eurostudent wydanie karierowe, maj/czerwiec 2018

Takie kredyty wypłacane są w transzach, po- dobnie jak stypendia. Przez 10miesięcyw roku, czyli w okresie, w którym trwają zajęcia, na konto studenta wpływa po 400, 600, 800 lub nawet 1000 zł. Wysokość miesięcznej raty można zmieniać w zależności od potrzeb. Za- letą jest karencja w spłacie takiego zobowiąza- nia. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. Do tego czasu nie są naliczane odsetki. Później wynoszą zale- dwie połowę stopy redyskontowej Narodowe- go Banku Polskiego, czyli aktualnie 0,875 proc. Okres spłatymoże być nawet dwa razy dłuższy od okresu wypłacania kredytu. Kredyty studenckie są skierowane do najmniej zamożnych studentów. W ubiegłym roku, aby z niego skorzystać, dochódw rodzinie nie mógł przekroczyć 2,5 tys. zł na osobę. Najlepsi stu- denci mogą ubiegać się o umorzenie części kredytu. Dotyczy to osób, które znalazły się w gronie 5% najlepszych absolwentów swojej uczelni. Mogę one wnioskować o anulowanie 20 proc. wartości kredytu. Takie osoby muszą złożyć odpowiedni wniosekwraz z zaświadcze- niem z uczelni. Na specjalne traktowanie mogą też liczyć osobyw trudnej sytuacji materialnej. Dzięki dopłatom do oprocentowania z budże- tu państwa kredyt studencki jest stosunkowo tanią formą kredytowania, umożliwiającą zdo- bycie wykształcenia. O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB) jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”. Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem Kredyt studencki niezależność, odpowiedzialność, wsparcie Życie studenckie nieodłącznie wiąże się z wydatkami. Część z nich pracujący student może pokryć z pensji, ulgąmogą być też stypendia, choć te nie pozwalają zaspokoić wszystkich potrzeb. Jak wynika z ostatniej edycji raportu „Portfel Studenta”, wydanego przez Związek Banków Polskich, na pomoc materialną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło w 2016 r. ponad 1 633mln zł. Dodatkowo studenci mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów studenckich wsystemie dziennym, wieczorowym lub zaocz- nym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończe- niem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich. Ponadto: słuchacze i studenci Akademii ObronyNarodowej, Wojskowej Aka- demii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słu- chacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bę- dący osobami cywilnymi. Jednym z zrzeszeń banków spółdziel- czych, które udzielają takich pożyczek, jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Jak wska- zują jej eksperci, wśród korzyści płyną- cych z takiego rozwiązania znajdują się: • atrakcyjne oprocentowanie; • możliwość dopłat do oprocentowania z bu- dżetu państwa; • możliwość karencji w spłacie kredytu; • możliwość zawieszenia spłaty kredyty w przypadku trudnej sytuacji materialnej; • spłatę kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiów; • możliwość umorzenia spłaty kredytu dla naj- lepszych studentów. Istotną kwestią, na którą wskazują eksperci przy podejmowaniu decyzji o ubieganiu się o tego typu dofinansowanie, jest rozsądne za- planowanie celów na jakie mamy zamiar prze- znaczyć dodatkowe środki.Ważne, abywmiarę możliwości stanowiły one przede wszystkim wsparcie np. przy opłacaniu czesnego lub po- koju w akademiku, a nie zakupu najnowszego modelu smartfona czyweekendowych spotkań wmodnych klubach. Należy pamiętać, że warunkiem kontynu- owania wypłat transz kredytu w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytu- jącemuważnej legitymacji studenckiej w termi- finanse/ nie do 31 marca i do 31 października. Dlatego warto dbać o szybkie zdobywanie „pieczątki” (czyli naklejki) na legitymacji, żeby nie narazić się na wstrzymanie transzy. Eksperci SGB przypominają, że innymi doku- mentami niezbędnymi do ubiegania się o kre- dyt studencki są m.in .: • wniosek kredytowy; • zaświadczenie wystawione przez uczelnię; • dokumenty niezbędne do ustaleniawysoko- ści dochodu na osobę w rodzinie studenta; • dokument tożsamości.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=