eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

www.eurostudent.pl studia/ W jakich inicjatywach mogą brać udział studenci, by w przyszłości zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Zapytaliśmy o to rektorów trzech uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Jak uczelnie pomagają zwiększać szanse na rynku pracy? Forum Rektorów Studenci powinni su- miennie zgłębiać wie- dzę ze swojego obszaru naukowego. Rynek pra- cy zmienia się szybko, ale umiejętności zor- g a n i z owa ne j p r a c y, szybkiego filtrowania informacji i analizy da- nych to zalety, które zawsze będą doceniane. Oferujemy naszym stu- dentom realizowanie projektów naukowych już od pierwszego roku studiów. Służy do tego projekt Studenckie Granty Badawcze. Dofinansowujemy projekty naukowe (do 3 500 zł) – badania, wyjazdy na konferencje itp. http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/studenckie-granty Dzięki projektowi mentorskiemu w ramach pro- gramu Absolwent VIP młodzi ludzie kończący studia mogą spotykać się i otrzymywać cenne porady od naszych Absolwentów VIP. To osoby, które ukończywszy UŁ, zrobiły błyskotliwe karie- ry w wielu branżach. Rekrutacja studentów do VI edycji już w październiku. http://absolwent.uni.lodz.pl/program-absolwent-vip/mentoring/ Co roku organizujemy też Targi Pracy na Uniwer- sytecie Łódzkim. Studenci mogą zapoznać się z ofertą firm, skonsultować w kwestiach szkoleń, staży i skutecznego pisania CV. Można również znaleźć pracę od razu – prowadzone są szybkie rekrutacje. Targi odbędą się 8 listopada – trady- cyjnie na Wydziale Zarządzania. Na wiosnę pla- nowane są natomiast Językowe Targi Pracy – te odbędą na Wydziale Filologicznym. http://biurokarier.uni.lodz.pl/targi-pracy-lodz-2017-uniwersytet-lodzki/ Wiosną planujemy także Recruitment Days – wstępne rozmowy rekrutacyjne na stanowiska pracy, płatnych praktyk i staży. Uczestnikami spotkań są studenci i absolwenci UŁ, przygoto- wani przez doradców zawodowych. http://biurokarier.uni.lodz.pl/recruitment-days-2018/ Polecamy także kwietniową Akademię Kompe- tencji – cykl bezpłatnych warsztatów prowadzo- nych przez praktyków biznesu, profesjonalistów i firmy szkoleniowe. Co roku odbywa się ok. 50 bezpłatnych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i twardych. Prof.drhab. AntoniRóżalski, RektorUniwersytetu Łódzkiego Studia to bez wątpienia kluczowy etap w pla- nowaniu przyszłej pra- cy zawodowej. Na KUL od 18 lat działa Biuro Karier, które pomaga w planowaniu ścieżki kariery i przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Na po- czątek warto skorzystać z po r a dn i c t wa p s y - chologów-doradców zawodowych, by określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe, i ustalić plan działania, który pozwoli w trakcie studiów nabyć wymagane przez praco- dawców kompetencje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, chociażby odbywając nadobowiąz- kowe praktyki. Ci, którzy mają własny pomysł na biznes, mogą uzyskać pomoc eksperta ds. przedsiębiorczości. Studenci kończący eduka- cję powinni zainteresować się płatnymi stażami realizowanymi w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pra- codawcą. Również dla nich jest program „Cool Careers”. Tu nacisk położony jest na indywidu- alną pracę ze studentem, m.in . coaching kariery i warsztaty doskonalące umiejętności miękkie. Te ostatnie są bardzo cenione przez pracodawców, dlatego regularnie przeprowadzane są szkole- nia rozwijające kompetencje społeczne, m.in . z komunikacji interpersonalnej czy zarządzania czasem. Niezwykle wartościowe są także