eurostudent wydanie inżynierskie marzec 2020

www.eurostudent.pl Zmieniaj oblicze branży automotive! Branża automotive to bardzo różnorodne środowisko, na którego rozwój wpływają globalne trendy, takie jak implementacja nowoczesnych rozwiązań, pojazdy hybrydowe, elektromobilność, samochody inteligentne i autonomiczne. Zmiany te dotyczą nie tylko samochodów osobowych, ale także transportu publicznego, w tymautobusów – ich producenci aktywnie poszukują ekologicznych alternatywwobec tradycyjnych silników typu diesel. Jakiemożliwości kariery daje branża automotive? Jak wynika z raportu Exact Sys- tems „MotoBarometr 2019. Nastroje w automotive”, polscy producenci motoryzacyjni za- chowują optymizm – 61 proc. z nich uważa, że produkcja wzro- śnie, spadku obawia się tylko 9 proc. badanych. Zmiany w tym sektorze mają być powodowane w dużej mierze przez ekologię – jedna trzecia respondentów badania podkreśla rolę wpro- wadzenia zakazu wjazdu aut spalinowych do centrów miast, a 14 proc. śledzi informacje na temat zaostrzania unijnych norm emisji spalin. Branża mo- toryzacyjna będzie się mierzyć także z wyzwaniami związany- mi z cyfryzacją, sztuczną inteli- gencją i automobilnością Coraz istotniejszą rolę w tym sektorze mają pełnić firmy technologicz- ne, dostawcy software’u czy programiści. Producenci samo- chodów i nowoczesnych autobu- sów poszukują także studentów i absolwentów takich kierunków studiów jak: elektronika i elek- trotechnika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji, au- tomatyka i robotyka, zarządzanie jakością czy transport i logistyka. Elektromobilność Jak pokazuje raport „MotoBaro- metr 2019. Nastroje w automo- tive”, aż 74 proc. zwolenników elektrorewolucji uważa, że będzie to możliwe już za 10 lat. Eksper- ci w badaniu „Nowa era moto- ryzacji” zauważają, że ekotrend wywołujący wzrost roli napędu elektrycznego w branży motory- zacyjnej będzie napędzany przez wiodące światowe gospodarki i Unię Europejską, które będą wprowadzać coraz bardziej re- strykcyjne przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla i spalin. Postęp technologiczny sprawi, że rozwój elektromobilności przesta- nie utrudniać wysoka cena pro- dukcji samochodów z napędem elektrycznym – obecnie różnica w kosztach w stosunku do pojaz- dów tradycyjnych wynosi średnio 33 proc., jednak do 2030 roku ma być to tylko 7 proc., a z czasem różnica ta ma zniknąć w ogóle. Autonomiczność Autonomiczne rozwiązania, uła- twiające prowadzenie samocho- du, są coraz bardziej popularne na polskim rynku motoryzacyj- nym. Na co dzień inteligentne technologie znacznie ułatwia- ją życie kierowcom – jak np. wspomaganie parkowania, które spotykamy w wielu modelach samochodów. Jak udowadnia- ją eksperci w badaniu „Nowa era motoryzacji” dalszy rozwój i znaczna popularyzacja rozwią- zań autonomicznych i inteligent- nych w branży motoryzacyjnej to kwestia czasu – kilku, kilkunastu lat. Rozwój branży motoryza- cyjnej w kierunku samochodów inteligentnych i autonomicznych daje wiele możliwości firmom z tego sektora, które zajmują się projektowaniem i dostarcza- niem nowoczesnych rozwiązań. Powstawanie innowacyjnych technologii nie jest możliwe bez centrów techologicznych i ich działów R&D. Zatrudnienie w nich znajdą inżynierowie syste- mowi, inżynierowie programiści, inżynierowie testów i walidacji, elektronicy czy mechanicy. Transportpubliczny Normy emisji spalin są coraz bar- dziej restrykcyjne, w związku z tym zmiany dosięgają również komunikacji miejskiej. Producen- ci autobusów proponują rozwią- zania, które nie tylko zmniejszają emisję spalin i zużycie paliwa, ale także redukują hałas. Coraz więk- szą popularność zyskują auto- busy hybrydowe, wyposażone w inteligentne systemy zarządza- nia energią. Kolejnewprowadzane innowacje technologiczne, mające na celu optymalizację pracy silnika, to rekuperacja energii hamowania, systemy „start-stop” czywykorzy- stywanie darmowej energii zgro- madzonej wmodule dachowym. Nowoczesnetechnologie dlabezpieczeństwa Wprowadzane innowacje z zakre- su sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy wpływają również na po- ziom bezpieczeństwa kierowców. Firmy z branży automotive pracu- ją nad inteligentnymi systemami monitorowania kierowców, które, dzięki wykorzystaniu kamer 2D i 3D, czujników i specjalistyczne- go oprogramowania, sprawdzają koncentrację osoby prowadzącej samochód, jej kondycję fizyczną i emocjonalną. Technologia ta ma także pozwalać na wykrywanie i informowanie o obiektach po- zostawionych w samochodzie. W fazie rozwoju są platformy jaz- dy zautomatyzowanej, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa i zoptymalizować koszty użytko- wania samochodów. raport/ Jak przygotować skuteczną aplikację na ofertę praktyki/stażu lub pracy? Podstawowymwarunkiem stworzenia skutecznej aplikacji jest dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem rekrutacyj- nym. Zawarte są w nim informacje, do których powinni- śmy odnieść nasze dotychczasowe doświadczenie. Jeśli spełniamy większość wymagań, kolejnym etapem jest przygotowanie CV. Najważniejsze jest umieszczenie pod- stawowych wiadomości o sobie, takich jak: imię i nazwi- sko, adres e-mail, numer telefonu. Dokument powinien być czytelny, dlatego dobrze jest podzielić go na sekcje zawierające informacje o wykształceniu, doświadczeniu czy dodatkowych aktywnościach. Kluczowe jest podanie nazwy uczelni lub firmy, w której pracowaliśmy, oraz prze- działu czasowego, zachowując odpowiednią chronologię – od najbardziej aktualnych, po najstarsze. Dobrą prakty- ką jest umieszczanie przy etapach zatrudnienia krótkiego opisu zadań, które należały do naszych obowiązków.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=