eurostudent wydanie inżynierskie targowe październik 2019

www.eurostudent.pl Uczestnictwo w programie sta- żowym to dowód na ambicję i zaangażowanie, potwierdzenie chęci rozwoju i zdobycia do- świadczenia. Dla pracodawcy nie jest ważna wyłącznie edu- kacja, ale przede wszystkim zaznajomienie z tajnikami pracy w zespole, umiejętność realiza- cji wyznaczonych zadań, często także pod presją. Studenci i ab- solwenci uczelni technicznych bez wątpienia dysponują wie- dzą, która przyda się w każdej firmie z danego sektora, jed- nakże brak obycia z projektami poprzez niedobór doświadcze- nia często staje na przeszkodzie w procesie rekrutacji. Studiując dziennie, ilość wolnego czasu, który można przeznaczyć na pracę, jest bardziej ograniczona niż w przypadku osób realizu- jących studia wieczorowo. Za- równo jedni, jak i drudzy mogą jednak wziąć udział w coraz czę- ściej realizowanych praktykach i stażach, które są korzyścią obustronną – zarówno dla kan- dydata, jak i pracodawcy. Szansa czeka wwielu branżach Mimo że największe zapo- trzebowanie na pracowników występuje w branży nowych technologii, nie oznacza to, że wybierając inną ścieżkę kariery, niemożliwe jest zna- lezienie odpowiedniego miej- sca do odbycia praktyk bądź stażu. W ostatnim czasie bar- dzo intensywnie rozwijają się przedsiębiorstwa oferujące możliwość zatrudnienia studen- tom i absolwentom różnorod- nych kierunków technicznych. Zapotrzebowanie jest nie tylko na pracowników linii produkcyj- nej, ale także na projektantów, Praktyki i staże szansą rozwoju dla inżyniera Początek roku akademickiego to czas, w którym studenci wracają na uczelnie po czasie poświęconymna wypoczynek i naładowanie baterii. Miesiąc październik jest niezwykle intensywny, ponieważ wraz z nimpowraca wiele obowiązków. To właśnie w tymokresie startują rekrutacje na staże i praktyki wwielu cenionych przedsiębiorstwach i korporacjach. którzy zapewnią odpowiednią ergonomię i jakość produktów, przy odpowiedniej jakości i ce- nie. Polska bez wątpienia jest krajem, w którym swoje miej- sce znajduje coraz większa ilość oddziałów produkcyjnych firm z całej Europy. Powstają nowe miejsca pracy, które czekają na uczelnianych absolwentów i chętnych do nauki praktykan- tów. Szczególnie dużo tego typu przedsiębiorstw znajduje się na Śląsku, z racji dobrego położe- nia geograficznego i bliskości krajów zachodnich. Wiele z tych firm jest otwartych na realizację programów stażowych, oferując przy tym często korzystne wa- runki finansowe. Trzeba jednak pamiętać o tym, by wstrzelić się w odpowiedni moment. W tym celu warto więc regularnie od- wiedzać strony internetowe branżowych gigantów. Bardzo często zawierają one aktual- ne oferty staży i praktyk, które mają z góry wyznaczony czas na aplikację. Warto więc trzymać rękę na pulsie. Gdzie szukać? W każdej branży jest zapotrze- bowanie na młodych, ambit- nych studentów. Warto więc rozejrzeć się za autorskimi programami stażowymi, któ- re często powiązane są z od- powiednim stypendium. Inną metodą, która jest równie skuteczna, są targi pracy or- ganizowane na uczelniach. Warto przyjść na nie z uak- tualnioną wersją CV w kilku kopiach – podczas rozmowy z rekruterami dobrze się nimi podzielić, to korzystna prak- tyka. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na firmy, któ- re są rozpoznawalne na rynku, ponieważ są one gwarancją na zdobycie cennego doświadcze- nia, które może zaprocentować. Zapotrzebowanie na inżyniera Niezależnie od wybranego kie- runku, studia są dużą szansą na rozwój swojej kariery zawodo- wej. To tam poznajemy nie tylko przyjaciół, ale cenne biznesowe kontakty, o których być może w początkowej fazie ich istnie- nia nie mamy jeszcze pojęcia. Najwięcej możliwości dają jed- nak kierunki inżynierskie, które są połączeniem teorii z praktyką. Obecnie najbardziej oblegane są wydziały bezpośrednio powią- zane z fizyką, matematyką oraz informatyką. Kombinacja tych przedmiotów ścisłych daje duży wybór na wydziałach polskich uczelni, a następnie duże moż- liwości na rynku pracy. Zarobki inżyniera potrafiącego progra- mować, zarządzać infrastruk- turą sieciową bądź analizować duże ilości danych często prze- kraczają wyobrażenia studenta, który dopiero co pojawił się na uczelni. Nie każdego jednak cze- ka świetlana przyszłość, ponie- waż sukces jest determinowany przez własne chęci i ambicję. By znaleźć się na pole position, trzeba regularnie podnosić so- bie poprzeczkę i przeskakiwać ją na coraz wyższym pułapie. Warto więc uczestniczyć nie tylko w stażach i projektach, ale również różnego rodzaju konkur- sach i kołach naukowych. Są to świetne okazje do zdobycia nie tylko cennych nagród, ale rów- nież bezcennego doświadczenia, które na różnych szczeblach ka- riery może być niezbędne. Przed podjęciem praktyk warto wyzbyć się wszelkich obaw, mając świa- domość tego, jak duże koszty rodzi proces rekrutacji nowego pracownika. Firma szanująca swoje pieniądze nie pozwoli sobie na odejście pracownika, który poznał już zasady i tajniki funkcjonowania w przedsiębior- stwie. Wystarczą więc odpo- wiednie pokłady ambicji i chęci, by realizację praktyk przerodzić w etat na czas nieokreślony. Kamil Milewski raport/ Wideorozmowa i inne typy rozmów kwalifikacyjnych – w jaki sposób powinien się do niej przygotować student/absolwent? Na co powinien zwrócić uwagę w kontekście Państwa firmy? W zasadzie przygotowanie do rozmowy czy coraz częściej wykorzystywanej w rekrutacji wideorozmowy zaczyna się już na etapie tworzenia CV. Aby doszło do spotkania, należy właściwieprzygotowaćCV,czyliuwzględnićwnimm.in.zaj- mowane stanowiska oraz obowiązki, jakie się wykonywało na danych etapach naszej kariery. Warto podkreślić rzeczy, które są poszukiwane w ofercie, na którą aplikujemy. Nato- miastkażdarozmowa,w jakiejkolwiekbybyłaformie,tospo- tkanie biznesowe, i trzeba się do niego odpowiednio ubrać. JacekPazia Specjalistads.rekrutacji

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=