eurostudent wydanie karierowe luty-marzec 2019

www.eurostudent.pl certyfikatu z języka angielskie- go. Do najpopularniejszych na- leżą FCE, CAE, CPE, lecz coraz większym uznaniem cieszy się również IELTS. Uczestnictwo w nich jest płatne, jednakże bez wątpienia warto ponieść jednorazowy koszt po to, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Język zależny od branży­ Jeżeli stoisz przed wyborem kolejnego języka do nauki, warto podjąć decyzję w spo- sób przemyślany, tak, aby móc go jak najbardziej efektywnie wykorzystać w swojej karierze zawodowej. Wyznacznikiem pomocnym w podjęciu decyzji powinien być realizowany kieru- nek studiów bądź branża, z któ- rą wiążemy zawodowe nadzieje. Studiując kierunki analityczne, związane z finansami i ekono- mią, oprócz języka angielskiego warto zainteresować się fran- cuskim, którego znajomość jest dużym atutem w tych branżach. Dość powiedzieć, że jest jednym z urzędowych języków Szwaj- carii, której gospodarka w dużej mierze opiera się właśnie na sektorze bankowym. W przy- padku logistyki oraz automo- tive najważniejszy jest język niemiecki. Odgrywa on dużą rolę z racji powiązania tego sek- tora gospodarki z niemieckimi partnerami. Osoby interesujące się branżą TSL i wybiegające w przyszłość powinny skiero- wać swój wzrok w kierunku ję- zyka chińskiego. Jego nauka jest dużym, a przede wszyst- kim długotrwałym wyzwaniem, jednakże jego znajomość gwa- rantuje zatrudnienie i bardzo wysokie zarobki. W ostatnich la- tach można zauważyć, że Polacy coraz chętniej uczą się również języków skandynawskich, jak norweski, szwedzki oraz duński. Ciekawostką jest, że są one po- dobne konstrukcyjnie i fleksyj- nie, w wyniku czego jeśli znamy norweski, nauka duńskiego bę- dzie dla nas znacznie prostsza. Ich znajomość jest szczególnie przydatna w sektorze usług no- woczesnych BPO/SSC. Komunikacja a Twoje zarobki Z Ogólnopolskich Badań Wy- nagrodzeń za rok 2018 prze- prowadzonych przez agencję Sedlak & Sedlak jasno wynika, że znajomość języków obcych wpływa na wysokość zarob- ków. W badaniu wzięło udział 155 tysięcy osób, a jego rezul- taty trudno nazwać zaskakują- cymi – są potwierdzeniem, że rozwój własnej osoby daje wie- le korzyści, również dla portfela. W badaniu sprawdzono wpływ czterech języków obcych (an- gielskiego, niemieckiego, fran- cuskiego i hiszpańskiego) na pensję – nie oznacza to jed- nak, że nauka rosyjskiego bądź portugalskiego nie przyniesie oczekiwanych finansowych re- zultatów. Niezależnie od języka, wraz ze wzrostem jego poziomu bądź znajomością więcej niż jednego języka obcego, zarobki stają się znacznie bardziej sa- tysfakcjonujące. Wyjedź na praktyki i naucz się języka Bycie studentem w dzisiej- szych czasach jest znacznie prostsze niż jeszcze kilkana- ście lat temu. Międzynarodo- we wymiany studenckie rodzą wiele możliwości, nie tylko na poznanie interesujących osób, ale przede wszystkim na na- bycie zdolności przydatnych w karierze zawodowej. Dlate- go też warto zainteresować się wyjazdami w ramach progra- mu ERASMUS, szczególnie na praktyki zawodowe. Wyjazd na kilka miesięcy do zagra- nicznej korporacji lub zakładu pracy to duża szansa na wzbo- gacenie CV i zainteresowanie przyszłych pracodawców. Jest to również doskonała okazja nauki języka obcego poprzez porozumiewanie się i komuni- kację w wielu codziennych sy- tuacjach. W ramach programu zrzeszonych jest wiele uczelni i firm z całej Europy, w wyniku czego każdy może wybrać de- stynację odpowiednią dla sie- bie. Takich możliwości można szukać również po studiach, w fi rma c h po s i ada j ą c yc h swoje oddziały poza granica- mi Polski. Jest to ułatwione szczególnie w korporacjach, ale również w innych firmach opartych na międzynarodo- wym charakterze swojej dzia- łalności. Kamil Komisarz raport specjalny/ AGH KRAKOW reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=