eurostudent wydanie karierowe kwiecień 2019

bankowość/ www.eurostudent.pl logistyka/ Kariera wbranży TSL – jak znaleźć idealnego pracodawcę? Atrakcyjne wynagrodzenie, różnorodne benefity pozapłacowe, ciekawe wyzwania, szerokie możliwości rozwoju, międzynarodowe środowisko pracy – tym potencjalnych kandydatów stara się przyciągnąć branża TSL. Na co zwrócić uwagę, poszukując idealnego pracodawcy z tego sektora? najwyższe standardy i zapewnia atrakcyjne warunki zatrudnienia. Copracodawca możeCi zaoferować? Potencjalnych kandydatówmoty- wują nie tylko kwestie finansowe. Na co, oprócz atrakcyjnego wy- nagrodzenia, pracownicy zwraca- ją uwagę? O tym, czy pracownik będzie czuł się dobrze w firmie i będzie chciał się związać z nią na dłużej, decydują również aspek- ty takie jak np. zachowywanie Według danych zawartych w raporcie „Barometr Manpo- werGroup Perspektyw Zatrud- nienia” dla drugiego kwartału 2019 roku zatrudnienie w bran- ży logistycznej nadal będzie rosnąć. Według ekspertów w najbliższym czasie prognoza zatrudnienia netto utrzyma się na poziomie +14 procent – wyż- sze notowania odnotowała tylko produkcja przemysłowa. Pro- blem niedoboru pracowników w branży TSL potwierdzają rów- nież opracowane przez Instytut Keralla Research badania „Fi- nanse, inwestycje, trendy bran- ży transportowej w 2019 roku”. Jak podają eksperci, w tym roku już nawet co druga firma może borykać się z problemami kadro- wymi – w 2018 roku podobne obawy odnotowano u 28% an- kietowanych. W związku z de- ficytami kadrowymi branża TSL zabiega o kandydatów. Dołączdonajlepszych Rozpoczynając karierę w logi- styce lub planując zmianę do- tychczasowego pracodawcy z tej branży, warto postawić na firmę, która cieszy się dobrą opinią i po- zycją lidera w swojej kategorii. W poszukiwaniu takiego praco- dawcy mogą nam pomóc przy- znawane nagrody i certyfikaty, ze względu na specyfikę branży, powinniśmy szczególną uwa- gę zwrócić na te o charakterze międzynarodowym. Wyjątkowo cenną informacją będą wyróżnie- nia przyznawane w plebiscytach, w których głosują pracownicy, czy certyfikaty przyznawane przez uznane instytucje, wyłania- jące firmy, które starają się w jak najlepszy sposób dbać o swoich pracowników. Dzięki temu poten- cjalni kandydaci wiedzą, że wiążą się z pracodawcą, który spełnia przez pracodawcę zasad work- -life balance. Tendencje te mają odzwierciedlenie w badaniach – według przeprowadzonego przez AON Hewitt badania „Best Employers”, pracownicy oczekują od pracodawcy ułatwienia za- chowywania równowagi pomię- dzy życiem prywatnym a pracą (na ten aspekt wskazało aż 50% ankietowanych), ważna jest dla nich także kultura organizacyjna firmy (41,8% wskazań) czy kom- petencje współpracowników w zespole. Do podobnych wnio- sków doszli autorzy raportu „Glo- bal Human Capital Trends 2018”, który jest wynikiem badań prze- prowadzonych na grupie ponad 11 tysięcy liderów biznesowych i HR-owych ze 124 krajów. Ra- port podkreśla rolę poczucia sen- su i satysfakcji z wykonywanej pracy, wsparcia lidera i menedże- rów. Dlatego szukając potencjal- nego pracodawcy w branży TSL, warto zdecydować się na firmę, która oferuje kandydatom więcej niż atrakcyjne wynagrodzenie. Wysokie wymagania, ale i cieka- we wyzwania oraz adekwatnie nagradzane zaangażowanie – to coś, czego możemy spodziewać się po czołowych pracodawcach z tego sektora. Inne spotykane bonusy to dofinansowanie do posiłków i transportu, prywatna opieka medyczna, firmowe re- stauracje, imprezy pracownicze i integracyjne, wsparcie aktyw- ności sportowej. Jak podaje raport PwC „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019” aż 68 proc. prezesów spół- ek z branży transportu i logistyki na świecie spodziewa się zmian w podstawowych technologiach świadczenia usług, zaś 65 proc. oczekuje zmian w kanałach dys- trybucji. Logistyka dynamicz- nie się rozwija, w niedalekiej przyszłości o jej kształcie będą decydować w dużej mierze no- woczesne technologie. Inno- wacyjne rozwiązania świadczą o perspektywiczności branży – otworzą możliwości kariery dla specjalistów z kolejnych dziedzin. Planując karierę w branży TSL, warto postawić na sprawdzonych liderów, którzy gwarantują nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także stabilne zatrudnienie, ciekawe rozwiązania i dostęp do nowoczesnych technologii. Pola Szczepańska • Best Recruiter 2018/2019 BEST RECRUITER co roku analizuje jakość rekrutacji najlepszych pracodawcówwAustrii, Niemczech, Szwajcarii i Liechtensteinie. Do oceny stosuje ponad 200 kryteriównaukowych. Badanie sta- nowi ważny wkładwpromowanie jakości rekrutacji. • Top100Trendence Absolventen Coroczny ranking 100 najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Opracowywany na podstawie ankiety przeprowadzanej na grupie ponad 90 000młodych kandydatów. Prezentuje najbardziej atrakcyjnych pracodawców wposzczególnych sektorach. WALTER GROUP doskonały pracodawca w branży TSL! Most Attractive Employers 2018 Austria Ranking 100 najlepszych pra- codawców. Prezentuje postrzeganie firmy przez pracowników i młode talenty. • kununuTOPCOMPANY Wyróżnienie przyznawa- ne firmomna podstawie ocen ich byłych pracow- ników. • kununuOPENCOMPANY Nagroda dla firmudostępniającychwgląd w swoją codzienną pracę i zachęcających swoich pracownikówdo oceny kununu. Ocena prze- prowadzana jest za pomocą profilu firmy kununu. Podejmując decyzję dotyczącą wyboru przyszłego pracodawcy, bierzemy poduwagęwiele czynników. Jednymz nich są nagrody przyznawane firmie, do której planujemy aplikować. Międzynarodowe nagrody i certyfikaty to świadectwo najwyższych standardów jakości podtrzymywanych przez pra- codawców, zarówno pod względem świadczonych usług, jak i podejścia do pracowników. Firmą z branży logistycznej, która może pochwalić się liczny- mi certyfikatami, jestWalter Group, wyróżniona poniższymi nagrodami:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=