eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl Kształtowanie przyszłości Warto wykorzystać okres studiów do tego, by świadomie wybrać kierunek i obszar naszego przyszłego rozwoju zawodowego. To istotna decyzja, której konsekwencje ponosić będziemy długie lata, dlatego istotne jest rozeznanie, któ- ra dziedzina i jaki typ pracy odpowiadać nam będzie najbardziej. Nikt nie zrobi tego za nas lepiej niż my sami. – Aby znaleźć staż, który będzie dla nas roz- wojowy, spełni nasze oczekiwania i po- zwoli poznać praktyczne aspekty zawodu, warto samemu wyjść z inicjatywą i starać się dotrzeć do interesujących nas praco- dawców. W wielu przypadkach praktyki i staże mogą być też pierwszym krokiem do tego, aby z danym pracodawcą zwią- zać się na dłużej i otrzymać od niego pro- pozycję stałego zatrudnienia – zauważa Aleksandra Stryczek z Randstad. Rekruterzy są zgodni co do tego, że zdo- byte praktyki i staże znacząco zwiększają atrakcyjność kandydata na rynku pracy, bo- wiem świadczą o posiadaniu umiejętności miękkich i zdolności przekładania wiedzy teoretycznej na praktykę. – Staże i prakty- ki to pierwszy etap w budowaniu profesjo- nalnego profilu zawodowego i cenna okazja do sprawdzenia, w jaki sposób funkcjonu- ją różne firmy, poznania aktualnych tren- dów rynkowych, a także źródło bezcennej dla młodego pracownika wiedzy na temat obecnego rynku pracy i oczekiwań praco- dawców względem kandydatów. Wszystko to daje możliwość bardziej efektywnego zaplanowania własnej kariery – podsumo- wuje Katarzyna Skudelska z Hays Poland. Beata Pałac wodzie inżyniera. Z kolei praktyki i staże pozwalają na uzupełnienie kompetencji, które wymagane są obecnie przez praco- dawców, a o które trudno w toku nauki. Chodzi przede wszystkim o umiejętności miękkie, takie jak współpraca w grupie czy komunikatywność, które są kluczowe między innymi przy częstym w zawodzie inżyniera projektowym charakterze pra- cy. – W zakresie kompetencji uniwersal- nych w trakcie praktyk zazwyczaj można pogłębić swoją orientację w metodach pracy (np. metodyki zarządzania pro- jektami, narzędzia managerskie), rozwi- nąć swoje umiejętności komunikacyjne, usprawnić sposoby radzenia sobie ze stresem czy pogłębić samoświadomość  w pracy zespołowej. Rozwój w tym ob- szarze zależy od otwartości praktykanta oraz kompetencji opiekuna praktyki– wyjaśnia Agnieszka Skowrońska z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Poza twardymi umiejętnościami branżowymi u inżynierów szczególnie ceni się znajo- mość języków obcych, których praktycz- ne wykorzystanie świetnie przetestować można właśnie w trakcie praktyki czy stażu zawodowego. – Angielski stał się już standardem w niemal wszystkich branżach technicznych. Obecnie coraz częściej oczekuje się dodatkowego ję- zyka, np. w automotive znajomości nie- mieckiego, francuskiego, hiszpańskiego czy włoskiego – zauważa Katarzyna Le- śniewska z LeasingTeam Professional.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=