eurostudent wydanie karierowe/inżynierskie październik 2020

z wykształceniem technicznym. Oferty praktyk i staży można znaleźć w branży budowlanej, automotive, energetyce, branży paliwowej, IT czy w branży FMCG. Jeśli nie wiemy, z jakim sek- torem chcemy związać swoją przyszłość zawo- dową, praktyki pomogą nam sprawdzić, w czym czujemy się najlepiej. Przede wszystkim jednak dostarczą mnóstwa wiedzy praktycznej. Adepci biorą udział w nadzorowaniu pracy firm podwy- konawczych, kontrolują zgodność wykonywania robót z dokumentacją techniczną, przygotowują analizy i raporty techniczne, biorą udział w pro- wadzeniu dokumentacji budowy. Oswajają się też z programami komputerowymi, z którymi na co dzień pracują inżynierowie, czy chociażby z pracą na wysokości. W firmach międzynarodo- wych inżynierowie mają możliwość podszkolenia znajomości języków obcych. Są pracodawcy, którzy w ramach staży oferują studentom możli- wość wyjazdu zagranicznego, by mogli zgłębiać wiedzę od pracowników z innych krajów. W ra- mach staży i praktyk można też liczyć na udział w szkoleniach, które pozwalają poszerzyć zarów- no kompetencje twarde, jak i miękkie. Inżynier musi być kreatywny Kompetencje miękkie nabierają coraz większego znaczenia w pracy inżynierów. Z badania „Smart Industry Polska 2019”, przeprowadzonego przez firmę Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, zrealizowanego przez KANTAR Polska na grupie inżynierów pra- cujących w firmach z sektora MSP w Polsce, wy- nika, że kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim zdolności łączenia wiedzy z obszarów automatyki, mechatroniki, robotyki oraz pro- gramowania z umiejętnościami wykraczającymi poza kompetencje typowo inżynierskie. Aż 89% ankietowanych oceniło, że aby sprostać wy- zwaniom, potrzeba kompetencji personalnych: umiejętności rozwiązywania problemów, kre- atywności, innowacyjności, uczenia się. Ponad 81% badanych zauważyło, że ważne są umiejęt- ności społeczne: komunikacja, współpraca, przy- wództwo, kontakty biznesowe. Już teraz w zawód inżyniera wpisane są oczeki- wania kreatywnego podchodzenia do zagadnień i zdolności do znajdowania nowych rozwiązań. 70% inżynierów deklaruje, że w firmach, w któ- rych pracują, wymaga się od nich zgłaszania nowych pomysłów dotyczących technologii produkcji lub wykorzystywania rozwiązań cyfro- wych oraz przedstawiania propozycji innowacji produktowych. Ponad 60% badanych twierdzi, że od inżynierów oczekuje się także kreatywno- ści w obszarze zarządzania komunikacją i infor- macją w firmie. Zastanów się, zanim wyślesz CV Korzyścią z aplikowania na staże i praktyki jest także możliwość poznania etapów rekrutacji w danej firmie. Aplikowanie na oferty staży i praktyk zaczyna się najczęściej od wysłania CV. Następnie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna bądź rekruterzy wyznaczają zadania do wy- konania. Osoby, które przejdą te etapy, mogą rozpocząć staż lub praktykę. Aktualnych ofert praktyk i staży najlepiej szukać na stronach karierowych firm. Jeśli jesteśmy gotowi do wyjazdów zagranicznych i zależy nam na pracy w międzynarodowym środowisku, warto szukać firm, które działają na międzynarodową skalę. Branżę wybierajmy zgodnie z kierunkiem kształ- cenia. Praktyki i staże są często pierwszym kro- kiem do związania się z daną firmą nawet na lata. Dlatego wybór oferty powinien być poprzedzony dokładną analizą – weźmy pod uwagę nie tylko kierunek studiów, ale także zainteresowania i umiejętności, które powinniśmy rozwijać, chcąc zrealizować wymarzoną ścieżkę kariery. Kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim zdolności łączenia wiedzy z obszarów automatyki, mechatroniki, robotyki oraz programowania z umiejętnościami wykraczającymi poza kompetencje typowo inżynierskie. Już teraz w zawód inżyniera wpisane są oczekiwania kreatywnego podchodzenia do zagadnień i zdolności do znajdowania nowych rozwiązań. 70% inżynierów deklaruje, że w firmach, w których pracują, wymaga się od nich zgłaszania nowych pomysłów dotyczących technologii produkcji lub wykorzystywania rozwiązań cyfrowych oraz przedstawiania propozycji innowacji produktowych. Ponad 60% badanych twierdzi, że od inżynierów oczekuje się także kreatywności w obszarze zarządzania komunikacją i informacją w firmie. R A P O R T S P E C J A L N Y / I N Ż Y N I E R WYDAWCA: FeniksMediaGroup, ul.NaWierzchowinach 1D,30-222Kraków, tel. 122570151, fax: 122630622; REDAKCJA: Redaktornaczelny: DariuszWajs; Z-ca redaktoranaczelnego: Radosław Urban; Redaktorprowadząca: Ewa Koczwara; Współpraca: Paweł Kawałek, Piotr Kołaczek, Beata Pałac, Kamil Milewski, Łukasz Pieńkowski, Justyna Sobolak; KoordynatorprojektuPraktykiStażePraca: Grażyna Jancik, tel. 122570150, grazyna.jancik@feniksmedia.pl ; STUDIOGRAFICZNE: KrzysztofKusiak (kierownikstudia), MarcinMasłyk,MagdalenaGołda Działprodukcji ikolportażu: KrzysztofChachlowski; tel. 122630662, e-mail :produkcja@feniksmedia.pl ; MARKETING IREKLAMA: reklama@feniksmedia.pl ; Kierownikmarketinguwydawnictwa/ProjectManager: GrażynaJancik, tel. 122570150,600064711, grazyna.jancik@feniksmedia.pl; Z-cakierownikamarketinguwydawnictwa /ProjectManager : DelfinaJędras,570064747 ,delfina@feniksmedia.pl; DRUK: WALSTEADKRAKÓWSP.zo.o., ul.ObrońcówModlina 11,30-733Kraków; WmagazyniewykorzystanozdjęciazbibliotekiShutterstock.com. Zastrzegamysobieprawoskracania iadiustacji tekstóworazzmiany tytułów.Materiałówniezamówionychniezwracamy.PrzedrukizMagazynu AkademickiegoEurostudentdozwolonesąwyłączniezauprzedniąpisemną zgodąwydawcy.Redakcjanieodpowiadaza treść reklam iogłoszeń. Wydawcamaprawoodmówićzamieszczeniaogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub formasąsprzecznez liniąprogramową lubcharakterempismaoraz wydawcy (art.36,pkt4Prawaprasowego). Grafikanaokł adce:www.shutterstock.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=