eurostudent wydanie karierowe luty-marzec 2019

kariera/ Jak zostać UX designerem? UX Design jest postrzegany jako atrakcyjne środowisko pracy z atrakcyjnymi zarobkami, zbliżo- nymi do pensji, które otrzymują specjaliści IT. Mylne jest jednak założenie, że zostanie UX desi- gnerem jest znacznie prostsze od zgłębienia tajników progra- mowania. Wkroczenie w świat UX Designu również wymaga de- terminacji, chęci rozwoju i wysił- ku włożonego w naukę podstaw teoretycznych i nabycie praktycz- nych umiejętności. Chcesz zostać UX designerem i nie wiesz, od czego zacząć? Mamy dla Was kil- ka praktycznych wskazówek. Fachowa literatura Jeśli chcesz wejść w świat UX Designu, najpierw powinieneś go trochę poznać. Tu z pomocą przy- chodzi fachowa literatura. Na start szczególnie polecamy trzy pozycje: „Nie każ mi myśleć!” Steve’a Kruga, „Wariaci rządzą domemwariatów” Alana Coopera i, po tym lekkim wprowadzeniu, „Designing for the Digital Age” Kim Goodwin. Moż- na korzystać też z innych źródeł wiedzy – na YT znajdziecie dużo udostępnionychmateriałówz kon- ferencji poświęconych tematyce związanej z UX. Również z naszej rodzimej konferencji – UX Poland. Najważniejszapraktyka Masz już podstawową wiedzę teoretyczną i nadal jesteś zain- teresowany rozwijaniem swo- ich umiejętności? Teraz pora na zdobywanie pierwszych doświadczeń. Warto znaleźć praktykę lub staż, podczas któ- rego będziesz mógł uczyć się od doświadczonych pracowni- ków. Zadawaj pytania, rozma- wiaj o projekcie, proś o rady i uwagi – feedback pozwoli Ci szybciej rozwijać umiejętności. Proces projektowania często jest interakcyjny i dzięki współ- pracy z teamem docelowy pro- jekt może być o wiele lepszy niż w przypadku, gdy realizujemy go samodzielnie. W takim otocze- niu najszybciej można przyswo- ić wiedzę i nabyć doświadczenie. Jeśli w Twojej okolicy nie masz takiej możliwości, zapisz się do grup związanych z branżą, np. na Facebooku, i tam utrzymuj rela- cje z bardziej doświadczonymi specjalistami. Niepomijaj IT Kolejną ważną rzeczą jest wie- dza z zakresu IT. Nie musisz umieć programować, ale war- to znać podstawy i rozumieć pojęcia, którymi posługują się programiści, testerzy i analitycy. Pozwala to m.in . uwzględniać podczas projektowania ograni- czenia techniczne, które zwykle pojawiają się na różnych etapach pracy nad projektem oraz uła- twia swobodną dyskusję z oso- bami odpowiedzialnymi za jego wdrożenie. Dostępnenarzędzia Jeśli chodzi o narzędzia, którymi posługujemy się w pracy, to choć istnieje tutaj pewna dowolność wyboru, warto znać dobrze co najmniej dwa różne. Chociaż do prezentacji idei wystarczy papier i ołówek, to jednak pracodawcy wymagają dobrej znajomości pro- gramów do projektowania, takich jak: Axure, Sketch, Adobe XD, UX PIN lub Figma. Warto także popra- cować nad umiejętnością tworze- nia interaktywnych prototypów i animacji oraz dokumentacji pro- jektowej, UI KITów oraz design systemów, które znacznie ułatwia- ją pracę nad dużymi projektami. Studiaczypraktyka Jedną z dróg, które możesz rów- nież realizować są studia pody- plomowe. Pozwalają w sposób systematyczny uporządkować wiedzę oraz utrzymywać kontakt z osobami, które mają duże do- świadczenia. Pamiętaj jednak, że User Experience Design (UX) jest obecnie jednym z bardziej popularnych obszarów związanych z projektowaniem. WPolsce jest on zorientowany przede wszystkimna tworzenie produktów cyfrowych. Jak zacząć swoją przygodę z tym środowiskiem i stać się UX designerem radzi UX Teamfirmy First Data po samych studiach nie będziesz od razu UX designerem. Wymaga to praktyki. Potencjalny pracodaw- ca wybierze raczej osobę, która potwierdzi swoje umiejętności, przedstawiając zrealizowane pro- jekty, niż absolwenta, który nie ma doświadczenia praktycznego. Podsumowując, chcąc zacząć karierę UX designera, warto mieć ugruntowaną wiedzę z za- kresu zarówno usability, jak i za- gadań IT, i następnie starać się trenować swoje umiejętności praktyczne przy każdej okazji. Nie bójcie się projektować kil- kunastu wersji tej samej stro- ny, pokazywać ją innym i prosić o feedback innych projektantów. Zawsze warto także rozmawiać o swoich projektach zarówno z ich odbiorcami, klientami, jak i osobami odpowiadającymi za ich wdrożenie. Powodzenia! UXTeam, First Data

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=