eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

inżynier / www.eurostudent.pl Absolwenci kierunków technicznych mają wiele możliwości na rynku pracy. Rozwój przemysłu i branż związanych z technologią powoduje, że popyt na specjalistów w określonych dziedzinach stale wzrasta. Jednym z najprężniej rozwijających się rynków w Polsce jest branża automotive. Sektor ten oferuje zatrudnienie na rozmaitych stanowiskach: specjalista ds. BHP, inspektor ds. BHP, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, kontroler jakości, inżynier ds. jakości, inżynier procesu, lider działu jakości, elektromechanik. Kariera inżyniera Choć nie produkujemy polskiej marki aut, to w 2016 roku z rodzimych fabryk wyjecha- ło ponad 500 tys. samochodów osobowych (trzecie miejsce wśród krajów Europy Środ- kowo-Wschodniej). Motoryzacja jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce. Pod względem wartości produkcji sprze- danej zajmuje drugie miejsce po przemyśle spożywczym. Branża produkcji samocho- dów (zarówno osobowych, ciężarowych, jak i autobusów) oraz podzespołów, części i ak- cesoriów do nich notuje świetne wyniki. Po kilku chudszych latach (kryzys ekonomiczny lat 2008-10) branża rozwija się w szybkim tempie, a produkcja rośnie. Związane jest to ze sporymi inwestycjami. Jak podaje „Raport o Branży Motoryzacyjnej” Polskiego Związ- ku Motoryzacyjnego (PZM) na rok 2017/18 producenci motoryzacyjni w 2015 roku po- nieśli w Polsce rekordowe nakłady inwesty- cyjne o wartości 7,3 mld zł. To doskonały moment dla branży. Roman Za- błocki, specjalizujący się w rekrutacji m.in . do branży motoryzacyjnej w firmie Antal dodaje, że obecnie oprócz sporych nakładów inwesty- cyjnych, podejmowane są w polskiej branży automotive decyzje dotyczące perspektywy finansowej na wiele kolejnych lat. – Świato- we koncerny motoryzacyjne przyciągają do Polski także ich bezpośrednich dostawców. Wabią one również firmy, które z racji trans- ferowego położenia naszego kraju oraz dużej liczby dostawcówmotoryzacyjnych, decydują się na kolejne nakłady kapitałowe. Nowe bazy produkcyjne już powstają lub będą zakładane wwojewództwach: dolnośląskim, podkarpac- kim, śląskim, mazowieckim i kujawsko-pomor- skim – wylicza Zabłocki. Nie dziwi więc, że w ostatnich latach w bran- ży motoryzacyjnej systematycznie wzrastało zatrudnienie (w 2016 o prawie 5 % w porów- naniu z poprzednim rokiem według Raportu PZM). Ta tendencja się utrzyma. – Jednym z największych wyzwań dla nowych inwestycji w roku 2018 będzie pozyskanie kadry wyspe- cjalizowanych inżynierów i specjalistów, jak również pracowników produkcyjnych– pod- kreśla Roman Zabłocki. Doskonałezarobki Branża motoryzacyjna oferuje doskonałe za- robki. Rosną i są wyższe niż w innych bran- żach. Według Raportu Polskiego Związku Motoryzacyjnego średnie miesięczne wyna- grodzenie brutto w przemyśle motoryzacyj- nymwzrosło o 5%w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według „Raportu płacowego branży motoryzacyjnej” przygotowanego przez firmę AG Test HR (wzięły w nim udział 102 firmy z branży i łącznie ponad 600 firm z różnych branż), zarobki w motoryzacji są wyższe od średnich zarobków na rynku. I to na każdym szczeblu kariery. Pracownicy na stanowi- skach dyrektorów funkcjonalnych zarabiają średnio 107% tego, co zarabia się w innych branżach na tym stanowisku, na niższych sta- nowiskach (kierowników i starszych specjali- stów, specjalistów, młodszych specjalistów) pomiędzy 109% a 106%. Według raportu, dyrektorzy funkcjonalni w branży motoryza- cyjnej mogą liczyć na pensję ponad 21 tys zł, kierownicy 11 tys zł, starsi specjaliści prawie 7 tys zł, specjaliści prawie 6 tys zł, a młodsi specjaliści ponad 4 tys zł. Ścieżka dla inżyniera Aby sprawdzić się w branży motoryzacyjnej, studenci kierunków technicznych już w trak- cie studiów mogą spróbować bezpłatnych praktyk w firmach produkcyjnych. Osoby z wykształceniem technicznym mogą znaleźć zatrudnienie m.in . na stanowiskach inżynie- rów jakości, inżynierów procesu, inżynierów serwisu, kierowników technologii, specja- listów ds. utrzymania ruchu (czyli ciągłości produkcji), specjalistów NPI (ds. wdrażania nowego produktu), a także jako pracownicy działu R&D (Badania i Rozwój). Jeśli praca im się spodoba, warto wrócić do tej samej firmy, by odbyć – już płatny – program stażowy. Jak awansować dalej? – W zależności od ukończonego kierunku technicznego, ścież- kę rozwoju przygotowuje pracodawca. Rozpoczynając od stażu, kariera najczęściej przebiega kolejno przez stanowiska: junior, specjalista, starszy inżynier/specjalista. Naj- wytrwalsi i najlepsi z biegiem lat mają szansę awansować na stanowiska liderskie, kierow- nicze, menedżerskie – tłumaczy Anna Ko- stulska, konsultant Antal ds. rekrutacji m.in . w firmach motoryzacyjnych. Ocenia, że obec- nie absolwenci studiów technicznych mają duże możliwości rozwoju i awansu w struk- turach firm produkcyjnych – niezależnie od tego, czy rozpoczynają pracę w zakładzie od programu stażowego czy od stanowisk stricte produkcyjnych. – Wielu menedżerów w firmach sektora motoryzacyjnego w cen- tralnej Polsce to osoby, które zaczynały pracę w danej organizacji od pozycji specjalistycz- nych/inżynierskich – dodaje Kostulska. Jeśli więc temat motoryzacji nie jest ci obcy i chcesz związać się z branżą dającą lukra- tywne wynagrodzenie i perspektywy awan- su, warto spróbować swoich sił w branży automotive. Aleksandra Soboń-Smyk

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=