eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl Budownictwo czeka na ambitnych Różnorodnemożliwości rozwoju kariery, dostosowana do potrzeb oferta szkoleniowa, atrakcyjne zarobki i bogate pakiety benefitów pozapłacowych. Budownictwo to branża, w której można rozwinąć skrzydła. Okazji do tego nie brakuje. Budownictwo jest jedną z branż najbardziej dotkniętych niedo- borem talentów. Szacuje się, że brakuje tu około 100 tys. pra- cowników. Wszystko przez boom budowlany. Dotyczy on całej branży. Powstają nowe drogi, infrastruktura, mieszkania. Budo- wa tych ostatnich bije prawdziwe rekordy. Ogólna liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 roku, pobiła co najmniej dwudziestoletni rekord. Inżynier znajdzie pracęod ręki Z raportu „Barometr zawo- dów 2020”, przygotowanego wWojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w ramach ogólno- polskiego badania realizowane- go na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wy- nika, że branża budowlana po- trzebuje obecnie pracowników wielu specjalności. Jak czytamy budownictwo/ Jakprzygotowaćskutecznąaplikację napraktyki/staż lubofertępracy? Najważniejsza jest przejrzystość aplikacji. Wtedy rekruter szybko odnajdzie najważniejsze informacje, które powinny być zawarte w CV, tj. dane kontaktowe, doświadczenie (za- czynając od najbardziej aktualnego), edukacja i dodatkowe umiejętności. Osobom dopiero podejmującym pierwszą pracę polecam dodać wszelkie dodatkowe aktywności re- alizowane w ramach studiów. Uczestnictwowwolontariacie czy znajomość specjalistycznych programów branżowych mogą być bardzo wartościowe. CV to forma osobistej rekla- my, nasza wizytówka. Trzeba sprawdzić, czy nie ma błędów gramatycznych i zadbać o estetykę. To nie jest konkurs na użycie jak największej liczby czcionek czy kolorów. Warto przesyłać CV zapisane w formacie PDF, wtedy mamy pew- ność, że wmomencie otwarcia na innymkomputerze nic się nie przestawi w tekście. PawełLasota Specjalistads.EmployerBrandingu iRekrutacji STRABAG w raporcie, potrzeba tu przede wszystkim specjalistów z wy- kształceniem technicznym: kie- rowników budów, inżynierów budowy, elektryków, elektrome- chaników, geotechników, inży- nierów ds. ochrony środowiska, a także specjalistów IT czy admi- nistratorów systemów IT. Inżynierowie budowy znajdą zatrudnienie w całej Polsce. Na tych stanowiskach panuje duży niedobór pracowników i również dotyczy on wielu spe- cjalności. Potrzeba inżynierów budowy z branży kolejowej, sanitarnej, wodno-kanaliza- cyjnej, instalacji elektrycznej, produkcji. Duże zapotrzebowa- nie występuje na stanowiskach kierowniczych. Poszukiwani są kierownicy robót drogowych, mostowych, elektroenergetycz- nych czy ogólnobudowlanych. Niezbędnekwalifikacje Na stanowiskach specjalistycz- nych od kandydatów oczekuje się przede wszystkim kierun- kowego wykształcenia wyż- szego oraz choćby krótkiego doświadczenia zawodowego. Kładzie się duży nacisk na umie- jętności twarde, w zależności od specjalizacji. Może to być zna- jomość instalacji słaboprądo- wych (SAP, DSO, SSWiN, BMS), umiejętność analizy dokumen- tacji przetargowej (SIWZ, PFU oraz dokumentacji technicznej), znajomość obsługi AutoCad, MS Project czy umiejętność kosztorysowania robót. Praco- dawcy zwracają również uwagę na znajomość języków obcych. Najbardziej oczekiwana w bran- ży jest znajomość języka angiel- skiego oraz niemieckiego. Na specjalistycznych stanowiskach reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=