eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

ryzyka inwestycji, performan- ce reporting), kadrach i pła- cach, obiegu informacji (tzw. case management) itd. – wy- jaśnia dr hab. Konrad Grabiń- ski z Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Eko- nomicznego w Krakowie. Jak być najlepszym Co roku mury uczelni opuszcza prawie 400 tys absolwentów, tylko część z nich znajduje pracę od ręki, część zaś, mimo dobrych wyników w nauce, napotyka spore problemy ze znalezieniem interesującego i dobrze płatnego zajęcia. Dlaczego tak się dzieje i jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? – Najlepiej, aby wiedza, którą posiada absol- went, była poświadczona odpo- wiednimi certyfikatami, czyli np. wykazaniem zdania przynajmniej kilku egzaminów na biegłego rewidenta lub też certyfikatów poświadczających zdanie egza- minów organizacji międzynaro- dowych, takich jak CFA, ACCA i CIMA. Nie bez znaczenia jest również znajomość języków ob- cych, przy czym znajomość języ- ka angielskiego jest już pewnym standardem, a dodatkowy język jest już dużym atutem – radzi dr hab. Konrad Grabiński z Kate- dry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z całą pewnością renomowani pracodawcy doce- niają starania tych absolwentów, którzy jeszcze w czasie studiów decydują się na podjęcie we wła- snym zakresie praktyk bądź sta- ży zawodowych, pozwalających im zdobyć pierwsze zawodowe szlify i zapoznać się z profesjo- nalnym środowiskiem pracy branży finansowej. W związku z tym, że sektor fi- nansów należy obecnie do tych najbardziej dynamicznie rozwija- jących się, niektóre ze stanowisk oferowanych dziś przez praco- dawców, jeszcze kilka lat temu były zupełnie nieznane. Dlatego liczy się elastyczność i umiejęt- ność praktycznego wykorzysta- nia nabytej w ramach edukacji wiedzy. – Przypuszczalnie, w cią- gu najbliższych lat pojawią się nowe profile zawodowe i z tego względu ważne jest, aby nasi absolwenci posiadali wysokie umiejętności i wiedzę, zdolność do krytycznego myślenia oraz chęć do ciągłego doskonalenia i nauki – podsumowuje dr hab. Konrad Grabiński. Beata Pałac Szukasz Super Perspektyw? wskocz na Naszego FACEBOOKA www.facebook.com/Eurostudent OFERTY PRAKTYK, STAŻY, PRACY konkursy PLANOWANIE KARIERY KARIERA � STUDIA � ROZRYWKA � KONKURSY reklama kariera/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=