eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

Eksperci z firmy doradczej PwC zauważają, że proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski przyspiesza. – Transport drogowy jest nie tylko jedną z najdynamiczniej rozwija- jących się gałęzi polskiej gospo- darki, ale również naszą marką eksportową, z której powinniśmy być dumni. Udało nam się wypra- cować stabilną pozycję lidera na europejskim rynku - komentuje dla PwC Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców„Transport i Logistyka Polska”. Tak dobre perspektywy na ryn- ku transportowym oznaczają optymizm na rynku pracy. Warto śledzić oferty z tej branży i do- brze przygotować CV. Na osoby, Fakt, że nie tylko osoby z wykształ- ceniem ściśle kierunkowym mają szansę na pracę w TSL, potwier- dzają dane Antal International. Z raportu „Logistycy w Polsce” wynika, że większość osób zatrud- nionych w TSL (93%) legitymuje się wykształceniemwyższym. Jed- nak aż co trzeci logistyk deklaruje edukację w innym obszarze niż TSL. 43% badanych ma wykształ- cenie kierunkowe w obszarze TSL, a 32% ukończyło studia podyplo- mowe na tym kierunku. Przez doświadczenie do kompetencji Niezwykle istotną pozycję w CV zajmuje doświadczenie. Wśród pracodawców szczególnie cenio- ne są wszelkie pozycje, pokazujące doświadczenie w obszarze, na któ- ry aplikujemy. Ceni się tu bowiem znajomość rynku transportowego. W przypadku aplikowania na sta- nowisko spedytora trzeba dodat- kowo wykazać się znajomością zagadnień związanych z frachtem morskim (w przypadku spedytora morskiego) czy lotniczym (spedy- tor lotniczy). Na tych stanowiskach przydaje się znajomość produ- cedur celnych oraz umiejętność tworzenia dokumentacji handlo- wej. W branży TSL, ze względu na jej specyfikę, docenia się przede wszystkim umiejętność dobrej organizacji czasu. Jest to kompe- tencja kluczowa. Spedytor i logi- styk muszą dopiąć kontakty na różnych poziomach. Dlatego tutaj też przydają się komunikatyw- ność i otwartość. Jeśli więc pod- czas studiów mieliśmy styczność chociażby z pracą w call center, nie bójmy się wpisać jej do doświad- czenia. Pokaże to pracodawcy, że potrafimy nawiązywać kontakty, jesteśmy komunikatywni i odpor- ni na stres. Języki to konieczność Kolejną istotną pozycją w CV są języki. W branży TSL ich znajo- mość jest jedną z kluczowych umiejętności. Obowiązkowo oczekuje się komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Każdy dodatkowy język jest atu- tem. Znajomość, szczególnie języ- ków skandynawskich, włoskiego czy francuskiego, może okazać się decydująca w rekrutacji i zaważyć na wyborze naszej kandydatury. Trzeba pochwalić się certyfikata- mi i kursami czy odbytą wymianą studencką. Pasje na plus Na koniec w CV warto pochwa- lić się pasjami, szczególnie tymi, które mogą okazać się pomocne w pracy w TSL. Przykładowo, je- śli interesujemy się lotnictwem, naszą pasją jest wyszukiwanie tanich połączeń lotniczych czy choćby sklejanie modeli samolo- tów, może to zaprocentować na stanowiskach spedytora lotnicze- go. Jeśli nasza pasja w jakikolwiek sposób zaprocentowała (zwycięs- stwo w konkursach wiedzy, etc.), warto to podkreślić. Każdy taki sukces pokazuje nasze zaanga- żowanie, a sama pasja świadczy o tym, że mamy otwarty umysł, jesteśmy cierpliwi, zmotywowani i potrafimy dobrze zarządzać cza- sem. Dzisiaj takie kompetencje są na wagę złota. CV pod pracodawcę szyte Jeśli rozpoczynamy proces wy- szukiwania pracy, pamiętajmy, by każdorazowo edytować CV. Nie wysyłajmy tego samego dokumentu do wszystkich pra- codawców. Dokument ten za każdym razem powinien być personalizowany pod konkret- ne stanowisko i pod konretne- go pracodawcę. Przestudiujmy stronę internetową pracodaw- cy, poszukajmy informacji o nim w internecie. Sprawdźmy, jakie kompetencje są dla danego pracodawcy kluczowe i tymi się pochwalmy. Idealne CV do TSL Branża TSL, czyli transportu, spedycji i logistyki, nabiera prawdziwego rozpędu. Polska ma szansę stać się centrum logistycznym Europy, przejmując pałeczkę od dotychczasowego lidera – Niemiec. Wszystko przez wzgląd na położenie naszego kraju, wykwalifikowaną kadrę i coraz lepszą infrastrukturę. Tekst: Wiktoria Osenkowska którym uda się związać z branżą, czekają atrakcyjne wynagrodze- nie, praca pełna wyzwań i szero- kie możliwości rozwoju. Zaznacz wykształcenie Jak w każdej branży, także i w TSL to właśnie CV stanowi przepustkę do pracy. Zacznijmy od części po- święconej wykształceniu. Tutaj za- znaczmy nie tylko ukończoną już edukację. Nie bójmy się wymienić tych studiów, które nie są bezpo- średnio związane z branżą. W TSL realizuje się zlecenia dla różnych branż: farmaceutycznej, FMCG, au- tomotive, chemicznej. To wymaga od pracowników nastawienia się na inną filozofię obsługi klienta. logistyka / www.eurostudent.pl 12.10.2017 godz. 10.00 – 15.00 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE kariery.uek.krakow.pl PREZENTACJE FIRM CV POINT PRAKTYKI ZAGRANICZNE reklama

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=