Eurostudent Wydanie marcowo-kwietniowe (01) 274/2022

22 S T U D E N T Ta mało sformalizowana grupa organizacji (bez hierar- chii i kierownictwa) od stycznia 2022 roku jest aktyw- na we wszystkich dużych ośrodkach akademickich. Wiosną zorganizuje dwa duże wydarzenia: konferen- cję „ekoWYZWANIA i ekoROZWIĄZANIA” (24–25 marca) oraz pierwszy zjazd ekoKOALICJI (12–14 maja). Wspólne wartości członków ekoKOALICJI spisano w ekoDEKLARACJI. Grupę wspiera merytorycznie dziesięcioosobowy Panel Ekspertów. Są to głównie profesorowie z polskich uniwersytetów i politechnik zajmujący się różnymi aspektami ochrony środowiska. W odróżnieniu od innych inicjatyw proekolo- gicznych z udziałem młodzieży, ta nie skupia się wyłącznie na kwestiach ochrony klimatu, ale podejmuje całe spektrum zagadnień związanych z ochroną środowiska: ekologiczne rozwiązania w budownictwie i transporcie, migracje i zmiany społeczne wywołane degradacją środowiska, ko- nieczność zachowania bioróżnorodności w skali globalnej i lokalnej, walka ze smogiem i hałasem, przeciwdziałanie dostawaniu się szkodliwych sub- stancji do gleb, wód i organizmów żywych itp. ekoKOALICJA nie bazuje na krytyce zastanej rzeczy- wistości, ale skupia się na tworzeniu i upowszechnia- niu praktycznych rozwiązań. Jej członkowie wychodzą z założenia, że od studentów i innych przedstawicieli społeczności akademickiej można w kwestiach ochro- ny środowiska wymagać znacznie więcej niż od więk- szości obywateli. ekoKOALICJA nie ma żadnych powiązań z ugrupowa- niami politycznymi. Jej głównymi celami są: – wyszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych pomysłów, które można zastosować na uczelniach z korzyścią dla środowiska; – upowszechnianie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko z perspektywy różnych dziedzin na- uki, promowanie wśród studentów najważniejszych raportów i publikacji, które podejmują ten temat oraz walka z fake newsami dotyczącymi ochrony środowiska; – promowanie w mediach społecznościowych pro- ekologicznych inicjatyw poszczególnych członków ekoKOALICJI. Koordynatorem działań ekoKOALICJI jest Fundacja Fundusz Pomocy Studentom (FPS) – ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa, znana głównie z publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego, Ekologia łączy studentów z różnych uczelni i organizacji 33 organizacje tworzą ekoKOALICJĘ na rzecz ekoUCZELNI. Jest wśród nich 18 kół naukowych, dziesięć fundacji akademickich, trzy stowarzyszenia, poradnia prawna i samorząd studentów. Z reguły nie są to podmioty, dla których ochrona środowiska jest podstawowym celem działania, ale ich przedstawiciele rozumieją, że wyzwania związane z ekologią są na tyle poważne, że powinny skłaniać do współpracy ponad wszelkimi podziałami. z dorocznych kongresów polskich kół naukowych – IKONA i z odbywającego się od 11 lat konkursu StRuNa (najlepsze projekty naukowe realizowane ze- społowo przez studentów i doktorantów). Fundacja FPS istnieje wprawdzie od 2008 roku, ale dopiero w ostatnim czasie rozszerzyła swoje działania o kwe- stie związane z ochroną środowiska. Od razu jednak zaczęła działać z właściwym sobie rozmachem. Ochrona środowiska naturalnego wymaga równoległych działań bardzo wielu podmiotów. Oprócz zdecydowanych działań władz publicznych oraz odpowiedzialnych decyzji podejmowanych przez poszczególnych konsumentów konieczne są jeszcze tysiące inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy mieszkańców. Jako organizacje działające w środowisku akademickim, w poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, jaki obecni mieszkańcy Ziemi pozostawią przyszłym pokoleniom, oraz rozumiejąc konieczność wzniesienia się ponad bieżące problemy i spory w imię sprostania wyzwaniom globalnym, deklarujemy gotowość podejmowania działań ważnych z punktu widzenia: – zachowania różnorodności gatunków fauny i flory występujących na Ziemi, – ograniczenia produkcji i emisji szkodliwych substancji, które mogą przedostawać się do organizmów, wód, gleb i powietrza, – przeciwdziałania wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i trwałej degradacji kluczowych elementów ekosystemu naszej planety. Od członków naszych organizacji i całej społeczności akademickiej oczekujemy zaangażowania przynajmniej na trzech płaszczyznach: – zdobywania i weryfikowania wiedzy o zagrożeniach dla ekosystemu Ziemi z pełnym poszanowaniem naukowych metod analizy danych źródłowych, prowadzenia badań, potwierdzania ich wyników oraz wyciągania wniosków dotyczących przyszłości, – przekładania wiedzy o stanie środowiska i sposobach jego ochrony na własne, codzienne zachowania, – działania w sposób mogący stanowić wzór dla innych, promowania właściwych postaw, uczestnictwa w działaniach kolektywnych, tam gdzie mają one zdecydowanie większą skuteczność niż zaangażowanie osobiste poszczególnych jednostek. ekoDEKLARACJA organizacji akademickich Akces do ekoKOALICJI można zgłosić, pisząc na adres: fundacja@pomocstudentom.pl . W pierwszym e-mailu warto potwierdzić akceptację treści ekoDEKLARACJI, bo jest to podstawowy warunek dołączenia do tej grupy.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=