eurostudent wydanie karierowe styczeń 2019

targi/ Dajmy się zapamiętać Podczas targów pracy, w których bierze udział tysięcy studentów, pracodawcy przeprowadzają setki rozmów. Jak się wyróż- nić z tłumu i zostać zapamię- tanym? Podczas pierwszego kontaktu z pracodawcą duże znac zen i e ma na s z ub i ór. Stonowany, klasyczny strój biznesowy będzie świadczył o profesjonalnym wizerunku. U mężczyzn zawsze spraw- dza się zestaw składający się z: eleganckich spodni, koszuli i sportowej marynarki. Skórza- ne dodatki – buty, teczka czy pasek – sprawią, że stylizacja będzie bardziej formalna. Ko- biety dobrze prezentują się w klasycznych ubiorach (ele- ganckie spodnie/spódnica i bluzka lub koszula, wszystko w stonowanych kolorach). Pa- miętajmy, że w wielu dużych firmach obowiązuje dress code. Znaczenie ma także mowa cia- ła – postawa otwarta, utrzymy- wanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, bez nadmiernej gestykulacji. Warto wykazać się zaangażowaniem i zainte- resowaniem podczas rozmowy, choć w warunkach targowych może to być utrudnione. Może się okazać, że lepszym miej- scem na rozmowę będzie CV Point lub career corner – miej- sca bezpośrednich rozmów z wybranymi pracodawcami. Na takie spotkanie z praco- dawcą warto przygotować krótką autoprezentację, która sprawi, że rekruter nas zapa- mięta. Może ona dotyczyć na- szych umiejętności, zdolności, a także zawierać informacje, dlaczego chcemy aplikować na dane stanowisko. W ten spo- sób wykażemy zainteresowanie pracodawcą i jego ofertą pracy. Przygotujmy skuteczne dokumenty aplikacyjne Dzisiaj coraz częściej praco- dawcy nie zabierają CV, tyl- ko proszą o aplikację on-line. Wiele firm w trakcie targów prosi o wypełnienie formu- larza rekrutacyjnego, dlate- go trzeba przypomnieć sobie niezbędne informacje i daty dot yc zące wyks z t a ł cen i a , doświadczenia zawodowe- go czy ukończonych kursów i szkoleń. Wtedy CV może okazać się niezawodną po- mocą. Możemy także zostać poproszeni o wysłanie doku- mentów aplikacyjnych mailem po targach. Dlatego warto też przemyśleć i przygoto- wać swoje CV już wcześniej, aby aplikować jeszcze tego samego dnia na wybrane na targach oferty. Jakie powin- no być skuteczne CV? Przede wszystkim przemyślane, za- wierające istotne fakty: do- tychczasowe wykształcenie, informacje o naszej działalno- ści, np. w organizacjach stu- denckich, kołach naukowych czy w ramach wolontariatu. Podkreślmy zdobyte podczas praktyk i staży doświadczenie zawodowe. Napiszmy o kom- petencjach i umiejętnościach, także językowych. Ważne będą ponad t o i nfo rmac j e o: kursach, szkoleniach, publi- kacjach, referatach, wyjazdach czy wymianach naukowych. Wysyłając CV, nawiążmy do spotkania podczas targów. To cenna informacja dla praco- dawców – mają oni wówczas pewność, że jesteśmy aktywni w poszukiwaniu praktyk, staży czy pracy. Największym błędem, jaki możemy popełnić podczas targów pracy, jest uczestni- czenie w tych wydarzeniach bez przygotowania i prze- myślenia swoich celów oraz priorytetów. Wydarzenia tar- gowe mogą być początkiem naszej kariery. To szansa, któ- rą powinniśmy wykorzystać, a także doskonała okazja, by sprawdzić, czego oczekują pracodawcy, w którym kierun- ku należy się dokształcić i jaką wiedzę warto uzupełnić. Grażyna Jancik

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=