eurostudent wydanie inżynierskie targowe październik 2019

Wideorozmowa i innetypyrozmówkwalifikacyjnych. Wjakisposóbstudent/absolwentmożesiędonich przygotować? Studenci czy absolwenci często uważają, że nie mając żad- nego poważnego doświadczenia zawodowego, nie muszą przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej. To pierw- szy podstawowy błąd, który rzutuje na całą resztę procesu. Bez względu na to, jak przeprowadzona zostanie rozmowa, (wideorozmowa, kontakt telefoniczny czy spotkanie), trzeba się do niej przygotować! Przede wszystkimnależy upewnić się, że aplikujemy na stanowisko odpowiadające naszym umiejętnościom ikwalifikacjompoprzezdokładnezapozna- niesięzopisemstanowiska.Podrugie,CVpowinnobyćspro- filowane pod dane ogłoszenie, podkreślając nawet drobne doświadczenia, które pokażą przyszłemu pracodawcy nasze zaangażowanie.Jesteśmypozytywni,punktualni ischludnie ubrani. Jednak przedewszystkim trzeba być sobą! Magdalena Smolarska DeputyHRDirectorforCountryPoland&Management DevelopmentManagerforPoland www.eurostudent.pl Pracodawcy z sektora automotive, pytani o potrzeby rekrutacyjne, od lat największe zapotrzebowanie zgłaszają w obszarze wykwalifi- kowanej kadry technicznej. – Do najczęściej poszukiwanych spe- cjalistównależą przedewszystkim osoby posiadające doświadczenie w takich obszarach jak: produk- cja, inżynieria procesu, R&D oraz utrzymanie ruchu. Firmy z branży przede wszystkim rekrutują spe- cjalistów i inżynierów z wiedzą i doświadczeniempracy przy okre- ślonych procesach (m.in . wtrysku, ekstruzji, obróbki metalu), kon- struktorów odpowiedzialnych za projektowanie poszczególnych części lub podzespołów, ale rów- nież wykwalifikowaną kadrę tech- niczną – mechaników, elektryków, elektromechanikóworaz kontrole- rów jakości – wymienia Magdale- na Rawska, Senior Consultant w Hays Poland. Warto jednak podkreślić, że zewzględu na swoją wszechstronność przemysł moto- ryzacyjnywPolsce umożliwia roz- wój zawodowy takżewobszarach pozaprodukcyjnych. – O stanowi- skawfirmach automotive ubiegać się mogą absolwenci nie tylko stu- diów inżynierskich, lecz także kie- runków humanistycznych. Warto, by studenci rozważający karierę w motoryzacji zwrócili uwagę na fakt, że w jej obrębie istnieje wiele ciekawych stanowisk pracy w działach logistyki, sprzedaży czy obsługi pozaproduktowej – zauważa Katarzyna Leśniewska, Team Leader w agencji zatrudnie- nia LeasingTeam Professional. Nie tylko dladoświadczonych Choć faktem jest, iż większość procesów rekrutacyjnych prowa- dzonych przez firmy działające w sektorze automotive dotyczy stanowisk specjalistycznych, pra- codawcy są bardzo otwarci także Dynamiczna kariera w branży automotive Sektor motoryzacyjny uchodzi za kluczowy czynnik ekonomiczny świadczący o poziomie rozwoju danego kraju. Tymbardziej cieszy, że w ostatniej dekadzie przemysł ten odnotował w Polsce 100%wzrost mierzony produkcją sprzedaną. Jakiemożliwości rozwoju sektor motoryzacyjny oferuje dziś młodym inżynierom, wkraczającymna rynek pracy? na osoby dopiero wkraczające na rynek pracy. – Organizują staże i praktyki dla studentów i młodych absolwentów. Część firm oferuje również możliwość zatrudnienia na stanowiskumłodszego inżynie- ra lub młodszego specjalisty. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób stawiających pierwsze kroki w ka- rierze, ponieważ gwarantuje im możliwość rozwoju kompetencji i nabycia niezbędnej wiedzy pod okiem bardziej doświadczonych profesjonalistów. Daje również perspektywę objęcia niezależnego stanowiska w stosunkowo nieda- lekiej przyszłości – mówi Magda- lena Rawska z Hays Poland. Dlaczegoautomotive? Wielu dużych graczy rynku au- tomotive stale udowadnia, że nie bez przyczyny uznawana jest ona za lidera w dziedzinie nowo- czesnego zarządzania zasobami ludzkimi. – Choć pracodawcy z branży automotive stawiają dość wysokie wymagania kan- dydatom, potrafią również dać dużo od siebie – możliwość udziału w wielu ciekawych pro- jektach, rozwijanie posiadanych umiejętności i kompetencji. Ku- szą też wysokimi zarobkami i be- nefitami. Więksi gracze na rynku oferują również ciekawe szko- lenia, warsztaty, finansowanie edukacji oraz możliwość pracy wmiędzynarodowym środowisku – podkreśla Katarzyna Leśniew- ska z LeasingTeam Professional. Branżaprzyszłości Branża motoryzacyjna jest klu- czową gałęzią polskiego prze- mysłu i dlatego firmy o długiej tradycji i prestiżu regularnie de- cydują się na uruchomienie pro- dukcji w naszym kraju. Daje to młodym osobom możliwość pra- cy w dużym, międzynarodowym środowisku, które wspiera rozwój zawodowy swojej kadry i oferuje jasną ścieżkę kariery. Jakie jeszcze korzyści daje praca dla dużych graczy branży motoryzacyjnej, które ulokowane są w Polsce? – To także okazja do uczestnicze- nia w procesach zmieniającego się świata nowych technologii w au- tomotive, drugiego co do wielko- ści sektora gospodarki w Polsce. Dla wybranych będzie to również szansa na alokację do innych za- kładów poza Polską, możliwość poznawania nowych miejsc, kultur lenia się wiedzą oraz wymiany informacji na temat dostępnych technologii, standardów czy procedur, ale również poszerze- nia swoich horyzontów. Taka współpraca to również podno- szenie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz szansa na pogłębienie wiedzy o innych kulturach – podsumowuje zale- ty pracy u dużych graczy rynku automotive Magdalena Rawska z Hays Poland. Beata Pałac automotive/ i cywilizacji, która dla najmłodsze- go pokolenia – generacji interne- tu, komunikacji i gotowości do zmian, jest kluczowa – podkreśla Artur Wawrzyniak, Dyrektor Re- gionalny Adecco Poland. Z rapor- tu opracowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., PKO Bank Polski oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wynika, że branża automotive w Polsce zatrudnia 175 tys. osób, stanowiąc ok. 10 proc. całego zatrudnienia w przemyśle oraz odpowiadając za 8 proc. PKB. W związku z dynamicznym roz- wojem oraz, najczęściej między- narodowym, charakterem, jest to sektor wciąż poszukujący nowych rąk do pracy. Dlatego, rozważając alternatywne ścieżki kariery, war- to skierować uwagę na firmywła- śnie z tej branży. – Korzyści pracy w firmie automotive o globalnym zakresie działalności wynikają przede wszystkim ze współpracy z osobami w różnych regionach. Jest to okazja nie tylko do dzie-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=