eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

kariera / www.eurostudent.pl O tym, jak ważna jest atmosfera w pracy, ofercie praktyk i staży dla studentów, procesie rekrutacji, ścieżkach kariery, możliwościach rozwoju i Programie Influencer rozmawiamy z Izabelą Szczurską, Attraction & MatchBeta Leader, PwC Polska PwC – poznaj jednego z najlepszych pracodawców Co sprawiło, że są Państwo w gronie Najlepszych Praco- dawców wg rankingu Praco- dawca Roku AIESEC? Praca w PwC wyróżnia się ogromną różnorodnością ze względu na to, że pracujemy dla klientów z niemal wszystkich branż. Wszystkie oferowane przez nas praktyki są płatne. Jako jedni z niewielu pracodaw- ców na rynku mamy program praktyk letnich WEX skierowa- nych już do studentów I i II roku I stopnia. Dzielimy się wiedzą, pokazujemy, jak wygląda praca projektowa w różnych dziedzi- nach biznesu. Nasi praktykan- ci pracują z doświadczonymi ekspertami i wspólnie realizują projekty dla klientów PwC. Roz- wój pracowników jest dla nas kluczowy. Studenci jako jeden z podstawo- wych czynnikówwpływających na wybór miejsca pracywskazu- ją atmosferę. Jak Państwo dbają o ten aspekt? Siłą PwC są ludzie. Obecnie za- trudniamy w Polsce już ponad 4500 osób. Ponad 70% wszyst- kich pracowników to osoby po- niżej 35. roku życia. Każda nowa osoba dołączająca do PwC otrzy- muje wsparcie pracownika, który pomaga jej w pierwszych miesią- cach pracy (tzw. Buddy). Działa u nas szereg różnych programów mających wpływ na budowanie przyjaznej atmosfery np.: coach – coachee, big brother – big si- ster, PwC Joy, w ramach którego zapewniamy np. masaże w biu- rze czy organizujemy wolontariat pracowniczy, dający możliwość przeznaczania kilku godzinwmie- siącu na działalność społeczną. Pracownicy PwC mogą korzystać również z elastycznego czasu pra- cy, świeżych owoców i aktywno- ści sportowych dofinansowanych przez firmę. Z rankingu Pracodawca Roku AIESEC wynika, że już 40% stu- dentów jest aktywnych zawo- dowo. Jaką mają Państwo ofertę praktyk i staży? Praktyki w PwC trwają od 3 do 9 miesięcy. Na praktyki mogą aplikować absolwenci i studen- ci 3. roku studiów I stopnia oraz studenci i absolwenci studiów II stopnia. Nie wymagamy wy- kształcenia kierunkowego – naj- ważniejsze są dla nas zdolności analityczne, umiejętność logiczne- go myślenia. Oferujemy praktyki we wszystkich obszarach: Audyt, Konsulting biznesowy, Prawo i Podatki, Technologia. Praktyki wPwC są zawsze płatne, oferuje- my także kartę Multisport. Na jaką ścieżkę rozwoju może liczyć praktykant, stawiający pierwsze kroki wPaństwa firmie? Na praktykach każda osoba od razu aktywnie włącza się w pra- cę swojego zespołu, wykonując odpowiedzialne zadania. Bierze udziałwprojektach realizowanych dla klientów PwC i wspiera bar- dziej doświadczonych kolegów, od których może czerpać wie- dzę. Daje to możliwość szybkiego rozwoju, a także sprawdzenia się w różnych obszarach i nabycia różnorodnych umiejętności. Oso- by, które dobrze realizują swo- je zadania i są zainteresowane dłuższą współpracą, mają szansę otrzymać ofertę zatrudnienia na stanowisku konsultanta. Jak w Państwa firmie wygląda proces rekrutacji? Do czego służy narzędzie HireVue? Osoby zainteresowane odbyciem praktyk lub zatrudnieniem zapra- szamy na naszą stronę pwc.pl/ kariera (sekcja student). Wpierw- szym kroku prosimy o zaapliko- wanie na konkretne ogłoszenie. Po zaaplikowaniu on-line prosimy owypełnienie testuweryfikujące- go analityczne myślenie. Osoby, który uzyskują pozytywny wynik testu, zapraszamy do kolejnego etapu, jakim jest weryfikacja kom- petencji przez narzędzie HireVue. Kandydat może w dogodnym dla siebie miejscu i czasie nagrać swoje odpowiedzi na pytania we- ryfikujące np. poziom znajomości języka angielskiego. Ostatnim eta- pem jest spotkanie w biurze PwC – w zależności od działu, do któ- rego prowadzona jest rekrutacja, może to być rozmowa z menedże- rem albo mini Assessment Centre. Jakie kompetencje można rozwi- nąć, pracując wPaństwa firmie? Przyszłość należy do organi- zacji, które potrafią dostrzec i wykorzystać potencjał swoich pracowników. WPwC doceniamy i rozwijamy cechy, które definiują nas jako ludzi: ambicję, elastycz- ność, umiejętność budowania relacji, wnikliwość i zdolności przywódcze. Wspieramy pracow- nikóww ciągłym rozwoju i nauce, aby mogli kształtować otaczającą nas rzeczywistość biznesową. Nasza przewaga tkwi w tym, co ludzkie. Studenci stawiają na rozwój. Co oferuje Państwa firma w tym zakresie? Rozpoczynając pracę w PwC, pracownik od początku wie, jakie będą kolejne etapy kariery, i co Izabela Szczurska, Attraction & MatchBeta Leader, PwC Polska Kierownik Projektów, praktyk HR z kilkunastoletnim do- świadczeniem zawodowym zdobytym w polskich i za- granicznych firmach. Od marca 2017 r. związana z firmą doradczą PwC Polska. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu, wprowadzaniu na rynek i rozwoju produktów internetowych wspierających rekrutacje, w działaniach employer branding oraz w samym ob- szarze HR. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – politologia), a także warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami. najważniejsze – ma realny wpływ na jej rozwój. Raz w roku razem z przełożonym wyznaczane są cele, które konsekwentnie reali- zowane prowadzą do awansu. Każdy pracownik może również korzystać z bogatej oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, a także brać udział w programie coach – coachee. Prowadzą Państwo Program Influencer. Na czym on polega i czym powinien cechować się kandydat na Influencera PwC? Program Influencer PwC to pro- gram ambasadorski. Szukamy na uczelniach osób, które chciały- by reprezentować naszą firmę w środowisku akademickim. Bardzo blisko współpracujemy z zespołem influencerów – je- steśmy w bieżącym kontakcie, wspólnie organizujemy różnego rodzajuwydarzenia na uczelniach. W zamian dajemy tablet na czas współpracy, oferujemy ciekawe szkolenia, np. z personal brandin- gu, social mediów, coachingu ka- riery, wspieramy w prowadzenia od A do Z własnych projektów, nagradzamy inicjatywę i przed- siębiorczość. Do zespołu naszych influencerów poszukujemy osób kreatywnych, aktywnych w social mediach, lubiących networking i łatwo budujących relacje. Dziękujemy za rozmowę.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=