eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl IT/ Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów IT to trend, któ- ry kreuje również polski ry- nek – dotyczy ich już nawet co trzecie ogłoszenie o pracę. Jak wynika z „Badania społeczno- ści IT 2020”, przeprowadzonego przez Bulldogjob w okresie od 20.11.2019 do 20.01.2020 pod patronatem Ministerstwa Roz- woju i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, specjaliści IT są niezbędni w każdej branży, jednak najczęściej znajdują zatrudnienie w tzw. softwarehouse’ach, które świadczą usługi dla firm zewnętrz- nych – wskazało na nie 44,8% re- spondentów. Co jeszcze wiemy o polskim środowisku IT? Jak wy- nika z badania, to przede wszyst- kim mężczyźni (90%) w wieku około 30 lat (prawie 25%mamniej niż 25 lat, jedynie 15% z nich to osoby powyżej 36. roku życia), mieszkający przede wszystkim wwojewództwach: mazowieckim (26%), małopolskim (14%) i dol- nośląskim (12,7%). Specjaliści IT Bankowość zabiega o specjalistów IT Specjaliści IT są szczególnie poszukiwani na rynku – z danych Komisji Europejskiej wynika, że ich niedobór w 2020 roku wUnii Europejskiej może wynieść nawet 600 tysięcy osób. Postępująca cyfryzacja sprawia, że są oni niezbędni właściwie w każdym sektorze rynku. Atrakcyjne warunki zatrudnienia dla specjalistów IT oferuje branża bankowa. to głównie programiści (56,7%), 13% osób zadeklarowało pracę na stanowisku administratora lub DevOpsa (stanowi on połączenie dwóch obszarów, którewfirmach z reguły funkcjonują oddzielnie: zespołu rozwijającego oprogramo- wanie – Dev – z zespołem opera- cji – Ops), a blisko 10% określiło się jako QA / Tester. Najmniejszą grupą w badaniu okazała się re- prezentacja specjalistów UX / UI (1,5% odpowiedzi). W znacznej większości są to osoby zwykształ- ceniemwyższym (73%) lubw trak- cie jego zdobywania (12%) – są to głównie kierunki techniczne (64%) i ścisłe (24%). Polscy specja- liści IT posługują się także biegle językami obcymi – 99,5% ankieto- wanych zadeklarowało znajomość języka angielskiego, który jest jedną z podstawowych i niezbęd- nych kompetecji w tym zawodzie. Blisko 27 % z nich zna co najmniej dwa języki obce, m.in .: niemiecki (16%), rosyjski (7,2%), francuski (3%). Jak wynika z badania prze- prowadzonego przez Bulldogjob Wśród najpopularniejszych tech- nologii poza SQL-em możemy znaleźć JavaScript (54%), Javę (45%) oraz Pythona (32%). Specjaliści IT wbankowości Jakwskazuje „Badanie społeczno- ści IT”, drugim najpopularniejszym miejscem zatrudnienia specjali- stów IT są finanse i bankowość (12,3%). Nowe technologie to sek- tor, w którym branża finansowa intensywnie poszukuje nowych pracowników. Znajdą oni zatrud- nienie w działach takich jak wdra- żanie i integracja systemów IT, analiza i bezpieczeństwo danych, usługi mobilne, technologia block- chain, rozwiązania chmurowe (cloud computing) czy cyberbez- pieczeństwo. Zapotrzebowanie banków na specjalistów IT jest związane z tranformacją cyfrową, popularnością aplikacji mobilnych i rosnącym znaczeniem rozwiązań chmurowych, które mają zopty- malizować koszty obsługi IT czy pozytywnie wpłynąć na poziom cyberbezpieczeństwa. Związek Banków Polskich, chcąc spraw- dzić, czy rozwiązania chmurowe są odpowiednie dla sektora finanso- wego, przeprowadził eksperyment „Tezeusz”. Badanie dało wynik pozytywny, co pozwala zakładać dalszy rozwój tej technologii na polskim rynku. Nie można nie zauważyć także rosnącej popularności bankowych aplikacji mobilnych – według da- nych pochodzących z badania „Bankowość mobilna i płatności mobilne w Polsce 2019” z ban- kowości mobilnej korzysta już 12,1 miliona klientów. Przybywa płatności mobilnych realizowa- nych smartfonami, przelewów, zakupów biletów komunikacji miejskiej czy doładowań tele- fonów komórkowych. Eksperci widzą jednak szerokie pole do rozwoju – wciąż duży procent klientów korzystających z banko- wości internetowej nie robi tego za pomocą smarfona. Tu z pomo- cą instytucjom finansowymmogą przyjść programiści, tworząc jak najbardziej przyjazne dla użyt- kownika i intuicyjne w obsłudze aplikacje mobilne. Według ra- portu „Rynek pracy IT w Pol- sce. Co oferowali pracodawcy w 2019 roku?”, przygotowanego przez No Fluff Jobs, najczęściej poszukiwani w sektorze mobile są specjaliści z doświadczeniem w pracy z Androidem oraz pro- duktami Apple’a (jest to jeden z wymogów w 38% ogłoszeń), a do najbardziej pożądanych ję- zyków zalicza się Swift oraz Javę wraz z Kotlinem.Kolejnym sek- torem w bankowości, w którym

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=