eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

Najlepszy pracodawca dla inżyniera 1. Orlen 2. Samsung 3. Orange 4. Bosch 5. Volkswagen 6. Procter & Gamble 7. Siemens 8. Airbus 9. Amazon 10. PGNiG Termika Korzyści z rankingów Dzięki raportom takim jak Pracodawca Roku® 2017 ‌stu- denci mogą porównać swoje oczekiwania i obawy wobec rynku pracy, zdiagnozować swoje mocne i słabe strony jako kandydatów i porównać je z zapatrywaniami rówie- śników z całej Polski. – Do- datkowo sam ranking jest dla nich podpowiedzią, gdzie zdobywać pierwsze doświad- czenia zawodowe, żeby uczyć się od najlepszych. Jesteśmy bardzo wdzięczni każdemu respondentowi prowadzo- nej przez nas ankiety, bo na przestrzeni lat widzimy, jaką uwagę do wyników rapor- tu przywiązują pracodawcy. Dz i ęk i temu moż l iwe j es t włączanie perspektywy stu- dentów w kształtowanie śro- dowiska biznesowego – mówi Karolina Gruszczyk, Head of Public Relations AIESEC Pol- ska. Czego z kolei dzięki wy- nikom badań dowiedzieć się mogą o sobie sami respon- denci? – W kontekście stu- dentów i absolwentów uczelni technicznych można założyć, że kompetencje techniczne wcale nie muszą być najważ- niejsze. Bardzo liczą się także otwarta głowa i gotowość do nauki w toku praktycznych do- świadczeń, umiejętność współ- pracy i gra do jednej bramki oraz … brak roszczeniowej po- stawy. Nic nie przychodzi od razu. Warto w siebie wierzyć, ale warto także pamiętać, że „nic tak nie ogranicza praw- dziwej wiedzy, jak przekona- nie, że się wie to, czego się nie wie” – zauważa dr Marzena Winczo-Gasik, szefowa zespo- łu Audytu Kulturowego i me- nedżer ds. komunikacji Great Place to Work®. Organizacje odpowiedzialne za wspomniane rankingi są zgodne co do tego, że to, co najczęściej decyduje o suk- cesie na rynku pracy i znale- zieniu satysfakcjonującego zatrudnienia, to najczęściej pro-aktywna postawa i korzy- stanie z możliwości rozwoju, jakie daje nam współczesny świat. To nie tylko dostęp do nowoczesnych technologii pozwalających na korzysta- nie z zaawansowanych na- rzędzi e-learningowych, ale także możliwość wyjazdów zagranicznych na stypendia i wymiany studenckie, a także opcja udziału w licznych sta- żach, praktykach czy konkur- sach organizowanych przez renomowanych pracodawców. – 12% respondentów badania Pracodawca Roku® 2017 de- klaruje posiadanie minimum rocznego doświadczenia za- wodowego, zaś 35% nie miała jeszcze w ogóle okazji praco- wać. Podejrzewam, że wynika to z obawy wejścia na rynek pracy i przekonania studen- tów o wysokich oczekiwa- niach pracodawców. Dlatego zachęcam do większej wiary w swoje możliwości, a także aktywności. Nic nie zastąpi własnego doświadczenia, dla- tego warto spróbować pracy już podczas studiów, choćby w okresie wakacyjnym, żeby sprawdzić się w nowym śro- dowisku, a także zobaczyć, jak faktycznie wyglądają ocze- kiwania pracodawców – pod- sumowuje Karolina Gruszczyk, Head of Public Relations AIE- SEC Polska. Beata Pałac źródło: Badanie Pracodawca dla Inżyniera/BEST Najważniejsze czynniki decydujące owyborze pracodawcy roku 2017 Aktywność firmy na rynku pracy Popularność Wysokość zarobków Branża Styl pracy i atmosfera w pracy 0% 20% 40% 38% 35% 30% 29% 28% 40% źródło: Pracodawca Roku® 2017 raport specjalny /

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=