eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl kariera/ Dawanie daje więcej szczęścia niż branie Wyobraź sobie, że zaczynasz swoją pierwszą pracęwkorporacji i otrzymujesz nieograniczone możliwości tworzenia i wdrażaniawłasnych pomysłów. Twoje rozwiązania są realizowanew ramach specjalizacji i obszaru, na którymsię znasz. Jeżeli zadajesz sobie pytanie „Czy to jest możliwe?”, to odpowiadamy – wGrupie ORLENdajemy taką szansę. Kierunek ORLEN – unikalne doświadczenia O atrakcyjności PKN ORLEN jako pracodawcy świadczą pro- jekty, jakie koncern realizuje. Aktualnie Grupa ORLEN bie- rze udział w ponad trzydziestu programach badawczo-rozwo- jowych, które prowadzone są na niespotykaną na rynku skalę. Wymagają one ciągłego rozwo- ju i poszukiwania nowych roz- wiązań niezależnie od obszaru biznesowego, w jakim powstają. Dlatego zarówno pracownicy, jaki i stażyści zgodnie ze swoimi kompetencjami dołączani są do udziału w projektach realizowa- nych w ramach poszczególnych Spółek z Grupy ORLEN. W ten sposób koncern poszukuje in- nowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą okazać się pomocne i zostaną wdrożone do powszechnego użytku. Myśl globalnie, działaj lokalnie Należy podkreślić, że za suk- cesem rynkowym i rozwojem każdej firmy stoją zaangażo- wani pracownicy. Tak jest rów- nież w tym przypadku. Grupę ORLEN buduje dwadzieścia dwa tysiące profesjonalistów różnych specjalności zatrudnio- nych w ponad trzydziestu spół- kach, w tym w PKN ORLEN. PKN ORLEN zależy na rozwoju kompetencji zawodowych swo- ich pracowników i na umacnia- niu ich pozycji na rynku pracy. Jednocześnie firma doskonale zdaje sobie sprawę, jak waż- ne jest zachowanie równowa- gi, dlatego ORLEN stawia na wdrażanie rozwiązań łączących aktywność zawodową z życiem prywatnym. Jednym z nich jest systemowy pakiet benefitów, który obejmuje takie kategorie jak: „Zdrowie”, „Rodzina”, „Kom- fort”, „Przyszłość”. Zakres bene- fitów jest regularnie oceniany przez pracowników, rozwijany i dostosowywany do ich po- trzeb i stylu życia. Ponadto dłu- goterminowe podejście Grupy ORLEN i odpowiedzialność względem otoczenia reguluje dostęp do benefitów nie tylko zatrudnionym w firmie pracow- nikom, członkom ich rodzin, ale też emerytowanym pracowni- kom czy w przypadku progra- mów profilaktyki – społeczności lokalnej miast, z którymi związa- ny jest koncern. Pomaganie jak chemia Działania dobroczynne pro- wadzone przez ORLEN odpo- wiadają na potrzeby lokalnych społeczności oraz niosą za sobą realne zmiany w życiu zarówno potrzebujących, jak i pomagających. Znaczną część działań realizowanych w Gru- pie ORLEN inicjuje i wspiera finansowo Fundacja ORLEN. Jest to zgodne z jej założe- niami statutowymi. Wsparcie sponsoringowe otrzymują za- równo instytucje, jak i spo- łeczności lokalne lub osoby fizyczne. Pomoc materialna fundacji, pomimo olbrzymiej skali, nie byłaby jednak możli- wa bez udziału pracowników- -wolontariuszy, którzy chętnie włączają się w projekty spo- łeczne fundacji lub samodziel- nie inicjują akcje dobroczynne, angażując kolegów z pracy oraz swoich najbliższych. Wiele akcji realizowanych jest z własnych środków pracowników, wyma- ga też zaangażowania w czasie wolnym. Projekty realizowane są w ramach jednego z sze- ściu obszarów tematycznych: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia”, „Edukacja”, „Rozwój lokalny”, „Ekologia i ochrona środowiska naturalnego”, „Kul- tura i sport”, „Pomoc społecz- na”. Na wykonanie projektów można uzyskać dofinanso- wanie od fundacji. W efekcie takie akcje pracowników prze- radzają się często w wieloletnie programy, w które włączają się całe zespoły. W PKN ORLEN dzielimy się dobrą energią. Grupa ORLEN wyznacza tren- dy rynkowe z pełną świadomo- ścią znaczenia innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętno- ści współpracy. Takie wartości premiujemy również wśród stażystów. Przed osobami rozpoczynającymi życie za- wodowe otwieramy drzwi do kariery programem stażowym Kierunek ORLEN realizowanym wspólnie ze Spółkami Grupy. Zaciekawiony? Zainteresowana? Wkrótce rozpoczynamy nową edycję programu, która umoż- liwi zdobycie doświadczenia osobom chcącym połączyć na- ukę z pracą. Po więcej informacji zajrzyj na: www.orlen.pl/kariera Najwięcej wartości ze stażu wyniosą osoby, które po prostu lubiły wybrany kierunek studiów i jedno- cześnie w trakcie stażu chciałyby nauczyć się tego, jak przełożyć teorię na praktyczne umiejętności. Premiujemy przedsiębiorczość – zdobyte już do- świadczenie na stażach u innych pracodawców lub zaangażowanie w działania organizacji studenckich. Joanna Fabjańska Specjalista w Zespole Rekrutacji

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=