eurostudent wydanie karierowe listopadowe 2018

100 stypendiów na 100-lecie odzyskania niepodległości 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest sprawą bli- ską sercom wszystkich Polaków. To świetna okazja nie tylko do wspomnień i powrotu do historii, ale też do refleksji, co czeka nasz kraj w przyszłości. Zdaniem Fun- dacji LOTTO oraz Totalizatora Sportowego przyszłość Polski leży w rękach zdolnej młodzieży – współczesnych ułanów! Z myślą o dalszych losach ojczyzny Funda- cja LOTTO postanowiła ufundo- wać stypendia dla stu studentów, prezentujących aktywną postawę życiową, zmotywowanych, by mierzyć się z nowymi wyzwania- mi. Program Stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego skie- rowany jest do studentów, którzy oprócz dobrych wyników w na- uce, mają bogate zainteresowania, są aktywni społecznie, ale przede wszystkim wywołują pozytywne poruszenie w swoim środowisku. Organizator przewidział aż 100 sty- pendiów. Każdy stypendysta bę- dzie otrzymywać comiesięczne stypendium w wysokości 1250 zł brutto przez cały 2019 rok. Na- bór do Programu Stypendialnego „100 na 100” kończy się w Święto Niepodległości – 11 listopada. Pro- gram „100 na 100” Honorowym patronatemobjąłPrezes RadyMi- nistrówMateuszMorawiecki. Wyprzedzając epokę! Bądź jak Halina Konopacka i Ignacy Matuszewski! Stypendia będą nagrodą i wspar- ciemfinansowym dla tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość. Właśnie tacy byli patroni programu – Halina Konopacka oraz Ignacy Matu- szewski, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski. 90 lat temu Halina Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal olimpijski. Poza uprawianiem 5-6 dyscyplin sportowych – lekkoatle- tyki czy automobilizmu – była też poetką, pisarką, malarką, projek- tantką mody. Była ozdobą salonów przedwojennej Warszawy i wielką damą polskiego sportu. We wrze- śniu 1939 r. współorganizowała akcję ratowania złota ze skarbca Banku Polskiego, którą nadzoro- wał jej mąż, IgnacyMatuszewski . Konopacka kierowała wówczas jedną z ciężarówek, które przez Rumunię wywiozły polskie złoto nad Morze Czarne, skąd statkami zostało przewiezione do Francji. Ignacy Matuszewski był jednym z najwybitniejszych mężów stanu dwudziestolecia międzywojenne- go. Był żołnierzem, politykiem, dy- plomatą i publicystą, działaczem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, architekturę wMediolanie, prawo w Dorpacie oraz nauki rolnicze w Warszawie. Fascynowała go literatura piękna. Pisał wiersze i opowiadania. Ewakuacja 75 ton polskiego złota przez Rumunię i Turcję i przekazanie tych zaso- bów do dyspozycji rządu RP spra- wiło, że można mówić o nim jako o genialnym strategu i organizatorze. Ktomoże otrzymać stypendium? O stypendia mogą się ubiegać pełnoletni studenci, którzy za- liczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych stu- diówmagisterskich oraz: • są obywatelami Polski, miesz- kającymi w naszym kraju lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka; • są czynnymi studentami uczelni wyższej II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat; • mają dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,0); • realizują swoje zainteresowania w różnych obszarach i mogą udokumentować odniesione sukcesy; • działają na rzecz wzmocnienia postaw patriotycznych, społe- czeństwa obywatelskiego oraz środowiska lokalnego. Stypendyści Fundacji LOTTO będą mogli przeznaczyć uzyskane środki m.in . na pogłębianie swoich Studencie, powalcz o stypendiumFundacji LOTTO wwysokości 15 000 zł! zainteresowań, np. na dodatkowe kursy, zakup niezbędnego dla dalszego rozwoju sprzętu (opro- gramowanie, komputery, instru- mentymuzyczne, sprzęt sportowy itp.), opłaty rekrutacyjne oraz zakup podręczników. 30 proc. uzyskanej ze stypendium kwoty beneficjenci będą mogli wydać na potrzeby własne, np. spotkania z przyjaciółmi, bilety do kina lub teatru. Tych pieniędzy nie trzeba będzie rozliczać formalnie. Szczegółowe informacje o Programie „100 na 100” , w tym o kryteriach oceny wniosku stypendialnego, a także sam for- mularz są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=