eurostudent 242 - page 1

Kalendarium targów
WYDANIE INŻYNIERSKIE
NA TARGACH PRACY
luty/marzec
2016
KOMPETENCJE
INŻYNIERA
RAPORT SPECJALNY
KARIERA W BRANŻACH
AUTOMOT I VE , PRODUKCJA SPOŻYWCZA I PRZETWÓRSTWO
S U R OWC ÓW O D N AW I A L N YC H , I T, T E L E KOMU N I K A C J A ,
FMC G D L A I N Ż Y N I E R A , L O G I S T Y KA / Ł AŃ C U C H D O S TAW
U D T E K S P E R C K A O R G A N I Z A C J A T E C H N I C Z N A
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook