eurostudent wydanie inżynierskie targowe, wrzesień/październik 2017

W IT w banku pracuje ok. 700 osób, a kandydatów poszu- kujemy głównie do obszarów związanych z developmen- tem i infrastrukturą. W naszej pracy stosujemy metodykę Agile, w ramach której mul- tidyscyplinarne zespoły – w skład których wchodzą osoby z IT, Operacji i Biznesu – współpracują przy produk- tach i rozwiązaniach dla klien- tów. Takie podejście ułatwia przepływ informacji i skraca czas pracy nad zadaniami. Jednym z ciekawszych obsza- rów w IT w banku jest Data Science, w którym zajmu- jemy się analizami Big Data i analizami predyktywnymi. Zachęcamy do aplikowania na ścieżkę Agile i Data Scien- ce w ramach Stażu z Lwem, a także do śledzenia strony www.ingbank.pl/kariera , gdzie znajdują się wszystkie aktualne oferty staży i pracy. KatarzynaBanaś Specjalista HR ING Bank Śląski Branża bankowości mierzy się z nowym podejściem klientów do korzystania z codziennych płatno- ści. Nie odwiedzamy już banków, by wybrać pieniądze, zrobić prze- lew czy dokonać wpłaty. Korzysta- my z bankomatów, wpłatomatów, bankowości internetowej, a za za- kupy płacimy zbliżeniowo. Aby uczynić obsługę klienta jak najbardziej wygodną i aby na- dążyć za zmieniającymi się ocze- kiwaniami, sektor bankowości potrzebuje sztabu specjalistów IT. Dbają oni o bezpieczeństwo danych klientów, o prawidłowe Specjaliści IT w bankowości Bankowość to jeden z najatrakcyjniejszych sektorów do rozwoju kariery. Daje szerokie perspektywy, jeśli chodzi o możliwości zdobycia dobrej pracy; co ciekawe, nie tylko dla absolwentów studiów typowo finansowych. Przez wzgląd na rozwój nowych technologii i zmieniające się podejście klientów, w bankowości coraz bardziej potrzeba specjalistów IT. Tekst: Justyna Sobolak oferty sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto korzystać z szansy, jaką daje ten sektor. To możliwość udziału w zróżnicowa- nych projektach, stwarzających możliwość współpracy z innymi i uczenia się od ekspertów, mię- dzynarodowe szkolenia zapewnia- jące intensywną naukę i dostęp do know-how. To też możliwość roz- woju umiejętności zarówno mięk- kich, jak i wiedzy specjalistycznej, praca pełna wyzwań oraz codzien- ne zdobywanie wiedzy o danej in- stytucji i jej funkcjonowaniu. Stażuj Jednym z najlepszych sposo- bów na związanie się z bankiem i zdobycie cennych umiejętności są staże. To niesamowita lekcja praktycznych umiejętności. Stu- denci zajmują się analizami Big Data, analizami predyktywnymi z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, modelowaniem (SQL, Python, R, statystyka, uczenie maszynowe). Mają okazję samo- dzielnie napisać kod niezbędny do wykonania analizy SQL/4GL lub dostosować już istniejący. Tworzą analizy składające się z wielu wymiarów, sięgając do nieznanych wcześniej obszarów z danymi. Uczą się, w jaki sposób obsłużyć narzędzia analityczne i języki programowania na pozio- mie umożliwiającym odtworze- nie prostych zadań cyklicznych. Mają też na przykład możliwość wdrożenia funkcjonalności wy- branej aplikacji. Programy rozwojowe Ciekawe możliwości dają rów- nież programy rozwojowe. W zależności od banku trwają od kilku miesięcy do nawet roku. To czas intensywnej nauki i pra- cy pełnej wyzwań przy realizacji samodzielnych zadań. Na ścież- ce projektowania i tworzenia oprogramowania na przykład IT / www.eurostudent.pl Dla kogo praca IT w bankowości? • absolwentów/studentów ostatnich lat studiów o profilu informatyka • osób, które potrafią analizować dane i wyciągać wnioski, • znają j. angielski w stopniu komunikatywnym (czytanie dokumentacji), • mają doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu wiedzy informatycznej lub analitycznej (praktyki, projekty uczelniane, działalność w organizacjach studenckich lub KN), • są zorientowane na osiągnięcia, • cechuje je kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia, • potrafią kwestionować status quo, są ambitne, poszukują ciekawej, pełnej wyzwań pracy, • mają inicjatywę do działania, są proaktywne, • pasjonują się zagadnieniami z dziedziny IT, • posiadają podstawową znajomość minimum jednego języka programowania (np. Java, C#, Python, C++), • wiedzą, czym jest SOA, ESB, Cloud Computing, • znają podstawowe serwery aplikacyjne (np. WAS, JBoss, Tomcat). MEGAFON Wydawnictwo Naukowe PWN prowadzi rekrutację na kursy programowania Reaktor Polska cierpi na niedobór profesjonali- stów z branży IT. Według OECD tylko 0,2% osób to programiści. To niewiele, dlatego Wydawnictwo Naukowe PWN, największy gracz w branży edukacyjnej, dostosowało swoją ofertę do wymagań rynku i rozpo- częła szkolenia typu boot camp. Według raportu płacowego firmy rekru- tacyjnej Hays Poland, partnera rekruta- cyjnego projektu Reaktor, zatrudnienie na rynku IT to szansa na wysokie wyna- grodzenie. W Polsce wynosi ono powyżej 6000 zł brutto. Może więc czas na wybór zawodu z przyszłością? O projekcie Reaktor PWN został stworzony z myślą o każdym, kto chciałby zmienić swój za- wód. Nieważne, czy masz wykształcenie medyczne, humanistyczne czy technicz- ne. Biorąc udział w kursach Reaktor, zdo- będziesz wiedzę i umiejętności, aby móc pracować w zawodzie programisty. Więcej: www.reaktor.pwn.pl działanie całej infrastruktury ban- kowej i przede wszystkim – starają się nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Nie zastanawiaj się, korzystaj Aby posiadać jak najlepiej wy- kształconą kadrę, banki otwierają się na studentów i świeżo upie- czonych absolwentów, oferując im ciekawe programy rozwojowe, staże i praktyki i przygotowując tym samym do pracy w ramach swoich struktur. Różnorodność otrzymuje się zadania związa- ne z analizą biznesową potrzeb klienta wewnętrznego, projek- towaniem rozwiązań, programo- waniem i testowaniem. Z udziałem w stażach i prak- tykach nie ma co zwlekać. Im szybciej zdecydujemy się na konkretny program, tym szyb- ciej zdobędziemy umiejętności, które zapewnią nam doskonały start w karierze i znacznie przy- spieszą zdobywanie kolejnych jej szczebli. CZYTAJ EUROSTUDENT.PL – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE STAŻY, PRAKTYK, PRACY

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=