełd Pracywyraziło 17 firm. Pracodawcy korzystają także zmożliwości promowania swoich organizacji poprzez wystawiennictwo stoisk promocyjnych nawybranychWydzia- łach Uniwersytetu Szczecińskiego. Inicjują prowadzenie wykładów, warsztatów lub gier symulacyjnych, a także organizują dni otwartew swojej firmie dla studentówUniwersytetu Szczecińskiego. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jest otwarte na nowe formywspółpracy i z chęcią angażuje się w realizację pomysłów ze strony pracodawców. Prof.drhab. EdwardWłodarczyk, rektorUniwersytetu Szczecińskiego Nasza uczelnia już od wielu lat podejmuje aktywną współpracę z praco- dawcami na wielu płaszczyznach. Jedną z form takiej aktywności jest ich przynależność do Rad Biznesu oraz udział w charakterze ekspertów w kon- ferencjach, sympozjach i debatach organizowanych przez UEK. Ponadto pracodawcy chętnie angażują się wydarzenia organizowane na naszej uczelni, tj.: Targi Pracy, 4 Sfery Kariery. Jako doświadczeni praktycy często prowadzą zajęcia na studiach podyplo- mowych. Organizują także Akademie Biznesowe dla naszych studentów. Prof.UEK,drhab. inż.AndrzejChochół, rektorUniwersytetu Ekonomicznego wKrakowie Mamy na uczelni wiele przykładów współpracy naszych studentów i absol- wentów z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Wprawdzie nie w każdym przypadku da się precyzyjnie wskazać inicjatora takich działań, bo najczęściej są to pomysły zrodzone przy okazji spotkań, wspólnych debat czy konsultacji pro- gramów kształcenia, ale nie to jest chyba najistotniejsze. Ważne, że dzięki takim inicjatywommłodzi ludzie mogą poznać specyfikę konkretnych miejsc pracy, wymagania pracodawców, a instytucje czy firmy mają możliwość kształtowania swoich przyszłych kadr jeszcze na etapie studiów. Dla przykładu: jedna z dużych firm działających w Białymstoku od swojego personelu oczekuje nie tylko wy- kształcenia, ale i dobrej znajomości biznesowego języka niemieckiego. Firma ta zdecydowała sięwięc finansować dodatkowe lektoraty niemieckiegodla naszych studentów, bo to spośród nich chce rekrutować w przyszłości pracowników. To świetny przykład zaangażowania w proces uniwersyteckiego kształcenia, ko- rzystny dla obydwu stron. Zpracodawcami współpracujemy też przy działaniach systemowych, projektowych, organizując staże i certyfikowane, specjalistyczne szkolenia dla żakówz po- szczególnych kierunków. Coraz częściej też pracodawcy organizują nawybranychwydziałachUwB swoje dni otwarte, podczas których studenci mogą nie tylko dowiedzieć się o oczekiwaniach, ścieżkach kariery w danej instytucji czy firmie, ale też wziąć udział w praktycznych warsztatach rozwijających konkretne umiejętności, pożądane przez danego pracodawcę. Prof.UwB,drhab. RobertCiborowski, rektorUniwersytetu wBiałymstoku W jaki sposób pracodawcy współpracują z uczelniami wyższymi? Forum Rektorów ekspert / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=