eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

raport/ reklama Jak przygotować skuteczną aplikację na ofertę praktyki/stażu lub pracy? Aplikując na staż czy inną ofertę pracy, przede wszystkim należy pamiętać, żeby powołać się na konkretną ofertę. Warto dokładnie przeanalizować treść ogłoszenia i zwró- cić uwagę na to, jakich kompetencji i uprawnień oczekuje pracodawca. Należy dobrze wpisać w widocznymmiejscu swój cel zawodowy. Szczególnie przydatne jest to w sytu- acji, gdy mamy niewielkie doświadczenie. Warto wymienić szkolenia, kursy, certyfikaty, które mogą być przydatne w pracy. W przypadku braku doświadczenia zawodowego, opisz wiedzę zdobytą w trakcie studiów. Jeśli w dokumentach aplikacyjnych deklarujesz, że zależy Ci na rozwoju, to warto doprecyzować, w jakimobszarze. Pamiętajmy, że CV to nasza wizytówka, nie umieszczajmy w nim kompromitującego adresu email czy zdjęcia. Praco- dawcy cenią uczciwość. Pamiętaj, aby umiejętności wymie- nione w CV odpowiadały faktycznym kompetencjom. AnnaTelus Specjalistads.Personalnych MANBusSp.zo.o. IoTa rozwój branżyautomotive Według ekspertów, którzy opra- cowali badanie „Nowa era moto- ryzacji”, kolejnymważnym krokiem będzie samochód stanowiący integralną część Internetu Rze- czy (Internet of Things) – będzie cały czas podłaczony do sieci, z możliwością komunikowania się z innymi pojazdami, przedmiota- mi i urządzeniami korzystającymi z technologii IoT, czy innymi użyt- kownikami. Tak szerokie wykorzy- stanie Internetu Rzeczy w świecie motoryzacji będzie pozytywnie wpływać na rozwój elektromo- bilności. Ze względu na istotną rolę elektroniki w samochodach przyszłości kluczowa dla rozwoju firm z branży motoryzacyjnej bę- dzie ścisła współpraca z firmami technologicznymi oraz centrami naukowymi i badawczymi. Dynamiczny rozwój Przed branżą automotive stoi wiele wyzwań – globalne trendy oddziałują zarówno na produk- cję samochodów osobowych, jak i pojazdów transportu publicz- nego czy komponentów. Aby im sprostać, pracodawcy z tego sektora potrzebują specjalistów o różnorodnych talentach. Jest to także miejsce, w którym mogą rozwijać się studenci i absolwenci takich kierunków jak: elektroni- ka i elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria pro- dukcji, automatyka i robotyka, zarządzanie jakością czy trans- port i logistyka. Wiele firm z tego sektora oferuje płatne programy praktyk i staży. Ciekawą propo- zycją dla studentów może być wielomiesięczny program stażo- wy – długi czas trwania pozwala na dogłębne rozwinięcie kompe- tencji, zapoznanie się z nowocze- snymi technologiami i specyfiką pracy w branży motoryzacyjnej. Branża automotive dynamicznie się zmienia – rozwój w kierunku elektromobilności, rozwiązań in- teligentnych i autonomicznych, wykorzystujących technologie IoT sprawia, że osobom, które zwiążą swoją przyszłość za- wodową z tym sektorem, nie zabraknie wyzwań i ciekawych projektów. Chcesz mieć wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość i tworzyć innowacyjne rozwią- zania? Branża motoryzacyjna to miejsce dla Ciebie! Ida Buchwald

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=