spotka- nia z pracodawcami, np. podczas Targów Pracy i Praktyk. To szansa zyskania wiedzy z pierwszej ręki i zapoznania się z oczekiwaniami wobec kandydatów do pracy. Zachęcam do działalności w organizacjach studenckich. To również dosko- nała okazja, by rozwinąć zdolności organizacyjne i zdobyć cenne – z zawodowego punktu widze- nia – umiejętności i wiedzę z obszaru PR i marke- tingu oraz rozwinąć szereg kompetencji, a także zbudować sieć kontaktów. Warto zadbać także o znajomość języków obcych, najlepiej udoku- mentowaną certyfikatem. Ks.prof. AntoniDębiński, RektorKUL Jak przygotowujemy studentów do wejścia na rynek pracy? Powi- nienem powiedzieć, że te przygotowania rozpoczynają oni sami, podejmując taką, a nie inną decyzję o kierunku studiów, a więc wybie- rając swój przyszły za- wód. Zadaniem uczelni, zatrudnionych na niej naukowców i dydakty- ków, jest przekazanie im wiedzy na najwyższym dostępnym aktualnie poziomie, ale też i przygo- towanie na wyzwania, jakie niesie ze sobą współ- czesny świat, dynamicznie zmieniający się rynek pracy i pracownika. Z perspektywy własnego wieku wiem najlepiej, że dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna od tej, kiedy sam zaczynałem pracę, i od tej, kiedy zatrudnienie podejmowali rodzice studentów naszej uczelni. Dlatego uczy- my nie tylko zawodu, ale też elastyczności, tego, jak ważne jest samokształcenie. A ja sam zacząłem prowadzić zajęcia dydaktyczne związane z zaan- gażowaniem uczelni w Program„Dolny Śląsk. Zie- lona Dolina Żywności i Zdrowia”, czyli program gospodarczo-społeczny rozwoju województwa, zakładający rozwój biogospodarki, obejmującej m.in . produkcję żywności prozdrowotnej, nu- traceutyków, suplementów diety, kształtowanie postaw konsumenckich. To obecni studenci Uni- wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będą w najbliższych 2-3 dekadach kształtować żywno- ściowe sektory gospodarki w Polsce, więc trzeba ich kształcić z myślą o rozwoju i postępie. Mój pomysł jest prosty w założeniach: wykłady muszą być zblokowane i prowadzone przez nauczycie- la akademickiego z UPWr i zaproszonego przez niego drugiego wykładowcę, np. menedżera za- rządzającego firmą, właściciela przedsiębiorstwa, naukowca z innej placówki specjalizującego się w jakiejś tematyce, autora znaczącego w danej dziedzinie rozwiązania. Wpoprzednimsemestrze prowadziłemte zajęcia z prof. PiotremWrzecioniarzem z Politechniki Wrocławskiej, przedsiębiorcą i naukowcem, doświadczonym innowa- torem. Zajęcia temożna przyrównać do dobrej dyskusji panelowej: my wprowadzamy studentóww zagadnie- nie, wskazujemy problemy wymagające rozwiązania, określamy ramy (prawne, biznesowe, technologiczne itd…), w jakich się poruszamy. A studenci mają urucho- mić swój potencjał, poszukując rozwiązań, przekonaćdo swoich pomysłów, posługując się argumentami. Z sa- mego słuchania nie ma takiego pożytku, jak z wykła- du interaktywnego, a tu założenie jest takie, że każdy ze studentów musi się w trakcie wykładu wypowia- dać, nie dlatego, że jest obowiązek, ale dlatego, że rozbudziliśmy ich potencjał, ich potrzebę działania. A ponieważ zadania (problemy), które stanowią te- mat takiego wykładu (np. organizujemy spółkę pro- dukującą suplementy diety), skupiamy na Programie „Zielona Dolina”, mamy szansę, że na koniec studiów ci najbardziej utalentowani utworzą start-upy, sku- tecznie realizujące cele programu, czyli m.in . produ- kujące na Dolnym Śląsku żywność wysokiej jakości. Prof.TadeuszTrziszka, RektorUniwersytetu Przyrodniczego weWrocławiu

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=