eurostudent wydanie karierowe kwiecień 2019

bankowość/ www.eurostudent.pl FMCG/retail Programy ambasadorskie w branży FMCG i retail Szukasz pierwszych doświadczeń w świecie wielkiego biznesu, ale obowiązki na uczelni nie pozwalają Ci podjąć praktyki czy stażu? Programy ambasadorskie są dla Ciebie! Kim są ambasadorzy marek i dlaczego firmy decydują się na podjęcie takiej formy współ- pracy z młodymi ludźmi? Jakie zadania czekają ambasadora na uczelni? Wizerunek firmy Studenccy ambasadorzy przede wszystkim dbają o wizerunek firmy na swojej uczelni. Ich głównym zadaniem jest do- tarcie do jak największej licz- by osób poprzez promowanie marki i zwiększanie jej rozpo- znawalności w swoim środo- wisku. Rolą ambasadora jest także przedstawienie firmy, z którą współpracuje, jako do- brego i ciekawego pracodawcy. Konkurencja na rynku pracy wzrasta – pracodawcy muszą rywalizować o kandydatów spełniających ich wymagania i posiadających odpowiednie kompetencje, dlatego czołowi przedstawiciele wielu branż, od finansów, przez bankowość, audyt i konsulting po FMCG i retail, decyduje się na pro- wadzenie programów ambasa- dorskich. Jest to sposób, by już na początku studiów dotrzeć do potencjalnych kandydatów, zwiększyć ich świadomość marki, a tym samym zachęcić ich do zapoznania się ze ścież- ką kariery, jaką oferuje dana firma. Jakie cechy powinien mieć ambasador? Kandydaci na ambasadorów dużych firm i marek powinni być osobami otwartymi, bu- dzącymi sympatię, aktywny- mi w środowisku studenckim. Ważne są również takie cechy jak: zaradność, przedsiębior- czość i odpowiedzialność. Istotna jest także umiejętność się dzielić z firmą własnymi pomysłami na promocję mar- ki w środowisku studenckim. Firmy często wspierają swo- ich ambasadorów w realizacji takich planów – konkursów, standów czy w udziale w tar- gach uczelnianych i innych wy- darzeniach studenckich. Dlaczegowarto? To przede wszystkim szansa na poznanie kultury organiza- cyjnej pracy w dużej, często działającej na skalę globalną, firmie. Program ambasadorski w branży FMCG i retail daje możliwość poznania pracy po- szczególnych działów, moż- liwości kariery w strukturach danej organizacji, uczenia się od doświadczonych pracow- ników. Wiele firm oferuje również bezpłatne szkolenia, indywidualny mentoring, a tak- że gadżety firmowe (laptopy, tablety, telefony) na czas trwa- nia programu. To także szansa na nawiązanie dłuższej współ- pracy – najlepszym uczest- nikom często po ukończeniu programu przedstawiana jest oferta praktyki, stażu lub pracy. Programy ambasadorskie to szansa na zdobywanie pierw- szych doświadczeń zawodo- wych jeszcze na studiach dla osób, które nie są w stanie po- godzić obowiązków na uczelni z udziałem w praktykach czy stażach. Firmy informują amba- sadorów o wszystkich planowa- nych aktywnościach z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu łatwo pogodzić je z nauką. Re- prezentowanie znanej marki pozwala zdobyć wiele przydat- nych umiejętności – organizacji eventów, konkursów, działań promocyjnych. To także okazja na rozwijanie umiejętności ko- munikacji, budowania sieci kon- taktów biznesowych, poznania specyfiki pracy w branży. Pola Szczepańska dialogu, prowadzenia dyskusji czy zachęcenia grupy docelo- wej – w tym przypadku studen- tów – do podjęcia aktywności: udziału w evencie organizowa- nym przez firmę, konkursach czy szkoleniach. Mile widzia- ne są także osoby pomysło- we i kreatywne, które będą Jako kluczowe czynniki decydujące o wska- zaniu firm jako top pracodawców na polskim rynkustudenciwymienili:aktywnośćnarynku, popularność, wysokość zarobków, zgodność branżyz ichzainteresowaniami,styl iatmosfe- rę pracy, możliwość zdobycia międzynarodo- wego doświadczenia oraz opinię znajomych. Skaladziałania Ze względu na ogromną skalę działania: po- nad 29 000 sklepów w 1000miejscowości , 67tys.pracowników , 16centrówdystrybu- cji , pozycję lidera rynku ( 24%udziału ), mło- dzi ludzie mają wspaniałą okazję do zdobycia ogromnego doświadczenia i know-how, reali- zacji ciekawych i innowacyjnych projektów, spełniania potrzeb i oczekiwań, a nawet kre- owania postaw konsumenckich. Olbrzymiemożliwości rozwoju Jeronimo Martins oferuje olbrzymie możli- wości rozwoju w różnych obszarach i udział w ambitnych projektach, m.in . w działach: w czołówce najbardziej pożądanych pracodawców Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, Drogerii Hebe i Hebe Ap- teka, to jeden z najbardziej pożądanych przez studentów pracodawców. W 27. edycji badania Pracodawca Roku ® AIESEC Polska firma Jeronimo Martins zajęła 5. miejsce . zakupów, rozwoju jakości produktu , mar- ketingu , logistyki , łańcucha dostaw , zarzą- dzania sklepami, czyli operacji i sprzedaży , finansów czy HR. To wyjątkowa szansa na zdobyciebezcennegodoświadczenia iwiedzy otym, jakdziałafirmabędąca liderembranży retail , osiągająca sukcesy na różnych rynkach. Młodzi ludziemogą liczyć też na wartościowe kontakty: poznają ciekawe osoby, z którymi być może nawiążą przyjaźnie, oraz odwiedzą Portugalię,czylikraj,zktóregosięwywodzimy. Dołącz donas! Warto szukać swojego miejsca z Jeronimo Martins. Firma ciągle się rozwija i jest otwar- ta na ambitne osoby, które dołączą do lidera i będą miały realny wpływ na dalszy rozwój sieci sklepów Biedronka oraz Drogerii Hebe i Hebe Apteka. Zapraszamy :https://karierawjm.pl/ JeronimoMartins

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=