eurostudent wydanie inżynierskie targowe październik 2019

raport specjalny/ www.eurostudent.pl Mateusz Żydek, ekspert rynku pra- cy w Randstad Polska, uważa, że cyfrowa rewolucja, z którą mamy do czynienia w branży rekrutacyj- nej jest częścią szerszego zjawiska obecnego w naszym codziennym życiu. – Obie strony procesów rekrutacyjnych korzystają z usług bankowych, robią codzienne za- kupy i zamawiają towary przez internet, regularnie wykorzystują też aplikacje mobilne do załatwia- nia bieżących spraw. Podobnego komfortu, znanego z zastosowa- nia cyfrowych ułatwień w świecie konsumentów, zarówno kandyda- ci, jak i rekruterzy spodziewają się dziś także po procesie rekrutacji Trendywnowoczesnej rekrutacji Wostatnich latach w procesie rekrutacji na znaczeniu coraz bardziej zyskują narzędzia typowe dla ery cyfryzacji. Nowoczesne formy pozyskiwania kandydatów stają się standardem. Wielemówi się o SMAC – nowym trendzie wHR wynikającym z połączenia czterech technologii – Social, Mobile, Analytics oraz Cloud. Jak wygląda proces rekrutacji w XXI wieku i co to oznacza dla studentów i absolwentówwchodzących na rynek pracy? – zauważa. Z raportu „Polska jako cyfrowy challenger. Cyfryzacja no- wym motorem wzrostu dla kraju i regionu”, przygotowanego przez McKinsey & Company, wynika, że w ostatnim czasie tempo rozwo- ju cyfrowej gospodarki w Polsce znacząco przyspieszyło. W latach 2012–2016 rosła ona o 7 proc. rocznie, co było dwukrotnie wyż- szymwynikiemniżwnajwiększych krajach UE. Narzędzia nanoweczasy W obliczu tych faktów także dla branży rekrutacyjnej istotne procedur, które sprawiają, że proces rekrutacji staje się szyb- ki, wygodny i komfortowy dla każdej ze stron. Oferty pracy są również lokowane w grach komputerowych, publikowane na portalach społecznościo- wych czy szyfrowane w kodach QR. – Pierwsze spotkanie kan- dydata z ofertą pracy jest dziś zupełnie przypadkowe – ma ona nas sama znaleźć i uwieść, najlepiej tam, gdzie jesteśmy na co dzień. Oferta w dodat- ku ma nas skusić, a więc może na przykład zaprosić do nie- zobowiązującej zabawy, któ- ra w rzeczywistości okaże się pierwszym etapem oceny kom- petencji. Mają tu zastosowanie wszelkie rozwiązania z zakresu grywalizacji, czyli wykorzysty- wania schematów i mechani- zmów znanych z gier – wyjaśnia Mateusz Żydek. Testy izadaniarekrutacyjne–jaksiędonich przygotować? Dzięki testom rekruter w prosty sposób może sprawdzić predyspozycje kandydatów i potencjał do pracy na danym stanowisku.Testymiędzy innymi badają zdolność do podej- mowania właściwych decyzji, wyciągania wniosków i zrozu- mieniarelacjimiędzyróżnymikoncepcjami.Wartopamiętać, żewiększośćznichodbywasięonline,stądsamidecydujecie oczasie ichwykonania.Zadbajciezatemomiejsce,wktórym będziecie skupieni.Testy mają limit czasowy, nie można ich przerwać i wrócić do kwestionariusza ponownie. Przygoto- wanie do tego rodzaju testów nie jest w zasadzie możliwe. Warto zadbać przede wszystkimo to, aby być wypoczętym, wyspanym i mieć pozytywne nastawienie :) Ubiegając się o pracę, możecie również zostać poproszeni o przygotowanie prezentacji czy rekomendacji na wybra- ny temat. O takim zadaniu powinniście zostać uprzedzeni przedspotkaniem,otrzymującczasnaprzygotowanie.Wasz przyszły przełożony będzie chciał zobaczyć Wasz sposób myślenia, rekomendacje. Warto zawsze poprosić o dopre- cyzowanie, jaka jest forma wystąpienia, ile macie czasu na prezentację.Pamiętajcie,abyutrzymywaćkontaktwzrokowy, pilnować czasu, a treści przedstawiać dynamicznie. EdytaPawlik KierownikWydziałuProjektówRekrutacyjnych iWizerunkuPracodawcy OrangePolska jest, aby podążać za zmianami i odpowiednio dostosowywać metody dotarcia i komunikacji z potencjalnymi kandydata- mi. – Nowoczesne technologie umożliwiają sprawne dotarcie do interesującej nas grupy od- biorców, jednocześnie pozwala- jąc młodym ludziom na szybkie i łatwe zapoznanie się z oferta- mi pracy, np. poprzez popularne serwisy społecznościowe, jak Facebook, Twitter czy Instagram – mówi Aleksandra Topolewska, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower. Troska o dobre doświadczenia kan- dydatów w procesie rekrutacji i selekcji związana jest z coraz bardziej popularnym w branży HR pojęciem „candidate expe- rience”. Obejmuje ono wpro- wadzanie takich rozwiązań czy

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=