eurostudent wydanie inżynierskie targowe październik 2019

www.eurostudent.pl Corazwięcej pracodawcówdocenia u kandydatówznajomość językówobcych. Wniektórychbranżachbez znajomości języka włoskiego, francuskiego czy niemieckiego trudno o atrakcyjne stanowiskopracy. Znajomość językówobcych szansą na karierę Z badania przeprowadzonego przez HRK, firmę specjalizują- cą się w doradztwie personal- nym i digitalizacji procesów HR, wynika, że aktualnie 79 proc. pracodawców oczekuje od kan- dydatów znajomości języka an- gielskiego na poziomie C1/C2, a 40 proc. z nich również znajo- mości słownictwa biznesowego czy technicznego. Jak przekonu- ją eksperci z HRK, dodatkowym atutem kandydatów jest znajo- mość drugiego języka obcego na poziomie swobodnej komu- nikacji. Hiszpański, włoski, chiń- ski, arabski, norweski, a nawet rumuński to języki zyskujące na popularności. Językważniejszy niż doświadczenie Angielski na poziomie komu- nikatywnym staje się obo- w i ą z kowym wyma g an i em w branży FMCG. Na poziomie zaawansowanym oczekuje się go w bankowości, finansach oraz centrach usług wspólnych i centach biznesowych. W sek- torze SSC/BPO umiejętność płynnej komunikacji po angiel- sku to standard, a każdy kolejny język obcy jest wartością do- daną. –W sektorze SSC/BPO priorytetem jest znajomość drugiego języka, głównie euro- pejskiego. Niemiecki plasuje się na pierwszym miejscu, obejmuje 70 proc. rynku. Dopiero na póź- niejszym etapie rekrutacji brane jest pod uwagę to, czy kandydat posiada doświadczenie. Firmywy- chodzą z założenia, że łatwiej jest nauczyć nowozatrudnioną osobę konkretnych, prostych technik i przystosować ją do pewnych zadań, niż nauczyć tak szybko języka – komentuje Krzysztof Stanczykiewicz, Business Unit Manager HRK SSC/BPO. Inżynier poliglota Znajomość języków obcych ce- niona jest także w branży tech- nicznej. Angielski to must have dla inżynierów budownictwa, energetyki, lotnictwa, motoryza- cji czy specjalizujących się w IT. Wynika to z jednej strony z po- stępu technologicznego – niemal wszystkie systemy operują w ję- zyku angielskim, z drugiej z sze- rokiej współpracy polskich firm z zagranicznymi kontrahentami. – Współczesne procesy globali- zacyjne mają ogromny wpływ na świat biznesu, a tym samym – na rynek pracy. Polskie firmy coraz częściej współpracują z firmami z zagranicznym kapitałem, stąd naturalne jest, że znajomość przy- najmniej jednego języka obcego jest niezbędna. Najczęściej tym standardowym jest język angiel- ski – mówi Anna Łojewska, Senior Recruitment Business Partner, BIGRAM. Jak dodaje, w branży technicznej standardem, tak jak w pozostałych, jest język angiel- ski. – Natomiast na podstawie naszych projektów zauważamy wzmożone zainteresowane języ- kiem niemieckim w branży bu- dowlanej. Co więcej,  na polskim rynku budowlanym jest sporo firm z hiszpańskim kapitałem, więc znajomość tego języka może się okazać dodatkowym atutem kandydata – informuje Anna Ło- jewska. Dzięki znajomości języków ob- cych można pracować i podró- żować jednocześnie. Poznawać specyfikę pracy w różnych śro- dowiskach, ale i czerpać wiedzę o najnowszych technologiach, co z kolei przekłada się na bu- dowanie profesjonalnego profilu zawodowego. Justyna Sobolak języki/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=