eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl Na pytanie o to, dlaczego, będąc studentem kierunku o profilu technicznym, warto postarać się o praktykę bądź staż zawodowy, jest wiele dobrych odpowiedzi. Jedną z nich jest to, iż istotną trudnością, z którą dzisiaj mie- rzy się polska gospodarka, jest problem niedopasowania kom- petencji pracowników do wy- magań rynku. – Praktyki i staże realizowane jeszcze w trakcie studiów są dobrą okazją, aby nie tylko sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, ale również zweryfikować, czy nasze wyobrażenie o pracy w danym zawodzie czy specjalizacji znaj- Będąc młodym inżynierem czyli jak zacząć karierę wbranżach technicznych Rynek pracownika sprawia, że na absolwentów kierunków technicznych czeka wiele atrakcyjnych ofert pracy. Aby otrzymać dobrze płatną posadę, umożliwiającą rozwój naszego potencjału i realizację zawodowych ambicji, warto jeszcze w czasie studiów zadbać o zdobycie pierwszych szlifów zawodowych. Pozwoli to nie tylko na uzyskanie niezbędnych kompetencji, ale także na sprecyzowanie kierunku, w jakim chcielibyśmy rozwijać swoją karierę. duje odzwierciedlenie w rzeczy- wistości. Dzięki temu studenci i młodzi absolwenci są w stanie bardziej świadomie formułować swoje zawodowe plany i po- dejmować odpowiednie kroki, które umożliwią im osiągnię- cie sukcesu – mówi Katarzyna Skudelska, ekspert Hays Poland w obszarze inżynierii. Zalety praktyk i staży Choć obowiązkowe praktyki i staże są istotnym elementem edukacji studentów politech- nik, które dbają o kompleksowe przygotowanie absolwentów raport specjalny/ do swobodnego poruszania się w danej dziedzinie, warto samo- dzielnie postarać się o zdobycie dodatkowych doświadczeń za- wodowych. Pozwolą one lepiej przybliżyć arkana zawodu inży- niera. – Praktyki to doskonała okazja na poznanie aktualnie stosowanych narzędzi, progra- mów i metod zarządzania wy- korzystywanych do realizacji zadań na konkretnym stanowi- sku pracy. Rekomendowane jest oczywiście, aby program praktyk dobrze korespondował z zakre- sem realizowanego na studiach materiału – radzi Agnieszka Skowrońska, Doradca ds. Roz- woju kariery oraz Zastępca Kie- rownika Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Choć zasadniczo absolwenci kierunków technicz- nych nie mają większych pro- blemów ze znalezieniem pracy, pracodawcy dużą wagę przywią- zują do tego, czy młody inżynier jeszcze w trakcie studiów wy- kazał się dodatkową inicjatywą i pogłębiał swoją wiedzę i kom- petencje. – Inżynierowie, którzy zainwestują swój czas w zdoby- wanie dodatkowych kwalifikacji czy programy stażowe i talento- we, oferowane przez coraz więk- szą liczbę pracodawców, tuż po uzyskaniu dyplomu będą mieli już na starcie co najmniej kilka ofert pracy do wyboru. Zdobyte dzięki temu doświadczenie daje studentowi znaczącą przewagę na rynku pracy – zauważa Ka- tarzyna Leśniewska, Regionalny Kierownik ds. Rekrutacji w Le- asingTeam Professional. Co? Gdzie? Jak? Mając świadomość korzyści, jakie wiążą się z podjęciem ini- cjatywy własnej w zakresie do- datkowych praktyk czy staży zawodowych, warto wiedzieć, gdzie znaleźć można najciekaw- sze oferty skierowane do stu- dentów kierunków technicznych i jak na nie aplikować. Aleksan- dra Stryczek, Randstad Profes- sionals Engineering Consultant, radzi, by szukać ich bezpośred- nio na stronach firm, które nas w szczególny sposób interesu- ją, choćby ze względu na plany swojego rozwoju zawodowego. Firmy, które są w kręgu naszych zainteresowań, często możemy

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=