eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

Co się liczy dla inżyniera Większość responden- tów badania „Pracodaw- ca Dla Inżyniera” uważa, że udział w praktykach i s t a ż ach pozwa l a im dobrze poznać przyszłe- go pracodawcę (takiego zdania jest 81% pyta- nych). – Podobny odsetek stwierdza, że chce pracować w branży, w której aktualnie się kształ- ci. Ponad połowa studentów jest gotowa zarabiać mniej, jeśli tylko będzie mogła roz- wijać się zawodowo. 40% ankietowanych wolałoby pra- cować w dużej korporacji niż w małej firmie. Większość badanych nie wyklucza pracy w innym mieście w Polsce. Przywiązanie do aktualnego miejsca zamieszkanie wykazu- je 19% ankietowanych – mówi Aleksandra Burta, wiceprezes ds. promocji międzynarodo- wej organizacji studenckiej BEST (Board of European Stu- dents of Technology). Dwa najważniejsze czynniki, jakie respondenci tego badania (tj. absolwenci i studenci uczelni technicznych) biorą pod uwa- gę przy wyborze przyszłego pracodawcy, to wysokość zarobków (23,8%) oraz moż- liwości rozwoju zawodowego (20.1%). Najmniejsze znacze- nie ma atrakcyjny system pre- mierowy (0,4%). Najlepsze miejsce do pracy Listy Najlepszych Miejsc Pracy ogłaszane corocznie w Polsce przez Instytut Great Place to Work® opierają się w pierw- szym rzędzie na zdaniu samych pracowników i to ich głos jest decydujący. Z najnowszej edycji badania wynika, że pracodawcy są świadomi faktu, że na rynek pracy weszło nowe pokolenie, którego styl życia i oczekiwa- nia wobec pracodawcy istotnie różnią się od tych, które repre- zentuje pokolenie X, czy nawet Y. Według dr Marzeny Winczo- -Gasik, szefowej zespołu Au- dytu Kulturowego i menedżera ds. komunikacji Great Place to Work®, nie ma wątpliwości, że w Polsce głos młodego poko- lenia jest słyszalny i ma wpływ na kształtowanie oferty praco- dawców. W coraz większej ilości firm standardem jest elastyczny czas pracy, dostosowany do po- trzeb studentów, którzy łączą pracę zawodową z kończeniem studiów. – Dobrą praktyką w najlepszych organizacjach jest wspólna dyskusja nad tym, co i jak zmienić, żeby wszystkim było lepiej. I właśnie dzięki gło- sowi młodego pokolenia praco- dawcy zmieniają na przykład styl komunikacji w firmie, rezygnując z „elaboratów” na rzecz ikono- grafik, wprowadzając superno- woczesne technologie dla ludzi pracujących w terenie, czy za- pewniając dostęp do firmowego intranetu z domu. To także dzięki milenalsom firmy zaczynają przy- wiązywać coraz większą wagę do rozwoju osobistego swoich pracowników, wpierając i spon- sorując rozwój ich indywidual- nych pasji – zauważa. Wyróżnione firmy: AKAMAI TECHNOLOGIES OBJECTIVITY SII POLSKA Najlepsze miejsce pracy dlamillenialsówwedług Great Place ToWork 42%studentówwskazuje MEDIA TRADYCYJNE / PRASĘ Jako Źródła informacji o pracodawcach Ze strony internetowej firmy Zmediów społecznościowych Zmediów tradycyjnych (radio, prasa...) Z targów pracy Z portalów rekrutacyjnych Z rozmów z pracownikami firmy Z aktywności prowadzonych na uczelni Z konferencji i warsztatów Od organizacji studenckich Od studenckich ambasadorów 0% 20% 40% 52% 49% 42% 29% 28% 23% 19% 9% 8% 4% 60% źródło: Pracodawca Roku® 2017 źródło: Najlepsze Miejsca Pracy 2018, Great Place toWork raport specjalny / www.eurostudent.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=