eurostudent wydanie karierowe luty-marzec 2019

Czym charakteryzuje się praca w IT w branży FMCG? IT w FMCG to przede wszystkim ogromna różno- rodność procesów. Jeśli myślisz, że w firmie FMCG informatyka to biznesowy margines, to znaczy, że nie jadłeś najlepszej czekolady na świecie! :) Wskła- dzie naszej czekolady aż 50% to informatyka! Jest wszędzie. W sprzedaży, marketingu, R&D, pro- dukcji i technologii, HR, finansach i kontrolingu, księgowości, łańcuchu dostaw, bezpieczeństwie IT, business intelligence, automatyzacji procesów czy w bezpośrednim wsparciu infrastruktury IT oraz użytkowników. Praca wwedlowskim IT pozwala na poznaniepraktyczniewszystkich aspektówbudowy wartości biznesowej poprzez usługi informatyczne. Projekty prowadzone wWedlu cechują się bardzo dużą dynamiką, zakresem i cross -funkcjonalno- ścią. Każdy pracownik ITma bezpośredni wpływna kształtowanie jakości usług, dobór rozwiązań oraz ma szansę bezpośrednio współpracować z najlep- szymi na świecie dostawcami rozwiązań i produk- tów informatycznych. Przed nami rozpoczęta już robotyzacja, Industry 4.0 i wiele innych ekscytują- cych obszarów. Zapraszamy! Piotr Rozbicki Kierownik IT, LOTTEWedel Sp. z o.o. www.eurostudent.pl Kaufland – możliwości pracy w obszarze IT Kaufland jako pracodawca wspiera zatrudnianie młodych i zdolnych osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub bezpośrednio po studiach, tworząc specjalne innowacyjne programy absolwenckie. Umożliwiają one zdobycie wiedzy na temat firmy i poszczególnych obsza- rów jej funkcjonowania. Na absolwentów studiów informatycznych lub kierunków pokrewnych czekają ciekawe propozycje z obszaru IT. Kaufland oferuje pracę m.in . przy obsłudze zgłoszeń przez międzynarodowy portal pomocy technicznej, rozbudowie istniejącej sieci i kompletacji urządzeń dla nowych projektów, w doradztwie IT dla działu Zakupu Technicznego IT, Pionu Budowy, Zakupu, Sprzedaży i innych, przy współpracy z partnerami zewnętrznymi, administrowaniu sieciami LAN i WLAN. Oferta skierowana jest do osób odznaczających się dokładnością, z bardzo dobrą znajomością systemów komputerowych i umiejętnością logicznego myślenia oraz dobrze posługujących się językiem angielskim. megafon postępującej robotyzacji, rola człowieka wwielu pro- cesach będzie maleć. Oka- zuje się jednak, że jest wręcz przeciwnie – jego rola się zwiększa, jednak zmieniają się ob- szary zainteresowania potencjal- nych pracodawców. Przypuszcza się, że w perspektywie kilkunastu lat znacząco zmniejszy się rola pracowników fizycznych, przede wszystkim w produkcji. Rosnąć będzie zapotrzebowanie na pra- cownika wysoko wykwalifikowa- nego, dlatego też regularnie będą powstawać nowe stanowiska dla inżyniera w FMCG. Już teraz wi- dać znaczące zapotrzebowanie na inżynierów różnorakich kierunków technicznych. którzy usprawnią działanie przedsiębiorstwa swoimi pomysłami oraz wiedzą. Zatrud- nienie czeka także na stanowi- skach kierowniczych oraz tych związanych bezpośrednio z ko- munikacją na linii człowiek – ma- szyna. Elektronicy, automatycy i programiści nie mogą narzekać na brak zleceń, a wiele wskazuje na to, że w erze Przemysłu 4.0 za- potrzebowanie na ich usługi wciąż będzie wzrastać. Dlatego też, po- dejmując ważne decyzje z punktu widzenia dalszej edukacji, bądź kariery zawodowej, warto zwrócić uwagę na dynamiczny trend roz- woju FMCG w Polsce. Sektor ten cechuje się dużą