eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl KONTAKT: ul.Grodzka49,31-001 Kraków,tel.124218943w.103i114, www.iiccracovia.esteri.it E-MAIL: corsi.iiccracovia@esteri.it ZAPISYONLINE: zapisy-iic.pl . JĘZYK: włoski; STOPIEŃ: wszystkiestopniezaawansowania, kursywsoboty,przygotowawczedoegzaminuCELI3,4,5;kursydladzieci,lekcjeindywidualne. CENA: 650/1300PLN(przewidzianezniżki); ZAPISYITESTKWALIFIKACYJNY: Dlakursantów kontynuującychnaukęw Instytucie:nastroniezapisy-iic.pl2 0.02-06.03;dlaosób,którezapisują sięporazpierwszydoInstytutuijużznająjęzykwłoski:testkwalifikacyjnyiinformacjewsiedzibie Instytutuipodnumeremtelefonu124218943w.103i114:20-28.02wgodz.10-19iwdniach 02-03.03marcawgodz.16-18.30. ROZPOCZĘCIEKURSÓW: 02.03.2020 INFORMACJEDODATKOWE: wcenie:biblioteka,piątkoweprojekcjefilmowe.Lektorzy: wykładowcyUJiUPorazwłoscy. CONASWYRÓŻNIA: Lektorzypolscyiwłoscyznajwyższymikwalifikacjamidydaktyczno-meto- dycznymidonauczaniajęzykawłoskiego.Możliwośćuczestniczeniawimprezachorganizowanych przezInstytut.Możliwośćskorzystaniazestypendiumnaukowegoobejmującegokursjęzyka włoskiegoweWłoszech.Przewidzianeróżnegorodzajuzniżki. eurostudent poleca Włoski Instytut Kultury w Krakowie języki/ Kariera dla poliglotów Znajomość języków obcych to umiejętność, któramoże pomóc namwyróżnić naszą aplikację. Język angielski na poziomie średnio zaawansowanym to wwiększości branż absolutna konieczność – bez tej kompetencji trudno będzie nam znaleźć wymarzoną pracę. Dużymatutem jest znajomość więcej niż jednego języka obcego, którą warto potwierdzić stosownym certyfikatem. Jak wynika z sondażu przepro- wadzonego przez Instytut Ba- dań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) Polacy są świadomi wpły- wu znajomości języków obcych na karierę zawodową – taką za- leżność zauważa 85 proc. ankie- towanych. Ponad 90 proc. osób aktywnych zawodowo dodatko- wo dostrzega także, że posługi- wanie się innym językiem obcym niż angielski pomaga w znalezie- niu pracy z atrakcyjnymi zarob- kami. Należy jednak pamiętać Pracadlapoliglotów Znajomość języków obcych jest atutem wwielu branżach – coraz więcej firmdziała na skalęmiędzy- narodową, zatrudnia różnorodne, wielokulturowe zespoły, przez co nie tylko komunikacja zewnętrzna z klientem odbywa się w języku angielskim, ale również jest on obowiązującym językiem komu- nikacji wewnętrznej. Szczegól- nie widoczne jest to na przykład w Centrach Usług Wspólnych. Znajomość języków obcych jest także przepustką do branż takich, jak: IT, doradztwo, konsulting, finanse, bankowość, marketing, logistyka czy nawet budownictwo i produkcja, w których szczególnie cenieni są inżynierowie z zaawan- sowaną znajomością angielskiego i drugiego języka obcego (najczę- ciej niemieckiego, francuskiego czywłoskiego). Popularne języki obce Język angielski to obecnie ab- solutne minimum – niemal o tym, aby w dokumentach apli- kacyjnych nie zawyżać swoich faktycznych umiejętności, co robi nawet co dziesiąty Polak. Kompetencje językowe są szcze- gółowo sprawdzane podczas re- krutacji, dlatego nie warto w tym aspekcie mijać się ze stanem rze- czywistym. Swoją znajomość ję- zyka obcego można potwierdzić stosownym certyfikatem – jest to oficjalny dokument, który w rzetelny sposób świadczy o naszych umiejętnościach. 80 proc. pracodawców wymaga od potencjalnych pracowników znajomości języka angielskiego na poziomie C1/C2 (poziom zaawansowany), a 40 proc. zna- jomości słownictwa bizneso- wego czy technicznego. Jakich innych języków obcych warto się uczyć? Niezmiennym zapo- trzebowaniem cieszą się języki skandynawskie – znajomość norweskiego, duńskiego lub szwedzkiego może nam zagwa- rantować atrakcyjną premię ję- zykową. Również osoby znające w stopniu zaawansowanym takie języki jak niderlandzki, węgierski, włoski, niemiecki i francuski mogą liczyć na atrak- cyjne bonusy. Znajomość języków obcych to umiejętność, w którą warto in- westować. Łącząc naukę języka obcego z naszymi zaintereso- waniami, możemy lepiej poznać kulturę, historię i zwyczaje kraju czy regionu, który nas fascynuje. Pola Szczepańska • CELI Impatto – A1 Umiejętności wymagane od kandydata: rozumienie i stosowanie podstawowych zwrotów i wyrażeń dotyczących życia codziennego, przedstawienie siebie i innych oraz formułowanie pytań z zakresu życia prywatnego, poprowadzenie prostej rozmowy. • CELI 1 – A2 Na tym etapie wymaga się od osób podchodzących do egzaminu: umiejętności opowiedzenia o sobie, swoich zainteresowaniach, rodzinie, pracy zawodowej, najbliższym otoczeniu, poruszania tematów związanych z życiem codziennym i wydarzeniami z przeszłości. • CELI 2 – B1 Kandydat przystępujący do egzaminu na tym poziomie potrafi reagować w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych, wymieniać informacje dotyczące codziennych sytuacji, opowiadać o swoich przeżyciach, zainteresowaniach, planach, marzeniach i aspiracjach; rozmawiać o bieżących wydarzeniach. • CELI 3 – B2 Włoskie Ministerstwo Oświaty uznaje certyfikat CELI 3 za dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki na włoskich uczelniach wyższych. Na tym etapie kandydat musi wykazać się znajomością języka, pozwalającą mu porozumiewać się weWłoszech zarówno w podróży, jak również w sytuacjach zawodowych. • CELI 4 – C1 Na poziomie C1 kandydat porozumiewa się płynnie i spontanicznie zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. • CELI 5 – C2 Kandydat przystępujący do egzaminu wykazuje się znajomością języka umożliwiającą swobodną komunikację w każdym kontekście sytuacyjnym formalnym i nieformalnym. Certyfikaty CELI CELI jest egzaminemmiędzynarodowym sprawdzającym znajomość języka włoskiego u osób, dla których nie jest on językiem ojczystym. Egzaminy CELI obejmują 6 poziomów znajomości języka włoskiego zgodnie z Europejskim SystememOpisu Kształcenia Językowego.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=