eurostudent wydanie inżynierskie targowe październik 2019

Jednym z najważniejszych praw, z którego mogą skorzy- stać studenci, z pewnością jest możliwość otrzymania bezzwrotnej pomocy material- nej. Bez niej tysiące młodych ludzi w ogóle nie mogłyby roz- począć przygody ze studiami, innym byłoby o wiele trud- niej. Polski system szkolnictwa wyższego przewiduje kilka ro- dzajów stypendiów różniących się między sobą tak wysoko- ścią, jak i procedurą otrzyma- nia. Obecnie dostępnych jest zasadniczo sześć rodzajów sty- Stypendia krok po kroku Studencki budżet często wspierany jest przez stypendia – socjalne lub za osiągnięcia naukowe. Jak dokładnie wygląda kwestia systemów pomocy materialnej obowiązujących w polskich uczelniach? Jakie stypendia czekają na najlepszych i najbardziej potrzebujących studentów? pendiów dla studentów, tj. sty- pendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rekto- ra, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz stypen- dium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną l ub osobę prawną niebędącą państwo- wą ani samorządową osobą prawną. Najwięcej środków przewidzianych jest w ramach stypendium rektora oraz sty- pendium socjalnego. Stypendium rektora Jest świadczeniem o charakterze motywacyjnym i, w odróżnieniu od stypendium socjalnego, jego przyznanie jest uzależnione od subiektywnej oceny osiągnięć danego studenta dokonywanej przez właściwą komisję. Dlate- go też otrzymują je najzdolniejsi studenci, którzy mają wyróżnia- jące wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe potrafią łączyć z dodatkową punktowaną aktywnością. Co niezwykle istot- ne, stypendium rektora może także otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laure- atem lub finalistą olimpiady stop- nia centralnego lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Pol- ski w danym sporcie. Nie można zapominać, że termin złożenia wniosku o stypendium rektora jest co do zasady nieprzywracal- ny, dlatego zainteresowani muszą zdążyć ze skompletowaniem nie- zbędnej dokumentacji do okre- ślonego przez uczelnię terminu. Stypendium socjalne Może otrzymać je student znaj- dujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza limitu przyjętego na danej uczelni. Stypendium socjalne ma charak- ter czysto wyrównawczy i jego celem jest umożliwienie podjęcia studiów najuboższym studen- tom, którzy bez takiej pomocy nie byliby w stanie samodzielnie się utrzymać. Ten rodzaj wsparcia jest najbardziej obiektywny i za- leży tylko od spełnienia określo- nych liczbowych kryteriów. Nie dochodzi tutaj do merytorycznej oceny dokumentacji, a do analizy faktycznej sytuacji materialnej wnioskującego. Na koniec należy podkreślić, że każda uczelnia ma obowiązek ustalenia regulaminu powyż- szych świadczeń, określających m.in. ich wysokość czy też szcze- gółowe kryteria i tryb ich przy- znawania. Każdy zainteresowany student na pierwszym miejscu najważniejszych informacji po- winien szukać właśnie tam. finanse/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=