eurostudent wydanie karierowe, październik 2017

Bankowość jest atrakcyjnym sekto- rem do planowania kariery z kilku powodów. Po pierwsze, daje moż- liwość realizowania jasno sprecy- zowanej i ciekawej ścieżki kariery. Po drugie, stawia się tu na rozwój pracowników, organizowane są liczne i skrojone namiarę szkolenia. Po trzecie i wreszcie najważniejsze – sprawdzić sięmogą tutaj studenci wielu różnych kierunków studiów. Bankowość to nie tylko finanse i ekonomia. Potrzeba tu stale pra- cowników do działów: marketingu i PR, HR, prawnego, administracji i przede wszystkim IT. Ten ostatni dział jest niezwykle istotny, bo to od niego zależy sprawne działanie wszystkich procesóww banku. Zacznij od praktyk i staży Jednym ze sposobów na zwią- zanie się z sektorem są praktyki. Kierowane są do studentów na każdym etapie edukacji. Można je odbywać w różnych działach ban- ków. Zwykle trwają od jednego do trzech miesięcy. Nieco dłużej i nieco bardziej wymagające są staże. Kierowane są do studentów i absolwentów, z zaznaczeniem jednak, że ci ostatni powinni zgło- sić się nie później niż dwa lata po otrzymaniu dyplomu. Podobnie jak praktyki, można je odbywać w wy- branymprzez siebie obszarze. Plan staży zbudowany jest w oparciu o grywalizację. To oznacza, że prze- chodzi się tu przez różne poziomy, realizując coraz bardziej rozbudo- wane i wymagające zadania. Staże to doskonała szkoła praktycznych umiejętności. Dzięki nim poznaje się m.in. zasady budowania relacji z klientem, sprzedaży bezpośred- niej i sprzedaży kanałami zdalny- mi, poznaje się produkty i usługi finansowe. Z kolei stażyści z działu IT zajmują się analizami Big Data, analizami predyktywnymi z wyko- rzystaniemodpowiednich narzędzi czy modelowaniem (SQL, Python, R, statystyka, uczenie maszynowe). Ciekawe programy Ciekawym sposobem na zwią- zanie się z branżą są programy rozwojowe. Trwają od kilku mie- sięcy do nawet roku. Kierowane są do studentów ostatniego roku studiów lub świeżo upieczonych absolwentów, którzy biegle wła- dają językiem angielskim. Można wybrać kilka ścieżek rozwoju, np. IT, zarządzanie ryzykiem, HR, retail czy finanse. To zaplanowana ścież- ka zawodowa, dająca możliwość szybkiego zdobywania wiedzy, do- świadczeń i nowych umiejętności. Zróżnicowane projekty stwarzają możliwość współpracy z innymi i uczenia się od ekspertów, a or- Bankowość jest otwarta na studentów i absolwentów. Na osoby, które chcą rozwijać tu karierę, czekają praktyki, staże, a także ciekawe programy rozwojowe. Jeśli chciałbyś związać się z tym sektorem, nie zwlekaj. Im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej otrzymasz atrakcyjne stanowisko pracy. Tekst: Justyna Sobolak Pierwsze kroki w świecie bankowości ganizowane w ramach programu międzynarodowe szkolenia za- pewniają intensywną naukę i do- stęp do know-how. Warto dodać, że projekty dla każdego z uczest- ników dobierane są indywidualnie, dlatego przebieg programu dla poszczególnych studentów może wyglądać nieco inaczej. Zdobądź doświadczenie Dzięki takim programom rozwija się zarówno umiejętności mięk- kie, jak i zdobywa wiedzę specja- listyczną. Co ważne jednak, przez pracodawców takie programy są traktowane jako naturalne przy- gotowanie pracownika do wyko- nywania zawodu. To oznacza, że po zakończonym programie na jego uczestnika czeka oferta pracy. To, oprócz zdobycia cennego do- świadczenia, praktycznych umie- jętności, poznania danego działu i obowiązków związanych z da- nym stanowiskiem, niewątpliwie największa zaleta staży, praktyk i programów rozwojowych. Jest to jedna z najłatwiejszych dróg do zdobycia pracy. Zostań ambasadorem Zaangażowanych studentów firmy wyszukują też poprzez or- ganizowanie programów amba- sadorskich. To forma współpracy pomiędzy firmą a środowiskami uniwersyteckimi. Studenci, którzy dołączają do programu, współ- pracują z bankami w zakresie budowania ich wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy na wy- branych uczelniach. Ambasadorzy opracowują i realizują działania promujące wizerunek pracodaw- cy na swojej uczelni, planują udział firmy w wydarzeniach akade- mickich, współpracują podczas targów, gościnnych wykładów, spotkań na uczelni. Jak widać, możliwości, by związać się z bankowością jest wiele. War- to szukać informacji na ich temat i próbować swoich sił na różnym polu. Dzięki zdobytemu w udziale w praktykach i stażach doświad- czeniu łatwiej i szybciej będzie można zaplanować swoją karierę, uzyskać lepsze stanowisko pracy, a przede wszystkim rozwijać umie- jętności i kompetencje. Do ING Banku Śląskiego poszu- kujemy kandydatów, którzy są gotowi podejmować wyzwania i doprowadzać je do końca, a jednocześnie z entuzjazmem pomagają innym oraz potrafią tworzyć innowacje i być„o krok do przodu”. Bardzo ważne są tu wspólnewartości,którewyrażają sięwpodejściudowspółpracow- ników oraz codziennych zadań. Cenimy też nastawienie na roz- wój i zdobywanie wiedzy oraz niesztampowe pomysły na no- woczesną bankowość. Istotna jest chęć współpracy, ponie- waż coraz częściej pracujemy w banku w metodyce Agile. To podejście zakłada realizację za- dań przez interdyscyplinarne, samoorganizujące się zespoły, które działają w oparciu o sza- cunek i stałe doskonalenie. Kandydatów o takich cechach poszukujemy zarówno do pracy, jak i programów skiero- wanych do studentów: Stażu z Lwem, International Talent Programme czy ChallengING. Do udziału w tych programach zapraszamy osoby, które stu- diują, lub absolwentów – mak- symalnie dwa lata po studiach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na naszej stronie ingbank.pl/kariera. Katarzyna Świątek Specjalista HR ING Bank Śląski finanse / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=