eurostudent wydanie karierowe styczeń 2019

W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższe- go, Piotr Muller, oraz Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Armen Edigarian. Wydarzenie zainaugurowała debata „Młodzi, aktywni, cyfrowi, ale czy cy- berbezpieczni?”, w trakcie której dyskutowano z ekspertami na temat bezpiecznych zachowań przy korzystaniu ze sklepów internetowych i bankowości elektronicznej oraz znaczenia edukacji w tym zakresie. „AktywnyStudent” Podczas konferencji podsumowano także kampanię edukacyjno-informacyjną „Aktywny Student” realizowaną przez Warszawski Insty- tut Bankowości (WIB) we współpracy z Mi- nisterstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to pierwsza, wspólna ogólnopolska akcja realizowana z mediami studenckimi w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: nauka i biznes, kompetencje, czas wolny, cyberprzestrzeń. – Projekt „Aktywny Student” dotarł bezpośred- niow formie spotkań do ponad 20 000 studen- tów oraz w różnych formach na 104 uczelnie Polacy traktują oszczędzanie jako przykrą ko- nieczność, nie czerpią z gromadzenia środków satysfakcji. Jak wynika z raportu Finansowy Barometr ING 2018 w dłuższej perspektywie Polacy wolą wydawać niż oszczędzać – ponad 40% ankietowanych zgadza się z tą tezą. W tej kwestii wyróżniamy się na tle pozostałych kra- jów Europy, których obywatele zdecydowanie częściej wskazują, że nie tylko z wydawania po- trafią czerpać satysfakcję. Jakzacząćoszczędzać? Im wcześniej nabierze się nawyku plano- wania wydatków, tym lepiej. Każdy plan budżetowy powinien zawierać pozycję „oszczędności”. Kolejny krok to zastanowie- nie się, jak te oszczędności ulokować. Banki oferują różne sposoby oszczędzania. w kraju. Ta inicjatywa to cenne uzupełnienie dużych programów edukacji ekonomicznej na czele z jednym z największychwEuropie – Pro- gramem sektorowym „Bankowcy dla Edukacji”, powołanym z inicjatywy Związku Banków Pol- skich – powiedziałWiceprezesWIB, Waldemar Zbytek. Warsztaty Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział wwarsztatach z zakresu dziennikarstwa ekonomicznego, telewizyjnego i radiowego, prowadzonych przez dziennikarzy najwięk- szych mediów ogólnopolskich. Tegoroczna Możemy mieć do czynienia z produktami tzw. depozytowymi. Poczynając od konta osobiste- go czy konta oszczędnościowego, po lokatę ter- minową, gdzie mamy pełną gwarancję kapitału – to znaczy, że te środki, które wnieśliśmy, na pewno odzyskamy, wraz z pewnym bonusem w postaci odsetek, który gwarantuje bank. Poduszkafinansowa Oszczędności to nie tylko szansa na zrealizowanie marzeń w przy- szłości, ale także zabezpieczenie. Jeśli spotka nas nieszczęście, warto mieć zbu- Media studenckie z całej Polski spotkały się w Krakowie Oszczędzanie nie boli W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku blisko 70 dziennikarzy redakcji studenckich, reprezentujących ponad 30 redakcji z całej Polski, spotkało się w Krakowie podczas IV Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego ForumMediów Akademickich (OFMA). Budowa bezpieczeństwa finansowego jest jak stawianie solidnych fundamentów na przyszłość. Bardzo ważne jest oszczędzanie racjonalne, odpowiedzialne i skuteczne. Dzięki oszczędnościommożna pozwolić sobie na więcej. Trzeba jednak być konsekwentnym i nie wydawać odkładanych pieniędzy na chwilowe potrzeby. konferencja towarzyszyła 12. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich, podczas której nagrodzeni zostali dziennikarze największych redakcji kra- jowych, którzy zyskali uznanie w oczach stu- dentów dziennikarstwa z całej Polski. Krajowa Konferencja OFMA to coroczne spo- tkanie redakcji studenckich z całej Polski, które ma na celu integrację środowiska mediów aka- demickich, wymianę doświadczeń, poszerza- nie wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2015 roku na Stadionie Narodo- wymwWarszawie. reklama dowaną tzw. poduszkę finansową. Podusz- ka finansowa to pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach, takich jak wypadek, utrata zdro- wia czy pracy. Powinna wynosić od trzy- do sześciokrotności miesięcznych wydatków. W planowaniu własnego budżetu domowego ważne jest „nieprzejadanie” wszystkich pie- niędzy i ponowne inwestowanie części z nich. Reinwestowanie to jedna z ważniejszych zasad oszczędzania, bo wtedy pieniądz robi pieniądz. finanse/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=