dynamiką. Polscy przedsiębiorcy inwestująw rozwój własnych przedsiębiorstw, przy- czyniając się do powstawania no- wych, dobrze opłacanych, a wciąż nieobsadzonych miejsc pracy. Specjalistapilnie poszukiwany Branża produktów szybko zbywal- nych z racji swojej złożoności jest w stanie zaoferować wiele stano- wisk absolwentom kierunków technicznych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pra- cowniczą jest duże, a to oznacza, że potencjalny pracownik może znaleźć nie tylko swoją wymarzo- ną posadę, ale również wybierać spośród licznych ofert. Dominują wśród nich te, które są skierowa- ne głównie do studentów kierun- ków technicznych i analitycznych, takich jak finanse, logistyka, zarządzenie produkcją, a także elektrotechnika oraz informaty- ka. Można zauważyć, że dużym zainteresowaniem pracodawców cieszą się technicy utrzymania ru- chu. Ich głównym zadaniem jest nadzorowanie funkcjonowania parku maszynowego, który z racji ciągłej eksploatacji podatny jest na różnego rodzaju awarie. To jed- nak nie tylko naprawy, lecz rów- nież prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wedle przyjętych standardów. Zatrudnienie bez problemu znajdą również inżynie- rowie procesów, produkcji oraz jakości. Ich zadania są niezwykle ważne z punktu widzenia operacji przebiegających podczas procesu produkcyjnego. Do najważniej- szych zadań inżyniera procesu należy nadzorowanie produkcji określonych detali oraz optyma- lizacja samego procesu. Zawsze można coś udoskonalić, po to, aby zminimalizować zużycie energii bądź bardziej efektywnie wyko- rzystywać surowce. Stanowisko to jest odpowiedzialne i wymaga dużych pokładów kreatywności, jednakże w parze z obowiązka- mi idą również wysokie zarobki, o których marzy każdy student. Na miesięczną pensję nie mogą narzekać także osoby dbające o ja- kość produkowanych wyrobów. Często wiąże się to z dogłębną analizą procesu produkcyjnego, czego konsekwencją jest wdro- żenie działań zapobiegawczo- -naprawczych, jednocześnie zwiększając jakość i satysfakcję klienta z zakupionych produktów wyprodukowanych w danym za- kładzie. FMCG bez wątpienia jest dobrymmiejscem dla inżynierów, chcących zmierzyć się z wyzwa- niami XXI wieku. FMCGoferuje wielotorowy rozwój Procesy i operacje, to serce bran- ży FMCG. Działy sprzedaży, finan- sów, marketingu, HR to podstawa także tej gałęzi polskiej gospodar- ki, w której sektor ten ma coraz większy udział. Specjaliści z tych dziedzin są poszukiwani przez największych rynkowych graczy, którzy chcą optymalizować po- datki, prowadzić aktywne kampa- nie medialne, a przede wszystkim zatrudniać nowych pracowników. Staże i praktyki to duża szansa na zatrudnienie. Tworzone są progra- my szkoleniowe, mające pomóc płynnie wdrożyć studenta wmiej- sce pracy, nauczyć go poprawne- go funkcjonowania w środowisku firmy i realizacji wymaganych od niego zadań. Uczestnictwow nich daje nie tylko szansę na stałe za- trudnienie po ich zakończeniu, ale również pozwala zdobyć cenne doświadczenie, szczególnie przy- datne w kolejnych procesach re- krutacji. Warto także uczestniczyć w wydziałowych kołach nauko- wych oraz wolontariatach, które są dowodem na chęć pogłębienia własnej wiedzy oraz pomocy in- nym. Jest to dużą zaletą w oczach potencjalnego pracodawcy, która może przechylić szalę na naszą korzyść podczas rekrutacji. Kamil Komisarz FMCG/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=