eurostudent wydanie karierowe styczeń 2019

targi/ Na co zatem zwrócić szczególną uwagę i co jest najważniejsze? Nakreślmy sobie cele Przede wszystkim powinni- śmy określić, jaki cel będzie przyświecał naszej wizycie na targach. Zastanówmy się, czy chcemy tylko zorientować się, jak wygląda rynek pracy i moż- liwości zatrudnienia, czy też szukamy konkretnych ofert. Doprecyzujmy także, w jakiej branży, obszarze, a nawet fir- mie czy lokalizacji chcemy roz- wijać swoją karierę. Weźmy też pod uwagę, ile czasu tygodnio- wo możemy poświęcić na pra- cę – czy szukamy elastycznych rozwiązań, które umożliwią nam studiowanie, czy bardziej interesują nas praktyki waka- cyjne. Kończąc studia, możemy bardziej skupić się na karierze. W tym przypadku ciekawym rozwiązaniem może się okazać staż menedżerski. Oczywiście, określając targowe cele, powin- niśmy dopasować je do naszego wykształcenia, umiejętności, doświadczenia i kompetencji ję- zykowych. Warto mieć pomysł na siebie i plan na swoją karie- rę. Ważne jest, aby nie myśleć tylko o zatrudnieniu w najbliż- szym czasie, ale planować dłu- gofalowo i określić, gdzie i na jakim stanowisku chcielibyśmy pracować za kilka lat. To bardzo ważne, ponieważ wyznaczenie sobie konkretnego celu przy- spiesza jego realizację. Zbierzmy informacje Jeżeli wiemy już, w jakim celu wybieramy się na targi pra- cy, warto przygotować się do Jak skutecznie przygotować się do targówpracy? Targi pracy umożliwiają zapoznanie się z szeroką ofertą praktyk, staży i pracy oraz spotkanie z interesującymi pracodawcami. To pierwszy krok do kariery, pod warunkiem, że przygotujemy się do nich w odpowiedni sposób. spotkań z pracodawcami. Od- wiedźmy strony internetowe wybranych targów pracy, po- szukajmy spisu pracodawców i planu targów. To pozwoli nam określić, do których pracodaw- ców będziemy chcieli podejść, i ustalić, na których z nich naj- bardziej nam zależy. Na stro- nach internetowych targów znajdują się także krótkie pre- zentacje wystawców z możli- wością wyszukiwania według branż lub innych kryteriów. Warto także sprawdzić stronę biura karier swojej uczelni – tam też znajdują się cenne informa- cje. Zbierając wiedzę na temat wybranych pracodawców, zaj- rzyjmy do zakładek poświę- conych karierze na stronach internetowych firm i zapoznaj- my się z możliwościami rozwoju i ofertą dla studentów. Ciekawe informacje znajdziemy również w karierowych filmach na por- talu YouTube. Kopalnią wiedzy jest także katalog targowy, do- stępny podczas wydarzenia, coraz częściej także w wersji on-line. Katalog może być po- mocny po zakończeniu targów, służąc jako baza wiedzy o pra- codawcach czy branżach. Na targi pracy warto przygotować sobie listę pytań, które chcemy zadać wybranym pracodawcom. To ułatwi nam uzyskanie infor- macji, których nie znajdziemy na stronie internetowej firmy. www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=